Univers de poésie d'un auteur

Poème:Amour Envers Un Père

Le Poème

Des jours passés sans toi
Sont pour moi un profond désarroi.
Je sais que tu n’as pas le temps de trouver une solution
Mais comme tu dis aussi il faut que je me fasse une raison.
Plus facile a dire mais pas à faire
Car pour moi tout devient Enfer.
Surtout quand je ne te vois pas
Et meme quand tu me sers dans tes bras.
Tes mots, tes gestes me manquent énormément
Je généralise encore sûrement.
J’aimerais tant entendre une chanson
Qui expliquerait ce que je ressens au fond.
Mais je pense que je devrai l’inventer
Car ça seul moi peut l’éprouver.
Je voudrais que tout soit comme avant
Où l’on était rien qu’à 2 comme y’a un an.
Malheureusement nous devons avancer
En essayant de ne pas nous facher.
C’est marrant que ce soit moi sui dise ça
Mais jamais je n’aurai cru qu’on en serait arrivé là.
Comme tu dis sans arret cest le destin
Qui pour moi me cause beaucoup de chagrin.
Je vis ici maintenant
Pas loin de toi pourtant.
Mais on dirait que tu es à des kilomètres
Parfois j’ai peur de te voir disparaitre.
Ce n’est que le début et j’en ai déjà marre
Tout commence a devenir cauchemard.
J’écoute des chansons en pensant à toi
Certain pourrait se poser des question
Et croire que tu es plus qu’un père pour moi
Mais seul, nous, pouvons comprendre la situation
Car nous savons de toute façon
Tout ce que nous nous sommes donner comme affection.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Déborah F

Poète Déborah F

Déborah F a publié sur le site 40 écrits. Déborah F est membre du site depuis l'année 2003.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Amour Envers Un Pèredes=jours=pas=sés=sans=toi 6
sont=pour=moi=un=pro=fond=dé=sar=roi 9
je=sais=que=tu=nas=pas=le=temps=de=trou=ver=une=so=lu=tion 15
mais=comme=tu=dis=aus=si=il=faut=que=je=me=fas=seu=ne=rai=son 16
plus=fa=ci=le=a=di=re=mais=pas=à=fai=re 12
car=pour=moi=tout=de=vient=en=fer 8
sur=tout=quand=je=ne=te=vois=pas 8
et=me=me=quand=tu=me=sers=dans=tes=bras 10
tes=mots=tes=ges=tes=me=man=quent=é=nor=mé=ment 12
je=gé=né=ra=li=se=en=co=re=sû=re=ment 12
jai=me=rais=tant=en=ten=dre=u=ne=chan=son 11
qui=ex=pli=que=rait=ce=que=je=res=sens=au=fond 12
mais=je=pen=se=que=je=de=vrai=lin=ven=ter 11
car=ça=seul=moi=peut=lé=prou=ver 8
je=vou=drais=que=tout=soit=com=me=a=vant 10
où=lon=é=tait=rien=quà=deux=com=me=ya=un=an 12
mal=heu=reu=se=ment=nous=de=vons=a=van=cer 11
en=es=say=ant=de=ne=pas=nous=fa=cher 10
cest=mar=rant=que=ce=soit=moi=sui=di=se=ça 11
mais=ja=mais=je=nau=rai=cru=quon=en=se=rait=ar=ri=vé=là 15
com=me=tu=dis=sans=ar=ret=cest=le=des=tin 11
qui=pour=moi=me=cau=se=beau=coup=de=cha=grin 11
je=vis=i=ci=main=te=nant 7
pas=loin=de=toi=pour=tant 6
mais=on=di=rait=que=tu=es=à=des=ki=lo=mètres 12
par=fois=jai=peur=de=te=voir=dis=pa=rai=tre 11
ce=nest=que=le=dé=but=et=jen=ai=dé=jà=marre 12
tout=com=men=ce=a=de=ve=nir=cau=che=mard 11
jé=cou=te=des=chan=sons=en=pen=sant=à=toi 11
cer=tain=pour=rait=se=po=ser=des=ques=ti=on 11
et=croi=re=que=tu=es=plus=quun=pè=re=pour=moi 12
mais=seul=nous=pou=vons=com=pren=dre=la=si=tua=tion 12
car=nous=sa=vons=de=tou=te=fa=çon 9
tout=ce=que=nous=nous=sommes=don=ner=com=meaf=fec=tion 12
Phonétique : Amour Envers Un Pèredε ʒuʁ pase sɑ̃ twa
sɔ̃ puʁ mwa œ̃ pʁɔfɔ̃ dezaʁwa.
ʒə sε kə ty na pa lə tɑ̃ də tʁuve ynə sɔlysjɔ̃
mε kɔmə ty di osi il fo kə ʒə mə fasə ynə ʁεzɔ̃.
plys fasilə a diʁə mε pa a fεʁə
kaʁ puʁ mwa tu dəvjɛ̃ ɑ̃fe.
syʁtu kɑ̃ ʒə nə tə vwa pa
e məmə kɑ̃ ty mə sεʁ dɑ̃ tε bʁa.
tε mo, tε ʒεstə mə mɑ̃ke enɔʁmemɑ̃
ʒə ʒeneʁalizə ɑ̃kɔʁə syʁəmɑ̃.
ʒεməʁε tɑ̃ ɑ̃tɑ̃dʁə ynə ʃɑ̃sɔ̃
ki εksplikəʁε sə kə ʒə ʁəsɛ̃z- o fɔ̃.
mε ʒə pɑ̃sə kə ʒə dəvʁε lɛ̃vɑ̃te
kaʁ sa səl mwa pø lepʁuve.
ʒə vudʁε kə tu swa kɔmə avɑ̃
u lɔ̃n- etε ʁjɛ̃ ka dø kɔmə ia œ̃n- ɑ̃.
maləʁøzəmɑ̃ nu dəvɔ̃z- avɑ̃se
ɑ̃n- esεjɑ̃ də nə pa nu faʃe.
sε maʁɑ̃ kə sə swa mwa sɥi dizə sa
mε ʒamε ʒə noʁε kʁy kɔ̃n- ɑ̃ səʁε aʁive la.
kɔmə ty di sɑ̃z- aʁε sεst lə dεstɛ̃
ki puʁ mwa mə kozə boku də ʃaɡʁɛ̃.
ʒə vis isi mɛ̃tənɑ̃
pa lwɛ̃ də twa puʁtɑ̃.
mεz- ɔ̃ diʁε kə ty ε a dε kilɔmεtʁə
paʁfwa ʒε pœʁ də tə vwaʁ dispaʁεtʁə.
sə nε kə lə deby e ʒɑ̃n- ε deʒa maʁə
tu kɔmɑ̃sə a dəvəniʁ koʃəmaʁ.
ʒekutə dε ʃɑ̃sɔ̃z- ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a twa
sεʁtɛ̃ puʁʁε sə poze dε kεstjɔ̃
e kʁwaʁə kə ty ε plys kœ̃ pεʁə puʁ mwa
mε səl, nu, puvɔ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə la sitɥasjɔ̃
kaʁ nu savɔ̃ də tutə fasɔ̃
tu sə kə nu nu sɔmə dɔne kɔmə afεksjɔ̃.
Syllabes Phonétique : Amour Envers Un Pèredε=ʒuʁ=pa=se=sɑ̃=twa 6
sɔ̃=puʁ=mwa=œ̃=pʁɔ=fɔ̃=de=za=ʁwa 9
ʒə=sεkə=ty=na=pa=lə=tɑ̃=də=tʁu=ve=y=nə=sɔ=ly=sjɔ̃ 15
mε=kɔmə=ty=di=o=si=il=fo=kə=ʒə=mə=fa=səy=nə=ʁε=zɔ̃ 16
plys=fa=si=lə=a=di=ʁə=mε=pa=a=fε=ʁə 12
kaʁ=puʁ=mwa=tu=də=vj=ɛ̃=ɑ̃=fe 9
syʁ=tu=kɑ̃=ʒə=nə=tə=vwa=pa 8
e=mə=mə=kɑ̃=ty=mə=sεʁ=dɑ̃=tε=bʁa 10
tε=mo=tε=ʒεs=tə=mə=mɑ̃=ke=e=nɔʁ=me=mɑ̃ 12
ʒə=ʒe=ne=ʁa=li=zə=ɑ̃=kɔ=ʁə=sy=ʁə=mɑ̃ 12
ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=y=nə=ʃɑ̃=sɔ̃ 11
ki=εk=spli=kə=ʁε=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=zo=fɔ̃ 12
mε=ʒə=pɑ̃=sə=kə=ʒə=də=vʁε=lɛ̃=vɑ̃=te 11
kaʁ=sa=səl=mwa=pø=le=pʁu=ve 8
ʒə=vu=dʁε=kə=tu=swa=kɔ=mə=a=vɑ̃ 10
u=lɔ̃=ne=tε=ʁjɛ̃=ka=dø=kɔmə=i=a=œ̃=nɑ̃ 12
ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=nu=də=vɔ̃=za=vɑ̃=se 11
ɑ̃=ne=sε=j=ɑ̃=də=nə=pa=nu=fa=ʃe 11
sε=ma=ʁɑ̃=kə=sə=swa=mwa=sɥi=di=zə=sa 11
mε=ʒa=mεʒə=no=ʁε=kʁy=kɔ̃=nɑ̃=sə=ʁε=a=ʁi=ve=la 14
kɔ=mə=ty=di=sɑ̃=za=ʁε=sεst=lə=dεs=tɛ̃ 11
ki=puʁ=mwa=mə=ko=zə=bo=ku=də=ʃa=ɡʁɛ̃ 11
ʒə=vis=i=si=mɛ̃=tə=nɑ̃ 7
pa=lwɛ̃=də=twa=puʁ=tɑ̃ 6
mε=zɔ̃=di=ʁε=kə=ty=ε=a=dε=ki=lɔ=mεtʁə 12
paʁ=fwa=ʒε=pœ=ʁə=də=tə=vwaʁ=dis=pa=ʁε=tʁə 12
sə=nε=kə=lə=de=by=e=ʒɑ̃=nε=de=ʒa=maʁə 12
tu=kɔ=mɑ̃=sə=a=də=və=niʁ=ko=ʃə=maʁ 11
ʒe=ku=tə=dε=ʃɑ̃=sɔ̃=zɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=twa 11
sεʁ=tɛ̃=puʁ=ʁε=sə=po=ze=dε=kεs=tj=ɔ̃ 11
e=kʁwa=ʁə=kə=ty=ε=plys=kœ̃=pε=ʁə=puʁ=mwa 12
mε=səl=nu=pu=vɔ̃=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=la=sit=ɥa=sjɔ̃ 12
kaʁ=nu=sa=vɔ̃=də=tu=tə=fa=sɔ̃ 9
tusə=kə=nu=nu=sɔ=mə=dɔ=ne=kɔ=məa=fεk=sjɔ̃ 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
13/08/2004 00:00Edeltayon

Amour filiale c’est beau(quoique un peu oedipien mais tu t’y attendais), j’espere que tu retrouveras ton pater tres vite

Poème Amour
Du 11/11/2003 00:00

L'écrit contient 266 mots qui sont répartis dans 1 strophes.