Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Exil

Poème Amour
Publié le 09/06/2004 00:00

L'écrit contient 147 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Djedje Khiter

Exil

Exil

Dryness weakens
Your Oasis of marvel
The power of water darkens
Can’t to carry you awaken
All the sand has invaded
Your universe that is ending
All this, can come back to my shelter
Again

L’orage est parti
L’ombre ennemi
Des steppes infinis
Ton élément revi
Des gouttes de pluie
T’exil

La sécheresse affaiblie
Ton Oasis de merveille
Le pouvoir de l’eau assombri
Ne pourra porter ton éveil
Tout le sable a envahi
Ton univers qui s’épuise
Tout pourra renaître à l’abri
Encore

L’orage est parti
L’ombre ennemi
Des murs infinis
Un élément revit
Tes gouttes de pluie
D’Exil

Dhahba essahebe
Eddile addoue
La motanahia
Elhaiete tadobe fika
Quatate matari manfa
Exil

L’orage a suivi
L’ombre qui fuit
La ronde infinie
Les éléments unis
Des gouttes de pluie
S’exilent

Djedje Khiter (Avril 2003)
 • Pieds Hyphénique: Exil

  exil 1

  dry=ness=wea=kens 4
  your=oa=sis=of=mar=vel 6
  the=po=wer=of=wa=ter=dar=kens 8
  cant=to=car=ry=you=a=wa=ken 8
  all=the=sand=has=in=va=ded 7
  your=u=ni=verse=that=is=en=ding 8
  all=this=can=come=ba=ck=to=my=shel=ter 10
  again 1

  lo=ra=ge=est=par=ti 6
  lom=bre=en=ne=mi 5
  des=step=pes=in=fi=nis 6
  ton=élé=ment=re=vi 5
  des=gout=tes=de=pluie 5
  texil 1

  la=sé=che=res=se=af=fai=blie 8
  ton=oa=sis=de=mer=vei=lle 7
  le=pou=voir=de=leau=as=som=bri 8
  ne=pour=ra=por=ter=ton=é=veil 8
  tout=le=sa=ble=a=en=va=hi 8
  ton=u=ni=vers=qui=sé=pui=se 8
  tout=pour=ra=re=naître=à=la=bri 8
  en=co=re 3

  lo=ra=ge=est=par=ti 6
  lom=bre=en=ne=mi 5
  des=murs=in=fi=nis 5
  un=élé=ment=re=vit 5
  tes=gout=tes=de=pluie 5
  dexil 1

  d=hah=ba=es=sa=hebe 6
  ed=di=le=ad=doue 5
  la=mo=ta=na=hi=a 6
  el=haie=te=ta=do=be=fi=ka 8
  qua=ta=te=ma=ta=ri=man=fa 8
  exil 1

  lo=ra=ge=a=sui=vi 6
  lom=bre=qui=fuit 4
  la=ron=de=in=fi=nie 6
  les=élé=ments=u=nis 5
  des=gout=tes=de=pluie 5
  sexilent 1

  djed=je=khi=ter=a=vril=deux=mille=trois 9
 • Phonétique : Exil

  εɡzil

  dʁɛ̃εs wəakɛ̃
  iuʁ ɔaziz- ɔf maʁvεl
  tə pɔwœʁ ɔf wate daʁkɛ̃
  kante to kaʁi iu awakɛ̃
  al tə sɑ̃d-as ɛ̃vadεd
  iuʁ ynivεʁsə ta is ɑ̃diŋ
  al ti, kɑ̃ kɔmə bak to mi ʃεlte
  aɡɛ̃

  lɔʁaʒə ε paʁti
  lɔ̃bʁə εnəmi
  dε stεpəz- ɛ̃fini
  tɔ̃n- elemɑ̃ ʁəvi
  dε ɡutə də plɥi
  tεɡzil

  la seʃəʁεsə afεbli
  tɔ̃n- ɔazi də mεʁvεjə
  lə puvwaʁ də lo asɔ̃bʁi
  nə puʁʁa pɔʁte tɔ̃n- evεj
  tu lə sablə a ɑ̃vai
  tɔ̃n- ynive ki sepɥizə
  tu puʁʁa ʁənεtʁə a labʁi
  ɑ̃kɔʁə

  lɔʁaʒə ε paʁti
  lɔ̃bʁə εnəmi
  dε myʁz- ɛ̃fini
  œ̃n- elemɑ̃ ʁəvi
  tε ɡutə də plɥi
  dεɡzil

  daba esaəbə
  εdilə adu
  la mɔtanaja
  εlεətə tadɔbə fika
  katatə mataʁi mɑ̃fa
  εɡzil

  lɔʁaʒə a sɥivi
  lɔ̃bʁə ki fɥi
  la ʁɔ̃də ɛ̃fini
  lεz- elemɑ̃z- yni
  dε ɡutə də plɥi
  sεɡzile

  dʒεdʒə kitəʁ (avʁil dø milə tʁwas)
 • Pieds Phonétique : Exil

  εɡ=zil 2

  dʁɛ̃=ε=sə=wə=a=kɛ̃ 6
  i=uʁ=ɔ=a=zi=zɔf=maʁ=vεl 8
  tə=pɔ=wœʁ=ɔf=wa=te=daʁ=kɛ̃ 8
  kan=te=to=ka=ʁi=i=u=a=wa=kɛ̃ 10
  al=tə=sɑ̃d-as=ɛ̃=va=dεd 7
  i=uʁ=y=ni=vεʁsə=ta=is=ɑ̃=diŋ 9
  al=ti=kɑ̃=kɔmə=bak=to=mi=ʃεl=te 9
  a=ɡɛ̃ 2

  lɔ=ʁa=ʒə=ε=paʁ=ti 6
  lɔ̃=bʁə=ε=nə=mi 5
  dε=stε=pə=zɛ̃=fi=ni 6
  tɔ̃=ne=le=mɑ̃=ʁə=vi 6
  dε=ɡu=tə=də=plɥi 5
  tεɡ=zil 2

  lase=ʃə=ʁε=səa=fε=bli 6
  tɔ̃=nɔ=a=zidə=mεʁ=vεjə 6
  lə=pu=vwaʁdə=lo=a=sɔ̃=bʁi 7
  nə=puʁ=ʁa=pɔʁ=te=tɔ̃=ne=vεj 8
  tulə=sa=bləa=ɑ̃=va=i 6
  tɔ̃=ny=ni=ve=ki=sep=ɥizə 7
  tu=puʁ=ʁaʁə=nε=tʁəa=la=bʁi 7
  ɑ̃=kɔ=ʁə 3

  lɔ=ʁa=ʒə=ε=paʁ=ti 6
  lɔ̃=bʁə=ε=nə=mi 5
  dε=myʁ=zɛ̃=fi=ni 5
  œ̃=ne=le=mɑ̃=ʁə=vi 6
  tε=ɡu=tə=də=plɥi 5
  dεɡ=zil 2

  da=ba=e=sa=ə=bə 6
  ε=di=lə=a=du 5
  la=mɔ=ta=na=ja 5
  ε=lεə=tə=ta=dɔ=bə=fi=ka 8
  ka=tatə=ma=ta=ʁi=mɑ̃=fa 7
  εɡ=zil 2

  lɔ=ʁa=ʒə=a=sɥi=vi 6
  lɔ̃=bʁə=ki=fɥi 4
  la=ʁɔ̃=də=ɛ̃=fi=ni 6
  lε=ze=le=mɑ̃=zy=ni 6
  dε=ɡu=tə=də=plɥi 5
  sεɡ=zi=le 3

  dʒεd=ʒə=ki=təʁ=a=vʁil=dø=milə=tʁwas 9

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/07/2004 00:00Maestitia

Encore dommage pour les strophes que je ne peux comprendre 😞
Bisous ++