Poème-France.com

Poeme : Lettre À CupidonLettre À Cupidon

Lettre à Cupidon

Tu es mauvais en amour
Tes flèches ont tout le temps le même tour
Tu ne sais pas bien viser
Quelque fois, tu m’atteins sans rien me laisser

Tu es mauvais en amour
Ta présence n’est plus un secour
Ton nuage peu bien passer
Je n’aurrais encore rien vu de mes années

Je veux croire un peu
Dans ton jeux…
Sans manigance
Puis je te faire confiance ?
Les cartes seront de quel couleur ?
La Dame de pique suspent son offence
J’ai connu son sceptre de douleur
Je ne peux que garder ma méfiance

Tu es mauvais en amour
Pour lui, pour moi, pour ceux qui te courrent
Après ton divin archer
Tu en oublies plus d’un sur ta liste dorée

Tu es mauvais en amour
Tes fichiers ne sont pas mis à jour
Un peu moins d’abandonnés
Serrais je resté là à m’appitoyer ?

Tu es mauvais en amour
Ta présence n’est plus un secour
Tu ne sais pas bien viser
Tes allés, tes venus, pour combien d’années ?

Tu es mauvais en amour
Tes flèches ont réussis pourtant un jour
A ne pas me faire oublier…
Ce qu’est l’amour…
… C’est dans l’amour…
Que je suis né.

Djedje Khiter (aout 2003)
Djedje Khiter

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lεtʁə a kypidɔ̃

ty ε movεz- ɑ̃n- amuʁ
tε flεʃəz- ɔ̃ tu lə tɑ̃ lə mεmə tuʁ
ty nə sε pa bjɛ̃ vize
kεlkə fwa, ty matɛ̃ sɑ̃ ʁjɛ̃ mə lεse

ty ε movεz- ɑ̃n- amuʁ
ta pʁezɑ̃sə nε plysz- œ̃ səkuʁ
tɔ̃ nɥaʒə pø bjɛ̃ pase
ʒə noʁεz- ɑ̃kɔʁə ʁjɛ̃ vy də mεz- ane

ʒə vø kʁwaʁə œ̃ pø
dɑ̃ tɔ̃ ʒø…
sɑ̃ maniɡɑ̃sə
pɥi ʒə tə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə ?
lε kaʁtə- səʁɔ̃ də kεl kulœʁ ?
la damə də pikə syspe sɔ̃n- ɔfɑ̃sə
ʒε kɔny sɔ̃ sεptʁə də dulœʁ
ʒə nə pø kə ɡaʁde ma mefjɑ̃sə

ty ε movεz- ɑ̃n- amuʁ
puʁ lɥi, puʁ mwa, puʁ sø ki tə kuʁʁe
apʁε tɔ̃ divɛ̃ aʁʃe
ty ɑ̃n- ubli plys dœ̃ syʁ ta listə dɔʁe

ty ε movεz- ɑ̃n- amuʁ
tε fiʃje nə sɔ̃ pa miz- a ʒuʁ
œ̃ pø mwɛ̃ dabɑ̃dɔne
seʁε ʒə ʁεste la a mapitwaje ?

ty ε movεz- ɑ̃n- amuʁ
ta pʁezɑ̃sə nε plysz- œ̃ səkuʁ
ty nə sε pa bjɛ̃ vize
tεz- ale, tε vənys, puʁ kɔ̃bjɛ̃ dane ?

ty ε movεz- ɑ̃n- amuʁ
tε flεʃəz- ɔ̃ ʁeysi puʁtɑ̃ œ̃ ʒuʁ
a nə pa mə fεʁə ublje…
sə kε lamuʁ…
… sε dɑ̃ lamuʁ…
kə ʒə sɥi ne.

dʒεdʒə kitəʁ (au dø milə tʁwas)