Poème-France.com

Poeme : Tu Restes LoinTu Restes Loin

Tu restes loin

Tu restes loin
Cela ne fait pas que je t’aime moins
Jamais je ne cesserai de t’aimer
Ça durera une éternité

Tu restes loin
Cela ne fait pas que je t’aime moins
Pour moi tu es tout
Mon bébé damour surtout =)

Tu reste loin
Cela ne fait pas que je t’aime moins
Je penses toujours qu’à toi
Personne d’autres ne te remplaceras

Tu reste loin
Cela ne fait pas que je t’aime moins
Mon chéri, je te veux
Mon bébé, je suis rendu aux aveux

Tu restes loin
Cela ne fait pas que je t"aime moins
Je veux être avec toi
Être dans tes bras

Tu restes loin
Cela ne fait pas que je t’aime moins
J’en ai assez de nos conversations sur internet
Je veux que cela devienne en vrai ! ! !

Tu restes loin
Cela ne fait pas que je t’aime moins
Je viens te rejoindre
Tu n’as qu’à m’attendre s’il vous plaît ! !
°~Dj_Babyboo~°

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ʁεstə lwɛ̃

ty ʁεstə lwɛ̃
səla nə fε pa kə ʒə tεmə mwɛ̃
ʒamε ʒə nə sesəʁε də tεme
sa dyʁəʁa ynə etεʁnite

ty ʁεstə lwɛ̃
səla nə fε pa kə ʒə tεmə mwɛ̃
puʁ mwa ty ε tu
mɔ̃ bebe damuʁ syʁtu eɡal)

ty ʁεstə lwɛ̃
səla nə fε pa kə ʒə tεmə mwɛ̃
ʒə pɑ̃sə tuʒuʁ ka twa
pεʁsɔnə dotʁə- nə tə ʁɑ̃plasəʁa

ty ʁεstə lwɛ̃
səla nə fε pa kə ʒə tεmə mwɛ̃
mɔ̃ ʃeʁi, ʒə tə vø
mɔ̃ bebe, ʒə sɥi ʁɑ̃dy oz- avø

ty ʁεstə lwɛ̃
səla nə fε pa kə ʒə te ɡjmε εmə mwɛ̃
ʒə vøz- εtʁə avεk twa
εtʁə dɑ̃ tε bʁa

ty ʁεstə lwɛ̃
səla nə fε pa kə ʒə tεmə mwɛ̃
ʒɑ̃n- ε ase də no kɔ̃vεʁsasjɔ̃ syʁ ɛ̃tεʁnεt
ʒə vø kə səla dəvjεnə ɑ̃ vʁε ! ! !

ty ʁεstə lwɛ̃
səla nə fε pa kə ʒə tεmə mwɛ̃
ʒə vjɛ̃ tə ʁəʒwɛ̃dʁə
ty na ka matɑ̃dʁə sil vu plε ! !