Poème-France.com

Poeme : The Gift Of A FriendThe Gift Of A Friend

The gift of a friend
(Djedje & Mary)

(Djedje)
Un instant de bonheur
A prendre dans mon cœur
Dans un cadeau offrir
Mon souvenir

(Mary)
To receive the best
Guard of my heart
Gift I have opened
Out of this universe

(Djedje)
S’échanger nos années
(Mary)
Of friendship or of love
(Djedje)
Des arrivées, des départs, pleurer
(Mary)
Write to ease the pain away

(Djedje)
S’échanger de nos vies
Un passage peut être plus facile
(Mary)
When we have someone to make it clear
Our roads are blocked, we live in fear

One happy moment, not long ago, so pure
(Djedje)
Le garder dans mon cœur
Ton, visage, ton sourire, ton amour
(Mary)
Do you remember ?

(Ensemble)
La joie de l’être ailleur
Est resté dans mon cœur
De voir tant d’amisDe tous pays
The memories will linger of days gone by
The joy of a moment
No one knows why
A gift given and unspent
N’avoir que le meilleur
Le garder dans son cœur
Les présents sont ouvert
Sur nos univers

(Mary)
The best gifts that you guard in your heart
Are the ones that are given ghat set memories apart
They open your eyes to the possibilities in life
And give you wings, so that you can take flight.

Mary Kaltenbach & Djedje Khiter (October 2003)
Djedje Khiter

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tə ʒift ɔf a fʁjɛ̃d
(dʒεdʒə e maʁi)

(dʒεdʒə)
œ̃n- ɛ̃stɑ̃ də bɔnœʁ
a pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
dɑ̃z- œ̃ kado ɔfʁiʁ
mɔ̃ suvəniʁ

(maʁi)
to ʁəsεvə tə bεst
ɡaʁ ɔf mi əaʁ
ʒift i-avə ɔpənεd
u ɔf tiz- ynivεʁsə

(dʒεdʒə)
seʃɑ̃ʒe noz- ane
(maʁi)
ɔf fʁjɛ̃dʃip ɔʁ ɔf lɔvə
(dʒεdʒə)
dεz- aʁive, dε depaʁ, pləʁe
(maʁi)
wʁitə to əazə tə pɛ̃ awε

(dʒεdʒə)
seʃɑ̃ʒe də no vi
œ̃ pasaʒə pø εtʁə plys fasilə
(maʁi)
wɛ̃ wə-avə sɔməɔnə to makə it kləaʁ
uʁ ʁɔadz- aʁə blɔkεd, wə livə ɛ̃ fəaʁ

ɔnə-api mɔmɑ̃, no lɔ̃ aɡo, so pyʁə
(dʒεdʒə)
lə ɡaʁde dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
tɔ̃, vizaʒə, tɔ̃ suʁiʁə, tɔ̃n- amuʁ
(maʁi)
do iu ʁəmɑ̃be ?

(ɑ̃sɑ̃blə)
la ʒwa də lεtʁə ajœʁ
ε ʁεste dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
də vwaʁ tɑ̃ damizdə tus pεi
tə məmɔʁi wij lɛ̃ʒe ɔf dε ɡɔnə bi
tə ʒwa ɔf a mɔmɑ̃
no ɔnə knɔw wi
a ʒift ʒivɛ̃ ɑ̃d œ̃spe
navwaʁ kə lə mεjœʁ
lə ɡaʁde dɑ̃ sɔ̃ kœʁ
lε pʁezɑ̃ sɔ̃t- uvεʁ
syʁ noz- ynive

(maʁi)
tə bεst ʒift ta iu ɡaʁ ɛ̃ iuʁ əaʁ
aʁə tə ɔnə ta aʁə ʒivɛ̃ ɡa sεt məmɔʁiz- apaʁ
te ɔpɛ̃ iuʁ εj to tə pɔsibilitiz- ɛ̃ lifə
ɑ̃d ʒivə iu wiŋ, so ta iu kɑ̃ takə fliɡt.

maʁi kaltɑ̃bak e dʒεdʒə kitəʁ (ɔktɔbe dø milə tʁwas)