Poème-France.com

Poeme : NostalgieNostalgie

Nostalgie

(Djedje)
Chaque lieu dans ma mémoire
Me raconte une histoire
Une musique qui me décrit
Dans un élément épanouis
(Cedric)
J’ai compter toutes les bannieres
Qui pour moi sont étrangères
Et à la croisées des cemins
Franchir le tiens
(Fleur)
Je m’envollais à travers le ciel
Un coin de soleil
Est venu comme pour me soulager
L’été

Le voyage s’arrête et on reprend le temps
Laissant derriere nous un peu de firmament
On revoit les départs de notre vie
Dans un coin de nostalgie
Une aventure passe et laisse pour le présent
La saison qui finit au couleurs des champs
Revoir les images de notre vie
Dans un coin de souvenirs

(Cedric)
J’ai perdu dans l’horizon
Plusieur toiles de passion
Des cœurs brisés sans lendemain
Nos routes s’égarent si loin
(Djedje & Frederique)
On ne peu pas vivre facile
Les vacances dans l’exil
Il faut rencontrer le destin
Pour aimer sans fin
(Frederique)
J’avais encore le goût de ses lèvres
A mon dernier rêve
Un écrin qui va me libérer
L’été

Le voyage s’arrête et on reprend le temps
Laissant derriere nous un peu de firmament
On revoit les départs de notre vie
Dans un coin de nostalgie
Une aventure passe et laisse pour le présent
La saison qui finit au couleurs des champs
Revoir les images de notre vie
Dans un coin de souvenirs
(Fleur et Frederique)
Dans nos passés on laisse comme une trace
Des cicatrices ou bien des flos qui passent
Un fleuve qui coule pour lequel on revient

Le voyage s’arrête et on reprend le temps
Laissant derriere nous un peu de firmament
On revoit les départs de notre vie
Dans un coin de nostalgie
Une aventure passe et laisse pour le présent
La saison qui finit au couleurs des champs
Revoir les images de notre vie
Dans un coin de souvenirs

Djedje Khiter (aout 2003)
Djedje Khiter

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nɔstalʒi

(dʒεdʒə)
ʃakə ljø dɑ̃ ma memwaʁə
mə ʁakɔ̃tə ynə istwaʁə
ynə myzikə ki mə dekʁi
dɑ̃z- œ̃n- elemɑ̃ epanui
(sεdʁik)
ʒε kɔ̃te tutə lε banjəʁə
ki puʁ mwa sɔ̃t- etʁɑ̃ʒεʁə
e a la kʁwaze dε səmɛ̃
fʁɑ̃ʃiʁ lə tjɛ̃
(fləʁ)
ʒə mɑ̃vɔlεz- a tʁavεʁ lə sjεl
œ̃ kwɛ̃ də sɔlεj
ε vəny kɔmə puʁ mə sulaʒe
lete

lə vwajaʒə saʁεtə e ɔ̃ ʁəpʁɑ̃ lə tɑ̃
lεsɑ̃ dəʁjəʁə nuz- œ̃ pø də fiʁmame
ɔ̃ ʁəvwa lε depaʁ də nɔtʁə vi
dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ də nɔstalʒi
ynə avɑ̃tyʁə pasə e lεsə puʁ lə pʁezɑ̃
la sεzɔ̃ ki fini o kulœʁ dε ʃɑ̃
ʁəvwaʁ lεz- imaʒə də nɔtʁə vi
dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ də suvəniʁ

(sεdʁik)
ʒε pεʁdy dɑ̃ lɔʁizɔ̃
plyzjœʁ twalə də pasjɔ̃
dε kœʁ bʁize sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃
no ʁutə seɡaʁe si lwɛ̃
(dʒεdʒə e fʁədəʁikə)
ɔ̃ nə pø pa vivʁə fasilə
lε vakɑ̃sə dɑ̃ lεɡzil
il fo ʁɑ̃kɔ̃tʁe lə dεstɛ̃
puʁ εme sɑ̃ fɛ̃
(fʁədəʁikə)
ʒavεz- ɑ̃kɔʁə lə ɡu də sε lεvʁə
a mɔ̃ dεʁnje ʁεvə
œ̃n- ekʁɛ̃ ki va mə libeʁe
lete

lə vwajaʒə saʁεtə e ɔ̃ ʁəpʁɑ̃ lə tɑ̃
lεsɑ̃ dəʁjəʁə nuz- œ̃ pø də fiʁmame
ɔ̃ ʁəvwa lε depaʁ də nɔtʁə vi
dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ də nɔstalʒi
ynə avɑ̃tyʁə pasə e lεsə puʁ lə pʁezɑ̃
la sεzɔ̃ ki fini o kulœʁ dε ʃɑ̃
ʁəvwaʁ lεz- imaʒə də nɔtʁə vi
dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ də suvəniʁ
(flœʁ e fʁədəʁikə)
dɑ̃ no pasez- ɔ̃ lεsə kɔmə ynə tʁasə
dε sikatʁisəz- u bjɛ̃ dε flo ki pase
œ̃ fləvə ki kulə puʁ ləkεl ɔ̃ ʁəvjɛ̃

lə vwajaʒə saʁεtə e ɔ̃ ʁəpʁɑ̃ lə tɑ̃
lεsɑ̃ dəʁjəʁə nuz- œ̃ pø də fiʁmame
ɔ̃ ʁəvwa lε depaʁ də nɔtʁə vi
dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ də nɔstalʒi
ynə avɑ̃tyʁə pasə e lεsə puʁ lə pʁezɑ̃
la sεzɔ̃ ki fini o kulœʁ dε ʃɑ̃
ʁəvwaʁ lεz- imaʒə də nɔtʁə vi
dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ də suvəniʁ

dʒεdʒə kitəʁ (au dø milə tʁwas)