Poeme : Amour Envers Un Père

Amour Envers Un Père

Des jours passés sans toi
Sont pour moi un profond désarroi.
Je sais que tu n’as pas le temps de trouver une solution
Mais comme tu dis aussi il faut que je me fasse une raison.
Plus facile a dire mais pas à faire
Car pour moi tout devient Enfer.
Surtout quand je ne te vois pas
Et meme quand tu me sers dans tes bras.
Tes mots, tes gestes me manquent énormément
Je généralise encore sûrement.
J’aimerais tant entendre une chanson
Qui expliquerait ce que je ressens au fond.
Mais je pense que je devrai l’inventer
Car ça seul moi peut l’éprouver.
Je voudrais que tout soit comme avant
Où l’on était rien qu’à 2 comme y’a un an.
Malheureusement nous devons avancer
En essayant de ne pas nous facher.
C’est marrant que ce soit moi sui dise ça
Mais jamais je n’aurai cru qu’on en serait arrivé là.
Comme tu dis sans arret cest le destin
Qui pour moi me cause beaucoup de chagrin.
Je vis ici maintenant
Pas loin de toi pourtant.
Mais on dirait que tu es à des kilomètres
Parfois j’ai peur de te voir disparaitre.
Ce n’est que le début et j’en ai déjà marre
Tout commence a devenir cauchemard.
J’écoute des chansons en pensant à toi
Certain pourrait se poser des question
Et croire que tu es plus qu’un père pour moi
Mais seul, nous, pouvons comprendre la situation
Car nous savons de toute façon
Tout ce que nous nous sommes donner comme affection.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Amour Envers Un Père

  des=jours=pas=sés=sans=toi 6
  sont=pour=moi=un=pro=fond=dé=sar=roi 9
  je=sais=que=tu=nas=pas=le=temps=de=trou=ver=une=so=lu=tion 15
  mais=comme=tu=dis=aus=si=il=faut=que=je=me=fas=seu=ne=rai=son 16
  plus=fa=ci=le=a=di=re=mais=pas=à=fai=re 12
  car=pour=moi=tout=de=vient=en=fer 8
  sur=tout=quand=je=ne=te=vois=pas 8
  et=me=me=quand=tu=me=sers=dans=tes=bras 10
  tes=mots=tes=ges=tes=me=man=quent=é=nor=mé=ment 12
  je=gé=né=ra=li=se=en=co=re=sû=re=ment 12
  jai=me=rais=tant=en=ten=dre=u=ne=chan=son 11
  qui=ex=pli=que=rait=ce=que=je=res=sens=au=fond 12
  mais=je=pen=se=que=je=de=vrai=lin=ven=ter 11
  car=ça=seul=moi=peut=lé=prou=ver 8
  je=vou=drais=que=tout=soit=com=me=a=vant 10
  où=lon=é=tait=rien=quà=deux=com=me=ya=un=an 12
  mal=heu=reu=se=ment=nous=de=vons=a=van=cer 11
  en=es=say=ant=de=ne=pas=nous=fa=cher 10
  cest=mar=rant=que=ce=soit=moi=sui=di=se=ça 11
  mais=ja=mais=je=nau=rai=cru=quon=en=se=rait=ar=ri=vé=là 15
  com=me=tu=dis=sans=ar=ret=cest=le=des=tin 11
  qui=pour=moi=me=cau=se=beau=coup=de=cha=grin 11
  je=vis=i=ci=main=te=nant 7
  pas=loin=de=toi=pour=tant 6
  mais=on=di=rait=que=tu=es=à=des=ki=lo=mètres 12
  par=fois=jai=peur=de=te=voir=dis=pa=rai=tre 11
  ce=nest=que=le=dé=but=et=jen=ai=dé=jà=marre 12
  tout=com=men=ce=a=de=ve=nir=cau=che=mard 11
  jé=cou=te=des=chan=sons=en=pen=sant=à=toi 11
  cer=tain=pour=rait=se=po=ser=des=ques=ti=on 11
  et=croi=re=que=tu=es=plus=quun=pè=re=pour=moi 12
  mais=seul=nous=pou=vons=com=pren=dre=la=si=tua=tion 12
  car=nous=sa=vons=de=tou=te=fa=çon 9
  tout=ce=que=nous=nous=sommes=don=ner=com=meaf=fec=tion 12
 • Phonétique : Amour Envers Un Père

  dε ʒuʁ pase sɑ̃ twa
  sɔ̃ puʁ mwa œ̃ pʁɔfɔ̃ dezaʁwa.
  ʒə sε kə ty na pa lə tɑ̃ də tʁuve ynə sɔlysjɔ̃
  mε kɔmə ty di osi il fo kə ʒə mə fasə ynə ʁεzɔ̃.
  plys fasilə a diʁə mε pa a fεʁə
  kaʁ puʁ mwa tu dəvjɛ̃ ɑ̃fe.
  syʁtu kɑ̃ ʒə nə tə vwa pa
  e məmə kɑ̃ ty mə sεʁ dɑ̃ tε bʁa.
  tε mo, tε ʒεstə mə mɑ̃ke enɔʁmemɑ̃
  ʒə ʒeneʁalizə ɑ̃kɔʁə syʁəmɑ̃.
  ʒεməʁε tɑ̃ ɑ̃tɑ̃dʁə ynə ʃɑ̃sɔ̃
  ki εksplikəʁε sə kə ʒə ʁəsɛ̃z- o fɔ̃.
  mε ʒə pɑ̃sə kə ʒə dəvʁε lɛ̃vɑ̃te
  kaʁ sa səl mwa pø lepʁuve.
  ʒə vudʁε kə tu swa kɔmə avɑ̃
  u lɔ̃n- etε ʁjɛ̃ ka dø kɔmə ia œ̃n- ɑ̃.
  maləʁøzəmɑ̃ nu dəvɔ̃z- avɑ̃se
  ɑ̃n- esεjɑ̃ də nə pa nu faʃe.
  sε maʁɑ̃ kə sə swa mwa sɥi dizə sa
  mε ʒamε ʒə noʁε kʁy kɔ̃n- ɑ̃ səʁε aʁive la.
  kɔmə ty di sɑ̃z- aʁε sεst lə dεstɛ̃
  ki puʁ mwa mə kozə boku də ʃaɡʁɛ̃.
  ʒə vis isi mɛ̃tənɑ̃
  pa lwɛ̃ də twa puʁtɑ̃.
  mεz- ɔ̃ diʁε kə ty ε a dε kilɔmεtʁə
  paʁfwa ʒε pœʁ də tə vwaʁ dispaʁεtʁə.
  sə nε kə lə deby e ʒɑ̃n- ε deʒa maʁə
  tu kɔmɑ̃sə a dəvəniʁ koʃəmaʁ.
  ʒekutə dε ʃɑ̃sɔ̃z- ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a twa
  sεʁtɛ̃ puʁʁε sə poze dε kεstjɔ̃
  e kʁwaʁə kə ty ε plys kœ̃ pεʁə puʁ mwa
  mε səl, nu, puvɔ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə la sitɥasjɔ̃
  kaʁ nu savɔ̃ də tutə fasɔ̃
  tu sə kə nu nu sɔmə dɔne kɔmə afεksjɔ̃.
 • Syllabes Phonétique : Amour Envers Un Père

  dε=ʒuʁ=pa=se=sɑ̃=twa 6
  sɔ̃=puʁ=mwa=œ̃=pʁɔ=fɔ̃=de=za=ʁwa 9
  ʒə=sεkə=ty=na=pa=lə=tɑ̃=də=tʁu=ve=y=nə=sɔ=ly=sjɔ̃ 15
  mε=kɔmə=ty=di=o=si=il=fo=kə=ʒə=mə=fa=səy=nə=ʁε=zɔ̃ 16
  plys=fa=si=lə=a=di=ʁə=mε=pa=a=fε=ʁə 12
  kaʁ=puʁ=mwa=tu=də=vj=ɛ̃=ɑ̃=fe 9
  syʁ=tu=kɑ̃=ʒə=nə=tə=vwa=pa 8
  e=mə=mə=kɑ̃=ty=mə=sεʁ=dɑ̃=tε=bʁa 10
  tε=mo=tε=ʒεs=tə=mə=mɑ̃=ke=e=nɔʁ=me=mɑ̃ 12
  ʒə=ʒe=ne=ʁa=li=zə=ɑ̃=kɔ=ʁə=sy=ʁə=mɑ̃ 12
  ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=y=nə=ʃɑ̃=sɔ̃ 11
  ki=εk=spli=kə=ʁε=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=zo=fɔ̃ 12
  mε=ʒə=pɑ̃=sə=kə=ʒə=də=vʁε=lɛ̃=vɑ̃=te 11
  kaʁ=sa=səl=mwa=pø=le=pʁu=ve 8
  ʒə=vu=dʁε=kə=tu=swa=kɔ=mə=a=vɑ̃ 10
  u=lɔ̃=ne=tε=ʁjɛ̃=ka=dø=kɔmə=i=a=œ̃=nɑ̃ 12
  ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=nu=də=vɔ̃=za=vɑ̃=se 11
  ɑ̃=ne=sε=j=ɑ̃=də=nə=pa=nu=fa=ʃe 11
  sε=ma=ʁɑ̃=kə=sə=swa=mwa=sɥi=di=zə=sa 11
  mε=ʒa=mεʒə=no=ʁε=kʁy=kɔ̃=nɑ̃=sə=ʁε=a=ʁi=ve=la 14
  kɔ=mə=ty=di=sɑ̃=za=ʁε=sεst=lə=dεs=tɛ̃ 11
  ki=puʁ=mwa=mə=ko=zə=bo=ku=də=ʃa=ɡʁɛ̃ 11
  ʒə=vis=i=si=mɛ̃=tə=nɑ̃ 7
  pa=lwɛ̃=də=twa=puʁ=tɑ̃ 6
  mε=zɔ̃=di=ʁε=kə=ty=ε=a=dε=ki=lɔ=mεtʁə 12
  paʁ=fwa=ʒε=pœ=ʁə=də=tə=vwaʁ=dis=pa=ʁε=tʁə 12
  sə=nε=kə=lə=de=by=e=ʒɑ̃=nε=de=ʒa=maʁə 12
  tu=kɔ=mɑ̃=sə=a=də=və=niʁ=ko=ʃə=maʁ 11
  ʒe=ku=tə=dε=ʃɑ̃=sɔ̃=zɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=twa 11
  sεʁ=tɛ̃=puʁ=ʁε=sə=po=ze=dε=kεs=tj=ɔ̃ 11
  e=kʁwa=ʁə=kə=ty=ε=plys=kœ̃=pε=ʁə=puʁ=mwa 12
  mε=səl=nu=pu=vɔ̃=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=la=sit=ɥa=sjɔ̃ 12
  kaʁ=nu=sa=vɔ̃=də=tu=tə=fa=sɔ̃ 9
  tusə=kə=nu=nu=sɔ=mə=dɔ=ne=kɔ=məa=fεk=sjɔ̃ 12

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/08/2004 00:00Edeltayon

Amour filiale c’est beau(quoique un peu oedipien mais tu t’y attendais), j’espere que tu retrouveras ton pater tres vite