Poème-France.com

Poeme : Je N’Ai Que Deux Mots À Te Dire



Je N’Ai Que Deux Mots À Te Dire

J’ai que deux mots à te dire
Écoute moi
Je ne pense qu’à toi
Qui est dans mes bras

J’ai que deux mots à te dire
Je veux passer ma vie à tes côtés
Tout ce que j’ai pu rêver
Je veux le réaliser

J’ai que deux mots à te dire
Tu es le gars que j’ai toujours rechercher
Maintenant que je t’ai trouver
Je veux seulement que tu m’aimes Jé

J’ai que deux mots à te dire
Un seul regard m’a fait chavirer
Depuis ce jour, de toi j’ai beaucoup parler
Et biensûr, par toi, je voudrais être embrassé =P

J’ai que deux mots à te dire
Ta personnalité me fait craquer
En moi, tes yeux, ta voix, ton image, à tout jamais sont gravés
Pour ne plus être effacés

J’ai que deux mots à te dire
Je suis sûre que tu es mon âme-sœur
Que tu pourras consoler mes pleures
Et qu’avec toi, je n’aurai jamais peur

J’ai que deux mots à te dire
Le jour je ne pense qu’à toi
Je ne m’endors pas sans ta voix
Dans mes pensées, où que je sois

J’ai que deux mots à te dire
Tu m’envoies dans un nouveau monde
Qui se nomme le 7ieme ciel
Et tu me donnes des ailes

J’ai que deux mots à te dire
Je ne veux pas te perdre
Il y a une seule place où je veux me perdre
Cette place est dans tes yeux

J’ai que deux mots à te dire
Je voudrais tellement t’entendre le dire
Le souffler dans le creux de mon oreille
Chaque fois que je me reveille

J’ai que deux mots à te dire
Je veux sentir ton odeur
Je veux sentir ta chaleur
Et à tout jamais, être dans ton cœur

J’ai que deux mots à te dire
Tu me donnes la vie
Sans toi, je ne vivrais pas
Alors ne me laisse pas

J’ai que deux mots à te dire
Ces deux mots dont je te parle
Sont ceux que je veux te dire depuis longtemps
Depuis un certain temps, j’attend ce moment

Maintenant que j’ai le temps les voicis : je taime ! ! : )
°~Dj_Babyboo~°

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε kə dø moz- a tə diʁə
ekutə mwa
ʒə nə pɑ̃sə ka twa
ki ε dɑ̃ mε bʁa

ʒε kə dø moz- a tə diʁə
ʒə vø pase ma vi a tε kote
tu sə kə ʒε py ʁεve
ʒə vø lə ʁealize

ʒε kə dø moz- a tə diʁə
ty ε lə ɡaʁ kə ʒε tuʒuʁ ʁəʃεʁʃe
mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə tε tʁuve
ʒə vø sələmɑ̃ kə ty mεmə ʒe

ʒε kə dø moz- a tə diʁə
œ̃ səl ʁəɡaʁ ma fε ʃaviʁe
dəpɥi sə ʒuʁ, də twa ʒε boku paʁle
e bjɛ̃syʁ, paʁ twa, ʒə vudʁεz- εtʁə ɑ̃bʁase eɡal pe

ʒε kə dø moz- a tə diʁə
ta pεʁsɔnalite mə fε kʁake
ɑ̃ mwa, tεz- iø, ta vwa, tɔ̃n- imaʒə, a tu ʒamε sɔ̃ ɡʁave
puʁ nə plysz- εtʁə efase

ʒε kə dø moz- a tə diʁə
ʒə sɥi syʁə kə ty ε mɔ̃n- amə sœʁ
kə ty puʁʁa kɔ̃sɔle mε plœʁə
e kavεk twa, ʒə noʁε ʒamε pœʁ

ʒε kə dø moz- a tə diʁə
lə ʒuʁ ʒə nə pɑ̃sə ka twa
ʒə nə mɑ̃dɔʁ pa sɑ̃ ta vwa
dɑ̃ mε pɑ̃se, u kə ʒə swa

ʒε kə dø moz- a tə diʁə
ty mɑ̃vwa dɑ̃z- œ̃ nuvo mɔ̃də
ki sə nɔmə lə sεt jəmə sjεl
e ty mə dɔnə dεz- εlə

ʒε kə dø moz- a tə diʁə
ʒə nə vø pa tə pεʁdʁə
il i a ynə sələ plasə u ʒə vø mə pεʁdʁə
sεtə plasə ε dɑ̃ tεz- iø

ʒε kə dø moz- a tə diʁə
ʒə vudʁε tεllmɑ̃ tɑ̃tɑ̃dʁə lə diʁə
lə sufle dɑ̃ lə kʁø də mɔ̃n- ɔʁεjə
ʃakə fwa kə ʒə mə ʁəvεjə

ʒε kə dø moz- a tə diʁə
ʒə vø sɑ̃tiʁ tɔ̃n- ɔdœʁ
ʒə vø sɑ̃tiʁ ta ʃalœʁ
e a tu ʒamε, εtʁə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ

ʒε kə dø moz- a tə diʁə
ty mə dɔnə la vi
sɑ̃ twa, ʒə nə vivʁε pa
alɔʁ nə mə lεsə pa

ʒε kə dø moz- a tə diʁə
sε dø mo dɔ̃ ʒə tə paʁlə
sɔ̃ sø kə ʒə vø tə diʁə dəpɥi lɔ̃tɑ̃
dəpɥiz- œ̃ sεʁtɛ̃ tɑ̃, ʒatɑ̃ sə mɔmɑ̃

mɛ̃tənɑ̃ kə ʒε lə tɑ̃ lε vwasi : ʒə tεmə ! ! : )