Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : La Maladie D’Amour

Poème Amour
Publié le 18/05/2004 00:00

L'écrit contient 170 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Didine

La Maladie D’Amour

Plus qu’une journée,
Demain ce sera ta 18° année
Et cette fois, je ne serais pas à tes côtés
Ni pour te féliciter, ni pour t’embrasser.

J’aurai aimé être là,
Mais malheureusement je ne peux pas.
Toi loin de moi, Moi loin de toi
C’est préférable comme ça.

Pendant 3 ans, tu représentais ma vie
Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Tu n’as fait qu’envahir mon esprit
Et encore ce n’est pas fini.

Chaque matin, je regarde mon miroir
Et j’aperçois ton visage remplit de noir,
Un être sans espoir, pleurant tous les soirs
Sans que je puisse le voir.

Toi, tu étais mon bonheur
Tu as effacé toutes mes peurs
Et m’as ouvert ton cœur.
Maintenant, pour toi, je suis source de malheur.

En amour, on n’a pas tout ce qu’on veut
C’est tout simplement un jeu
Par lequel on rend des individus malheureux
Alors que l’on trouve que c’est mieux pour eux…
 • Pieds Hyphénique: La Maladie D’Amour

  plus=quu=ne=jour=née 5
  de=main=ce=se=ra=ta=dix=hu=it=de=gré=an=née 13
  et=cette=fois=je=ne=se=rais=pas=à=tes=cô=tés 12
  ni=pour=te=fé=li=ci=ter=ni=pour=tem=bras=ser 12

  jau=rai=ai=mé=ê=tre=là 7
  mais=mal=heu=reu=se=ment=je=ne=peux=pas 10
  toi=loin=de=moi=moi=loin=de=toi 8
  cest=pré=fé=ra=ble=com=me=ça 8

  pen=dant=trois=ans=tu=re=pré=sen=tais=ma=vie 11
  ce=nest=plus=le=cas=au=jourd=hui 8
  tu=nas=fait=quen=va=hir=mon=es=prit 9
  et=en=co=re=ce=nest=pas=fi=ni 9

  cha=que=ma=tin=je=re=gar=de=mon=mi=roir 11
  et=ja=per=çois=ton=vi=sa=ge=rem=plit=de=noir 12
  un=ê=tre=sans=es=poir=pleu=rant=tous=les=soirs 11
  sans=que=je=puis=se=le=voir 7

  toi=tu=é=tais=mon=bon=heur 7
  tu=as=ef=fa=cé=tou=tes=mes=peurs 9
  et=mas=ou=vert=ton=cœur 6
  main=te=nant=pour=toi=je=suis=sour=ce=de=mal=heur 12

  en=a=mour=on=na=pas=tout=ce=quon=veut 10
  cest=tout=sim=ple=ment=un=jeu 7
  par=le=quel=on=rend=des=in=di=vi=dus=malheu=reux 12
  a=lors=que=lon=trou=ve=que=cest=mieux=pour=eux 11
 • Phonétique : La Maladie D’Amour

  plys kynə ʒuʁne,
  dəmɛ̃ sə səʁa ta diz- ɥi dəɡʁe ane
  e sεtə fwa, ʒə nə səʁε pa a tε kote
  ni puʁ tə felisite, ni puʁ tɑ̃bʁase.

  ʒoʁε εme εtʁə la,
  mε maləʁøzəmɑ̃ ʒə nə pø pa.
  twa lwɛ̃ də mwa, mwa lwɛ̃ də twa
  sε pʁefeʁablə kɔmə sa.

  pɑ̃dɑ̃ tʁwaz- ɑ̃, ty ʁəpʁezɑ̃tε ma vi
  sə nε plys lə ka oʒuʁdɥi.
  ty na fε kɑ̃vaiʁ mɔ̃n- εspʁi
  e ɑ̃kɔʁə sə nε pa fini.

  ʃakə matɛ̃, ʒə ʁəɡaʁdə mɔ̃ miʁwaʁ
  e ʒapεʁswa tɔ̃ vizaʒə ʁɑ̃pli də nwaʁ,
  œ̃n- εtʁə sɑ̃z- εspwaʁ, pləʁɑ̃ tus lε swaʁ
  sɑ̃ kə ʒə pɥisə lə vwaʁ.

  twa, ty etε mɔ̃ bɔnœʁ
  ty a efase tutə mε pœʁ
  e ma uvεʁ tɔ̃ kœʁ.
  mɛ̃tənɑ̃, puʁ twa, ʒə sɥi suʁsə də malœʁ.

  ɑ̃n- amuʁ, ɔ̃ na pa tu sə kɔ̃ vø
  sε tu sɛ̃pləmɑ̃ œ̃ ʒø
  paʁ ləkεl ɔ̃ ʁɑ̃ dεz- ɛ̃dividys maləʁø
  alɔʁ kə lɔ̃ tʁuvə kə sε mjø puʁ ø…
 • Pieds Phonétique : La Maladie D’Amour

  plys=ky=nə=ʒuʁ=ne 5
  də=mɛ̃=sə=sə=ʁa=ta=diz=ɥi=də=ɡʁe=a=ne 12
  e=sεtə=fwa=ʒə=nə=sə=ʁε=pa=a=tε=ko=te 12
  ni=puʁ=tə=fe=li=si=te=ni=puʁ=tɑ̃=bʁa=se 12

  ʒo=ʁε=ε=me=ε=tʁə=la 7
  mε=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=ʒə=nə=pø=pa 10
  twa=lwɛ̃=də=mwa=mwa=lwɛ̃=də=twa 8
  sε=pʁe=fe=ʁa=blə=kɔ=mə=sa 8

  pɑ̃=dɑ̃=tʁwa=zɑ̃=ty=ʁə=pʁe=zɑ̃=tε=ma=vi 11
  sə=nε=plys=lə=ka=o=ʒuʁ=dɥi 8
  ty=na=fε=kɑ̃=va=iʁ=mɔ̃=nεs=pʁi 9
  e=ɑ̃=kɔ=ʁə=sə=nε=pa=fi=ni 9

  ʃa=kə=ma=tɛ̃=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=mɔ̃=mi=ʁwaʁ 11
  e=ʒa=pεʁ=swa=tɔ̃=vi=za=ʒə=ʁɑ̃=pli=də=nwaʁ 12
  œ̃=nε=tʁə=sɑ̃=zεs=pwa=ʁplə=ʁɑ̃=tus=lε=swaʁ 11
  sɑ̃=kə=ʒə=pɥi=sə=lə=vwaʁ 7

  twa=ty=e=tε=mɔ̃=bɔ=nœ=ʁə 8
  ty=a=e=fa=se=tu=tə=mε=pœ=ʁə 10
  e=ma=u=vεʁ=tɔ̃=kœ=ʁə 7
  mɛ̃=tə=nɑ̃=puʁ=twa=ʒə=sɥi=suʁ=sə=də=ma=lœʁ 12

  ɑ̃=na=muʁ=ɔ̃=na=pa=tu=sə=kɔ̃=vø 10
  sε=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=œ̃=ʒø 7
  paʁlə=kεl=ɔ̃=ʁɑ̃=dε=zɛ̃=di=vi=dys=ma=lə=ʁø 12
  a=lɔʁ=kə=lɔ̃=tʁu=və=kə=sε=mj=ø=puʁ=ø 12

PostScriptum

Son premier amour on l’oublie pas. . .

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/09/2004 00:00(F)P'tit Ange(F)

Tjs aussi beau. . .

.

"En amour, on n’a pas tout ce qu’on veut
C’est tout simplement un jeu
Par lequel on rend des individus malheureux
Alors que l’on trouve que c’est mieux pour eux. . . "

--> réaliste, même très réaliste. . . même si incompréhensible et illogique :-s
Souvent on nous rend malheureux alors que l’on trouve que c mieux pour nous. . . je crois que je ne comprendrai jamais celà. . .
Enfin. . .
Bonne continuation, après avoir lu plusieurs de tes poèmes, j’AFFIRME haut et fort que tu as du talent;)
Alison alias P’Tit Ange