Poème-France.com

Poeme : 6 Juin 19446 Juin 1944

6 juin 1944
1 Djedje Khiter/2 l’ancien combattant
(Version longue)

1
Sur toutes les images
De ces bons soldats
Ces inconnus visages
Ont marchés pour moi
Débarquant sur les plages
Chantant des refrains
L’Histoire ouvre la page
Du 6 juin

Ils avaient leur fusils
Comme meilleur copain
Devant leurs ennemis
Gagnant du terrain
Libérer Normandie
C’est aller plus loin
L’Histoire en est écrit
Pour le 6 juin

2
Moi je suis resté en vie
Honteux de mes mains
Quand j’avais 18 ans
En ce 6 juin

Je me souviens
Revivre l’aurore
D’un bain de sang
Enjamber les corps
Suivre le rang
Pour livrer un combat
Je me souviens
D’un point vers l’horizon
Prendre un chemin
Pour finir la mission
Je me souviens
Que j’avais la peur en moi

1
Ils allaient sous les balles
Évitant les mines
Une armée colossale
Des âmes divine
Après les sanglots longs
Ils seront combien
L’Histoire du jour si long
Début 6 juin

2
Je vivrai mes saisons
D’autre pleure un défunt
Tu vivras tes passions
Libéré demain

Je me souviens
Combattre encore
Pour mes enfants
Engendrer l’essors
Fier de leur rang
Après un dur combat
Je me souviens
Dans mon embarcation
D’être qu’un humain
Parmis un grand peloton
Je me souviens
Qu’on avait la peur en soi

1
Ils sauveront notre avenir
Aux prix de leur cœur
Sans même réfléchir
Sans droit à l’erreur
Toujours devant le pire
Et derrière plus rien
L’Histoire du devenir
En ce 6 juin

Sur toutes les images
De ces bons soldats
Ces inconnus visages
Reposent des croix
Blesse mon cœur l’ombrage
De leur beau refrains
L’Histoire tourne la page
Du 6 juin

Ils avaient leur fusils
Comme meilleur copain
Devant leurs ennemis
Gagnant du terrain
Libérer Normandie
Pour aller plus loin
L’Histoire en est écrit
Pour le 6 juin

Ils allaient sous les balles
Évitant les mines
Une armée colossale
Des âmes juvéniles
Après les sanglots longs
Ils seront combien
L’Histoire de tout ces noms
Marqués 6 juin

© Djedje Khiter (juin 2004)
Djedje Khiter

PostScriptum

A tout ceux pour qui je ne vis pas sous l’occupation. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si- ʒɥɛ̃ milə nəf sɑ̃ kaʁɑ̃tə katʁə
œ̃ dʒεdʒə kite slaʃ dø lɑ̃sjɛ̃ kɔ̃batɑ̃
(vεʁsjɔ̃ lɔ̃ɡə)

œ̃
syʁ tutə lεz- imaʒə
də sε bɔ̃ sɔlda
sεz- ɛ̃kɔnys vizaʒə
ɔ̃ maʁʃe puʁ mwa
debaʁkɑ̃ syʁ lε plaʒə
ʃɑ̃tɑ̃ dε ʁəfʁɛ̃
listwaʁə uvʁə la paʒə
dy si- ʒɥɛ̃

ilz- avε lœʁ fyzil
kɔmə mεjœʁ kɔpɛ̃
dəvɑ̃ lœʁz- εnəmi
ɡaɲɑ̃ dy teʁɛ̃
libeʁe nɔʁmɑ̃di
sεt- ale plys lwɛ̃
listwaʁə ɑ̃n- εt- ekʁi
puʁ lə si- ʒɥɛ̃


mwa ʒə sɥi ʁεste ɑ̃ vi
ɔ̃tø də mε mɛ̃
kɑ̃ ʒavε diz- ɥit ɑ̃
ɑ̃ sə si- ʒɥɛ̃

ʒə mə suvjɛ̃
ʁəvivʁə loʁɔʁə
dœ̃ bɛ̃ də sɑ̃
ɑ̃ʒɑ̃be lε kɔʁ
sɥivʁə lə ʁɑ̃
puʁ livʁe œ̃ kɔ̃ba
ʒə mə suvjɛ̃
dœ̃ pwɛ̃ vεʁ lɔʁizɔ̃
pʁɑ̃dʁə œ̃ ʃəmɛ̃
puʁ finiʁ la misjɔ̃
ʒə mə suvjɛ̃
kə ʒavε la pœʁ ɑ̃ mwa

œ̃
ilz- alε su lε balə
evitɑ̃ lε minə
ynə aʁme kɔlɔsalə
dεz- amə divinə
apʁε lε sɑ̃ɡlo lɔ̃ɡ
il səʁɔ̃ kɔ̃bjɛ̃
listwaʁə dy ʒuʁ si lɔ̃
deby si- ʒɥɛ̃


ʒə vivʁε mε sεzɔ̃
dotʁə plœʁə œ̃ defœ̃
ty vivʁa tε pasjɔ̃
libeʁe dəmɛ̃

ʒə mə suvjɛ̃
kɔ̃batʁə ɑ̃kɔʁə
puʁ mεz- ɑ̃fɑ̃
ɑ̃ʒɑ̃dʁe lesɔʁ
fje də lœʁ ʁɑ̃
apʁεz- œ̃ dyʁ kɔ̃ba
ʒə mə suvjɛ̃
dɑ̃ mɔ̃n- ɑ̃baʁkasjɔ̃
dεtʁə kœ̃n- ymɛ̃
paʁmiz- œ̃ ɡʁɑ̃ pəlɔtɔ̃
ʒə mə suvjɛ̃
kɔ̃n- avε la pœʁ ɑ̃ swa

œ̃
il sovəʁɔ̃ nɔtʁə avəniʁ
o pʁi də lœʁ kœʁ
sɑ̃ mεmə ʁefleʃiʁ
sɑ̃ dʁwa a leʁœʁ
tuʒuʁ dəvɑ̃ lə piʁə
e dəʁjεʁə plys ʁjɛ̃
listwaʁə dy dəvəniʁ
ɑ̃ sə si- ʒɥɛ̃

syʁ tutə lεz- imaʒə
də sε bɔ̃ sɔlda
sεz- ɛ̃kɔnys vizaʒə
ʁəpoze dε kʁwa
blεsə mɔ̃ kœʁ lɔ̃bʁaʒə
də lœʁ bo ʁəfʁɛ̃
listwaʁə tuʁnə la paʒə
dy si- ʒɥɛ̃

ilz- avε lœʁ fyzil
kɔmə mεjœʁ kɔpɛ̃
dəvɑ̃ lœʁz- εnəmi
ɡaɲɑ̃ dy teʁɛ̃
libeʁe nɔʁmɑ̃di
puʁ ale plys lwɛ̃
listwaʁə ɑ̃n- εt- ekʁi
puʁ lə si- ʒɥɛ̃

ilz- alε su lε balə
evitɑ̃ lε minə
ynə aʁme kɔlɔsalə
dεz- amə ʒyvenilə
apʁε lε sɑ̃ɡlo lɔ̃ɡ
il səʁɔ̃ kɔ̃bjɛ̃
listwaʁə də tu sε nɔ̃
maʁke si- ʒɥɛ̃

kɔpiʁajt dʒεdʒə kitəʁ (ʒɥɛ̃ dø milə katʁə)