Poeme : Je N’ai Que Deux Mots À Te Dire

Je N’ai Que Deux Mots À Te Dire

J’ai que deux mots à te dire
Écoute moi
Je ne pense qu’à toi
Qui est dans mes bras

J’ai que deux mots à te dire
Je veux passer ma vie à tes côtés
Tout ce que j’ai pu rêver
Je veux le réaliser

J’ai que deux mots à te dire
Tu es le gars que j’ai toujours rechercher
Maintenant que je t’ai trouver
Je veux seulement que tu m’aimes Jé

J’ai que deux mots à te dire
Un seul regard m’a fait chavirer
Depuis ce jour, de toi j’ai beaucoup parler
Et biensûr, par toi, je voudrais être embrassé =P

J’ai que deux mots à te dire
Ta personnalité me fait craquer
En moi, tes yeux, ta voix, ton image, à tout jamais sont gravés
Pour ne plus être effacés

J’ai que deux mots à te dire
Je suis sûre que tu es mon âme-sœur
Que tu pourras consoler mes pleures
Et qu’avec toi, je n’aurai jamais peur

J’ai que deux mots à te dire
Le jour je ne pense qu’à toi
Je ne m’endors pas sans ta voix
Dans mes pensées, où que je sois

J’ai que deux mots à te dire
Tu m’envoies dans un nouveau monde
Qui se nomme le 7ieme ciel
Et tu me donnes des ailes

J’ai que deux mots à te dire
Je ne veux pas te perdre
Il y a une seule place où je veux me perdre
Cette place est dans tes yeux

J’ai que deux mots à te dire
Je voudrais tellement t’entendre le dire
Le souffler dans le creux de mon oreille
Chaque fois que je me reveille

J’ai que deux mots à te dire
Je veux sentir ton odeur
Je veux sentir ta chaleur
Et à tout jamais, être dans ton cœur

J’ai que deux mots à te dire
Tu me donnes la vie
Sans toi, je ne vivrais pas
Alors ne me laisse pas

J’ai que deux mots à te dire
Ces deux mots dont je te parle
Sont ceux que je veux te dire depuis longtemps
Depuis un certain temps, j’attend ce moment

Maintenant que j’ai le temps les voicis : je taime ! ! : )

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je N’ai Que Deux Mots À Te Dire

  jai=que=deux=mots=à=te=di=re 8
  é=cou=te=moi 4
  je=ne=pen=se=quà=toi 6
  qui=est=dans=mes=bras 5

  jai=que=deux=mots=à=te=di=re 8
  je=veux=pas=ser=ma=vieà=tes=cô=tés 9
  tout=ce=que=jai=pu=rê=ver 7
  je=veux=le=ré=a=li=ser 7

  jai=que=deux=mots=à=te=di=re 8
  tu=es=le=gars=que=jai=tou=jours=re=cher=cher 11
  main=te=nant=que=je=tai=trou=ver 8
  je=veux=seule=ment=que=tu=mai=mes=jé 9

  jai=que=deux=mots=à=te=di=re 8
  un=seul=re=gard=ma=fait=cha=vi=rer 9
  de=puis=ce=jour=de=toi=jai=beau=coup=par=ler 11
  et=bien=sûr=par=toi=je=vou=drais=êtreem=bras=sé=é=gal=p 14

  jai=que=deux=mots=à=te=di=re 8
  ta=per=son=na=li=té=me=fait=cra=quer 10
  en=moi=tes=yeux=ta=voix=ton=i=mage=à=tout=ja=mais=sont=gra=vés 16
  pour=ne=plus=ê=tre=ef=fa=cés 8

  jai=que=deux=mots=à=te=di=re 8
  je=suis=sû=re=que=tu=es=mon=â=me=sœur 11
  que=tu=pour=ras=con=so=ler=mes=pleures 9
  et=qua=vec=toi=je=nau=rai=ja=mais=peur 10

  jai=que=deux=mots=à=te=di=re 8
  le=jour=je=ne=pen=se=quà=toi 8
  je=ne=men=dors=pas=sans=ta=voix 8
  dans=mes=pen=sées=où=que=je=sois 8

  jai=que=deux=mots=à=te=di=re 8
  tu=men=voies=dans=un=nou=veau=monde 8
  qui=se=nomme=le=sept=ie=me=ciel 8
  et=tu=me=don=nes=des=ai=les 8

  jai=que=deux=mots=à=te=di=re 8
  je=ne=veux=pas=te=per=dre 7
  il=y=a=une=seu=le=pla=ceoù=je=veux=me=perdre 12
  cette=pla=ce=est=dans=tes=y=eux 8

  jai=que=deux=mots=à=te=di=re 8
  je=vou=drais=tel=le=ment=tenten=dre=le=dire 10
  le=souf=fler=dans=le=creux=de=mon=o=reille 10
  cha=que=fois=que=je=me=re=veille 8

  jai=que=deux=mots=à=te=di=re 8
  je=veux=sen=tir=ton=o=deur 7
  je=veux=sen=tir=ta=cha=leur 7
  et=à=tout=ja=mais=être=dans=ton=cœur 9

  jai=que=deux=mots=à=te=di=re 8
  tu=me=don=nes=la=vie 6
  sans=toi=je=ne=vi=vrais=pas 7
  a=lors=ne=me=lais=se=pas 7

  jai=que=deux=mots=à=te=di=re 8
  ces=deux=mots=dont=je=te=pa=rle 8
  sont=ceux=que=je=veux=te=dire=de=puis=long=temps 11
  de=puis=un=cer=tain=temps=jat=tend=ce=moment 10

  mainte=nant=que=jai=le=temps=les=voi=cis=je=tai=me 12
 • Phonétique : Je N’ai Que Deux Mots À Te Dire

  ʒε kə dø moz- a tə diʁə
  ekutə mwa
  ʒə nə pɑ̃sə ka twa
  ki ε dɑ̃ mε bʁa

  ʒε kə dø moz- a tə diʁə
  ʒə vø pase ma vi a tε kote
  tu sə kə ʒε py ʁεve
  ʒə vø lə ʁealize

  ʒε kə dø moz- a tə diʁə
  ty ε lə ɡaʁ kə ʒε tuʒuʁ ʁəʃεʁʃe
  mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə tε tʁuve
  ʒə vø sələmɑ̃ kə ty mεmə ʒe

  ʒε kə dø moz- a tə diʁə
  œ̃ səl ʁəɡaʁ ma fε ʃaviʁe
  dəpɥi sə ʒuʁ, də twa ʒε boku paʁle
  e bjɛ̃syʁ, paʁ twa, ʒə vudʁεz- εtʁə ɑ̃bʁase eɡal pe

  ʒε kə dø moz- a tə diʁə
  ta pεʁsɔnalite mə fε kʁake
  ɑ̃ mwa, tεz- iø, ta vwa, tɔ̃n- imaʒə, a tu ʒamε sɔ̃ ɡʁave
  puʁ nə plysz- εtʁə efase

  ʒε kə dø moz- a tə diʁə
  ʒə sɥi syʁə kə ty ε mɔ̃n- amə sœʁ
  kə ty puʁʁa kɔ̃sɔle mε plœʁə
  e kavεk twa, ʒə noʁε ʒamε pœʁ

  ʒε kə dø moz- a tə diʁə
  lə ʒuʁ ʒə nə pɑ̃sə ka twa
  ʒə nə mɑ̃dɔʁ pa sɑ̃ ta vwa
  dɑ̃ mε pɑ̃se, u kə ʒə swa

  ʒε kə dø moz- a tə diʁə
  ty mɑ̃vwa dɑ̃z- œ̃ nuvo mɔ̃də
  ki sə nɔmə lə sεt jəmə sjεl
  e ty mə dɔnə dεz- εlə

  ʒε kə dø moz- a tə diʁə
  ʒə nə vø pa tə pεʁdʁə
  il i a ynə sələ plasə u ʒə vø mə pεʁdʁə
  sεtə plasə ε dɑ̃ tεz- iø

  ʒε kə dø moz- a tə diʁə
  ʒə vudʁε tεllmɑ̃ tɑ̃tɑ̃dʁə lə diʁə
  lə sufle dɑ̃ lə kʁø də mɔ̃n- ɔʁεjə
  ʃakə fwa kə ʒə mə ʁəvεjə

  ʒε kə dø moz- a tə diʁə
  ʒə vø sɑ̃tiʁ tɔ̃n- ɔdœʁ
  ʒə vø sɑ̃tiʁ ta ʃalœʁ
  e a tu ʒamε, εtʁə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ

  ʒε kə dø moz- a tə diʁə
  ty mə dɔnə la vi
  sɑ̃ twa, ʒə nə vivʁε pa
  alɔʁ nə mə lεsə pa

  ʒε kə dø moz- a tə diʁə
  sε dø mo dɔ̃ ʒə tə paʁlə
  sɔ̃ sø kə ʒə vø tə diʁə dəpɥi lɔ̃tɑ̃
  dəpɥiz- œ̃ sεʁtɛ̃ tɑ̃, ʒatɑ̃ sə mɔmɑ̃

  mɛ̃tənɑ̃ kə ʒε lə tɑ̃ lε vwasi : ʒə tεmə ! ! : )
 • Syllabes Phonétique : Je N’ai Que Deux Mots À Te Dire

  ʒε=kə=dø=mo=za=tə=di=ʁə 8
  e=ku=tə=mwa 4
  ʒə=nə=pɑ̃=sə=ka=twa 6
  ki=ε=dɑ̃=mε=bʁa 5

  ʒε=kə=dø=mo=za=tə=di=ʁə 8
  ʒə=vø=pase=ma=vi=a=tε=ko=te 9
  tu=sə=kə=ʒε=py=ʁε=ve 7
  ʒə=vø=lə=ʁe=a=li=ze 7

  ʒε=kə=dø=mo=za=tə=di=ʁə 8
  ty=εlə=ɡaʁkə=ʒε=tu=ʒuʁ=ʁə=ʃεʁ=ʃe 9
  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ʒə=tε=tʁu=ve 8
  ʒə=vøsə=lə=mɑ̃=kə=ty=mε=mə=ʒe 9

  ʒε=kə=dø=mo=za=tə=di=ʁə 8
  œ̃=səl=ʁə=ɡaʁ=ma=fε=ʃa=vi=ʁe 9
  dəp=ɥisə=ʒuʁdə=twa=ʒε=bo=ku=paʁ=le 9
  e=bjɛ̃=syʁ=paʁ=twa=ʒə=vu=dʁε=zεtʁəɑ̃=bʁa=se=e=ɡal=pe 14

  ʒε=kə=dø=mo=za=tə=di=ʁə 8
  ta=pεʁ=sɔ=na=li=te=mə=fε=kʁa=ke 10
  ɑ̃=mwa=tε=ziø=ta=vwa=tɔ̃=ni=maʒə=a=tu=ʒa=mε=sɔ̃=ɡʁa=ve 16
  puʁ=nə=plys=zε=tʁə=e=fa=se 8

  ʒε=kə=dø=mo=za=tə=di=ʁə 8
  ʒə=sɥi=syʁə=kə=ty=ε=mɔ̃=na=mə=sœʁ 10
  kə=ty=puʁ=ʁa=kɔ̃=sɔ=le=mε=plœ=ʁə 10
  e=ka=vεk=twa=ʒə=no=ʁε=ʒa=mε=pœʁ 10

  ʒε=kə=dø=mo=za=tə=di=ʁə 8
  lə=ʒuʁ=ʒə=nə=pɑ̃=sə=ka=twa 8
  ʒə=nə=mɑ̃=dɔʁ=pa=sɑ̃=ta=vwa 8
  dɑ̃=mε=pɑ̃=se=u=kə=ʒə=swa 8

  ʒε=kə=dø=mo=za=tə=di=ʁə 8
  ty=mɑ̃=vwa=dɑ̃=zœ̃=nu=vo=mɔ̃də 8
  kisə=nɔ=mə=lə=sεt=jə=mə=sjεl 8
  e=ty=mə=dɔ=nə=dε=zε=lə 8

  ʒε=kə=dø=mo=za=tə=di=ʁə 8
  ʒə=nə=vø=pa=tə=pεʁ=dʁə 7
  il=i=a=ynə=sə=lə=pla=səu=ʒə=vø=mə=pεʁdʁə 12
  sεtə=pla=sə=ε=dɑ̃=tε=zi=ø 8

  ʒε=kə=dø=mo=za=tə=di=ʁə 8
  ʒə=vu=dʁε=tεl=lmɑ̃=tɑ̃=tɑ̃dʁə=lə=diʁə 9
  lə=su=fle=dɑ̃lə=kʁø=də=mɔ̃=nɔ=ʁεjə 9
  ʃa=kə=fwa=kə=ʒə=mə=ʁə=vεjə 8

  ʒε=kə=dø=mo=za=tə=di=ʁə 8
  ʒə=vø=sɑ̃=tiʁ=tɔ̃=nɔ=dœ=ʁə 8
  ʒə=vø=sɑ̃=tiʁ=ta=ʃa=lœ=ʁə 8
  e=a=tu=ʒa=mε=εtʁə=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ 9

  ʒε=kə=dø=mo=za=tə=di=ʁə 8
  ty=mə=dɔ=nə=la=vi 6
  sɑ̃=twa=ʒə=nə=vi=vʁε=pa 7
  a=lɔʁ=nə=mə=lε=sə=pa 7

  ʒε=kə=dø=mo=za=tə=di=ʁə 8
  sε=dø=mo=dɔ̃=ʒə=tə=paʁ=lə 8
  sɔ̃=søkə=ʒə=vø=tə=di=ʁə=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 11
  dəp=ɥi=zœ̃=sεʁ=tɛ̃=tɑ̃=ʒa=tɑ̃sə=mɔ=mɑ̃ 10

  mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ʒε=lə=tɑ̃=lε=vwa=si=ʒə=tε=mə 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/08/2005 12:56Eternel_Ange

bienvenue parmi nous
ton poéme est vraiment joli
bonne continuation
a bientot j’espere
l’ange sombre

Poème Amour
Publié le 11/08/2005 06:44

L'écrit contient 385 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : °~Dj_Babyboo~°

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs