Poeme : Sémaphore

Sémaphore

Perfusion fleurie d’une vibration d’amour
Noyant progressivement chaque cellule de mon sang
Les unifiant en une chaîne sans détour
Pour jumeler mes pensées pour toi à tous les vents

Nous voici finalement en train de caresser
Ces branches d’éternité qu’on a contemplées
Faisant virevolter notre délicat feuillage
Au gré de nos nombreuses saisons tout usage

Cet air dans tes yeux, je le reconnais si bien
Lui que je vois dans le miroir de mes paupières
Qui me confirme ma raison d’être d’hier
Et auquel j’aspire à en fusionner le lien

Tu flottes sur mes doigts
Mes lèvres sur ta peau
Ta saveur que je bois
Notre amour sans plateau

Tu voles sous mes mains
D’un pas je t’accompagne
À la verte campagne
Là où chante demain

J’ai l’ultime permission du fond de mon être
Et je fais tout en mon pouvoir pour te connaître
Par chaque action tu illumines mon sourire
Et à chaque rapprochement notre fondant s’étire

En créant et modelant toujours plus d’agréments
C’est la vie qui arrose notre potager
Il nous suffit de l’imaginer, de l’aimer
D’embrasser ce que l’on nous offre simplement

Je cris aux alizés mes sentiments pour toi
Pour que, tendrement, ils t’atteignent où que tu sois
Je te rejoins toujours en un moment suprême
Je ferme les yeux, je te vois et je t’aime !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Sémaphore

  per=fu=sion=fleu=rie=dune=vi=bra=ti=on=da=mour 12
  noyant=progres=si=ve=ment=cha=que=cel=lu=le=de=mon=sang 13
  les=u=ni=fiant=en=u=ne=chaî=ne=sans=dé=tour 12
  pour=jume=ler=mes=pen=sées=pour=toi=à=tous=les=vents 12

  nous=voi=ci=fi=nale=ment=en=train=de=ca=res=ser 12
  ces=bran=ches=dé=ter=ni=té=quon=a=con=tem=plées 12
  fai=sant=vi=re=vol=ter=no=tre=dé=li=cat=feuillage 12
  au=gré=de=nos=nom=breu=ses=sai=sons=tout=u=sage 12

  cet=air=dans=tes=yeux=je=le=re=con=nais=si=bien 12
  lui=que=je=vois=dans=le=mi=roir=de=mes=pau=pières 12
  qui=me=con=fir=me=ma=rai=son=dê=tre=d=hier 12
  et=au=quel=jas=pire=à=en=fu=sion=ner=le=lien 12

  tu=flot=tes=sur=mes=doigts 6
  mes=lè=vres=sur=ta=peau 6
  ta=sa=veur=que=je=bois 6
  no=tre=a=mour=sans=pla=teau 7

  tu=vo=les=sous=mes=mains 6
  dun=pas=je=tac=com=pa=gne 7
  à=la=ver=te=cam=pa=gne 7
  là=où=chan=te=de=main 6

  jai=lul=ti=me=per=mis=sion=du=fond=de=mon=être 12
  et=je=fais=tout=en=mon=pou=voir=pour=te=con=naître 12
  par=cha=que=ac=ti=on=tu=illu=mines=mon=sou=rire 12
  et=à=cha=que=rap=proche=ment=no=tre=fon=dant=sé=tire 13

  en=cré=ant=et=mo=de=lant=tou=jours=plus=da=gréments 12
  cest=la=vie=qui=ar=ro=se=no=tre=po=ta=ger 12
  il=nous=suf=fit=de=li=ma=gi=ner=de=lai=mer 12
  dem=bras=ser=ce=que=lon=nous=of=fre=sim=ple=ment 12

  je=cris=aux=a=li=zés=mes=sen=ti=ments=pour=toi 12
  pour=que=tendre=ment=ils=tat=tei=gnent=où=que=tu=sois 12
  je=te=re=joins=tou=jours=en=un=mo=ment=su=prême 12
  je=fer=me=les=y=eux=je=te=vois=et=je=taime 12
 • Phonétique : Sémaphore

  pεʁfyzjɔ̃ fləʁi dynə vibʁasjɔ̃ damuʁ
  nwajɑ̃ pʁɔɡʁesivəmɑ̃ ʃakə sεllylə də mɔ̃ sɑ̃
  lεz- ynifjɑ̃ ɑ̃n- ynə ʃεnə sɑ̃ detuʁ
  puʁ ʒyməle mε pɑ̃se puʁ twa a tus lε vɑ̃

  nu vwasi finaləmɑ̃ ɑ̃ tʁɛ̃ də kaʁese
  sε bʁɑ̃ʃə detεʁnite kɔ̃n- a kɔ̃tɑ̃ple
  fəzɑ̃ viʁəvɔlte nɔtʁə delika fœjaʒə
  o ɡʁe də no nɔ̃bʁøzə sεzɔ̃ tut- yzaʒə

  sεt εʁ dɑ̃ tεz- iø, ʒə lə ʁəkɔnε si bjɛ̃
  lɥi kə ʒə vwa dɑ̃ lə miʁwaʁ də mε popjεʁə
  ki mə kɔ̃fiʁmə ma ʁεzɔ̃ dεtʁə djεʁ
  e okεl ʒaspiʁə a ɑ̃ fyzjɔne lə ljɛ̃

  ty flɔtə syʁ mε dwa
  mε lεvʁə- syʁ ta po
  ta savœʁ kə ʒə bwa
  nɔtʁə amuʁ sɑ̃ plato

  ty vɔlə su mε mɛ̃
  dœ̃ pa ʒə takɔ̃paɲə
  a la vεʁtə kɑ̃paɲə
  la u ʃɑ̃tə dəmɛ̃

  ʒε lyltimə pεʁmisjɔ̃ dy fɔ̃ də mɔ̃n- εtʁə
  e ʒə fε tut- ɑ̃ mɔ̃ puvwaʁ puʁ tə kɔnεtʁə
  paʁ ʃakə aksjɔ̃ ty ilyminə mɔ̃ suʁiʁə
  e a ʃakə ʁapʁoʃəmɑ̃ nɔtʁə fɔ̃dɑ̃ setiʁə

  ɑ̃ kʁeɑ̃ e mɔdəlɑ̃ tuʒuʁ plys daɡʁemɑ̃
  sε la vi ki aʁozə nɔtʁə pɔtaʒe
  il nu syfi də limaʒine, də lεme
  dɑ̃bʁase sə kə lɔ̃ nuz- ɔfʁə sɛ̃pləmɑ̃

  ʒə kʁiz- oz- alize mε sɑ̃timɑ̃ puʁ twa
  puʁ kə, tɑ̃dʁəmɑ̃, il tatεɲe u kə ty swa
  ʒə tə ʁəʒwɛ̃ tuʒuʁz- ɑ̃n- œ̃ mɔmɑ̃ sypʁεmə
  ʒə fεʁmə lεz- iø, ʒə tə vwaz- e ʒə tεmə !
 • Syllabes Phonétique : Sémaphore

  pεʁ=fy=zjɔ̃=flə=ʁi=dy=nə=vi=bʁa=sjɔ̃=da=muʁ 12
  nwa=jɑ̃=pʁɔ=ɡʁe=sivə=mɑ̃=ʃa=kə=sεl=ly=lə=də=mɔ̃=sɑ̃ 14
  lε=zy=ni=fjɑ̃=ɑ̃=ny=nə=ʃε=nə=sɑ̃=de=tuʁ 12
  puʁ=ʒymə=le=mε=pɑ̃=se=puʁ=twa=a=tus=lε=vɑ̃ 12

  nu=vwa=si=fi=nalə=mɑ̃=ɑ̃=tʁɛ̃=də=ka=ʁe=se 12
  sε=bʁɑ̃=ʃə=de=tεʁ=ni=te=kɔ̃=na=kɔ̃=tɑ̃=ple 12
  fə=zɑ̃=viʁə=vɔl=te=nɔ=tʁə=de=li=ka=fœ=jaʒə 12
  o=ɡʁe=də=no=nɔ̃=bʁø=zə=sε=zɔ̃=tu=ty=zaʒə 12

  sεt=εʁ=dɑ̃=tε=zi=øʒə=lə=ʁə=kɔ=nε=si=bjɛ̃ 12
  lɥi=kə=ʒə=vwa=dɑ̃=lə=mi=ʁwaʁ=də=mε=po=pjεʁə 12
  ki=mə=kɔ̃=fiʁ=mə=ma=ʁε=zɔ̃=dε=tʁə=djεʁ 11
  e=o=kεl=ʒas=piʁə=a=ɑ̃=fy=zjɔ=ne=lə=ljɛ̃ 12

  ty=flɔ=tə=syʁ=mε=dwa 6
  mε=lε=vʁə=syʁ=ta=po 6
  ta=sa=vœ=ʁə=kə=ʒə=bwa 7
  nɔ=tʁə=a=muʁ=sɑ̃=pla=to 7

  ty=vɔ=lə=su=mε=mɛ̃ 6
  dœ̃=pa=ʒə=ta=kɔ̃=pa=ɲə 7
  a=la=vεʁ=tə=kɑ̃=pa=ɲə 7
  la=u=ʃɑ̃=tə=də=mɛ̃ 6

  ʒε=lyl=ti=mə=pεʁ=mi=sjɔ̃=dy=fɔ̃=də=mɔ̃=nεtʁə 12
  e=ʒə=fε=tu=tɑ̃=mɔ̃=pu=vwaʁ=puʁ=tə=kɔ=nεtʁə 12
  paʁ=ʃakə=ak=sjɔ̃=ty=i=ly=mi=nə=mɔ̃=su=ʁiʁə 12
  e=a=ʃakə=ʁa=pʁo=ʃə=mɑ̃=nɔ=tʁə=fɔ̃=dɑ̃=se=tiʁə 13

  ɑ̃=kʁe=ɑ̃=e=mɔdə=lɑ̃=tu=ʒuʁ=plys=da=ɡʁe=mɑ̃ 12
  sε=la=vi=ki=a=ʁo=zə=nɔ=tʁə=pɔ=ta=ʒe 12
  il=nu=sy=fi=də=li=ma=ʒi=ne=də=lε=me 12
  dɑ̃=bʁa=se=sə=kə=lɔ̃=nu=zɔ=fʁə=sɛ̃=plə=mɑ̃ 12

  ʒə=kʁi=zo=za=li=ze=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=twa 12
  puʁkə=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=il=ta=tε=ɲe=u=kə=ty=swa 12
  ʒə=tə=ʁə=ʒwɛ̃=tu=ʒuʁ=zɑ̃=nœ̃=mɔ=mɑ̃=sy=pʁεmə 12
  ʒə=fεʁ=mə=lε=zi=ø=ʒə=tə=vwa=ze=ʒə=tεmə 12

PostScriptum

. ^.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/06/2011 14:30Marcel42

Belle page d’amour,
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
03/07/2011 18:34Lemmiath

Une belle déclaration toute en musique.

Poème Amour
Publié le 28/06/2011 08:39

L'écrit contient 241 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Disjonct'heure

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs