Poème-France.com

Poeme : HopposéHopposé

L’impotent aveugla l’important
Transformant l’adage en incident
Développant un insidieux tourment
Depuis un troublant comportement
En une fresque dénaturée
Aux cents une sinuosités
N’offrant aucunement de répit
Au simple porteur d’un sauf-conduit
Aussi invalide qu’une idée
De ténèbres dans l’obscurité

Ses péripéties toutes conclues
Il constata la vérité nue
Il n’a plus en cette vie d’acquis
Pour transcender les louanges en lui
L’absolu solitude en lui-même
Livide et perfide lueur blême
Dénudée de l’essence d’être
À la rencontre de son traître
Cette pathétique incompétence
À vivre simplement sa clémence
Disjonct'heure

PostScriptum

¯,


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɛ̃pɔte avøɡla lɛ̃pɔʁtɑ̃
tʁɑ̃sfɔʁmɑ̃ ladaʒə ɑ̃n- ɛ̃sidɑ̃
devəlɔpɑ̃ œ̃n- ɛ̃sidjø tuʁme
dəpɥiz- œ̃ tʁublɑ̃ kɔ̃pɔʁtəmɑ̃
ɑ̃n- ynə fʁεskə denatyʁe
o sɑ̃z- ynə sinyozite
nɔfʁɑ̃ okynəmɑ̃ də ʁepi
o sɛ̃plə pɔʁtœʁ dœ̃ sof kɔ̃dɥi
osi ɛ̃validə kynə ide
də tenεbʁə- dɑ̃ lɔpskyʁite

sε peʁipeti tutə kɔ̃klɥ
il kɔ̃stata la veʁite nɥ
il na plysz- ɑ̃ sεtə vi daki
puʁ tʁɑ̃sɑ̃de lε lwɑ̃ʒəz- ɑ̃ lɥi
labsɔly sɔlitydə ɑ̃ lɥi mεmə
lividə e pεʁfidə lɥœʁ blεmə
denyde də lesɑ̃sə dεtʁə
a la ʁɑ̃kɔ̃tʁə də sɔ̃ tʁεtʁə
sεtə patetikə ɛ̃kɔ̃petɑ̃sə
a vivʁə sɛ̃pləmɑ̃ sa klemɑ̃sə