Poème-France.com

Poeme : La Maladie D’AmourLa Maladie D’Amour

Plus qu’une journée,
Demain ce sera ta 18° année
Et cette fois, je ne serais pas à tes côtés
Ni pour te féliciter, ni pour t’embrasser.

J’aurai aimé être là,
Mais malheureusement je ne peux pas.
Toi loin de moi, Moi loin de toi
C’est préférable comme ça.

Pendant 3 ans, tu représentais ma vie
Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Tu n’as fait qu’envahir mon esprit
Et encore ce n’est pas fini.

Chaque matin, je regarde mon miroir
Et j’aperçois ton visage remplit de noir,
Un être sans espoir, pleurant tous les soirs
Sans que je puisse le voir.

Toi, tu étais mon bonheur
Tu as effacé toutes mes peurs
Et m’as ouvert ton cœur.
Maintenant, pour toi, je suis source de malheur.

En amour, on n’a pas tout ce qu’on veut
C’est tout simplement un jeu
Par lequel on rend des individus malheureux
Alors que l’on trouve que c’est mieux pour eux…
Didine

PostScriptum

Son premier amour on l’oublie pas. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

plys kynə ʒuʁne,
dəmɛ̃ sə səʁa ta diz- ɥi dəɡʁe ane
e sεtə fwa, ʒə nə səʁε pa a tε kote
ni puʁ tə felisite, ni puʁ tɑ̃bʁase.

ʒoʁε εme εtʁə la,
mε maləʁøzəmɑ̃ ʒə nə pø pa.
twa lwɛ̃ də mwa, mwa lwɛ̃ də twa
sε pʁefeʁablə kɔmə sa.

pɑ̃dɑ̃ tʁwaz- ɑ̃, ty ʁəpʁezɑ̃tε ma vi
sə nε plys lə ka oʒuʁdɥi.
ty na fε kɑ̃vaiʁ mɔ̃n- εspʁi
e ɑ̃kɔʁə sə nε pa fini.

ʃakə matɛ̃, ʒə ʁəɡaʁdə mɔ̃ miʁwaʁ
e ʒapεʁswa tɔ̃ vizaʒə ʁɑ̃pli də nwaʁ,
œ̃n- εtʁə sɑ̃z- εspwaʁ, pləʁɑ̃ tus lε swaʁ
sɑ̃ kə ʒə pɥisə lə vwaʁ.

twa, ty etε mɔ̃ bɔnœʁ
ty a efase tutə mε pœʁ
e ma uvεʁ tɔ̃ kœʁ.
mɛ̃tənɑ̃, puʁ twa, ʒə sɥi suʁsə də malœʁ.

ɑ̃n- amuʁ, ɔ̃ na pa tu sə kɔ̃ vø
sε tu sɛ̃pləmɑ̃ œ̃ ʒø
paʁ ləkεl ɔ̃ ʁɑ̃ dεz- ɛ̃dividys maləʁø
alɔʁ kə lɔ̃ tʁuvə kə sε mjø puʁ ø…