Poème-France.com

Poeme : Rester EnsembleRester Ensemble

Etre ensemble

(Frederique)
Je pourrai fondre comme la glace
Ou le chocolat ?
Quand ton soleil me fait face
Bloqué dans tes bras
(Djedje)
Tu es ma petite friandise
Comme un chocolat
A mon palais est si exquise
Quand je goûte à toi
(Frederique et Djedje)
Dans tous nos ébats

Etre ensemble
Sur une table à deux couverts
Etre ensemble
Le vin et l’eau mélangés dans un verre
Rester ensemble

(Frederique et Djedje)
On pourrait découvrir ailleur
Le goût du nougat
Nos corps ont multiples saveurs
Dans tous nos ébats
Quand je goûtes à toi

Etre ensemble
Sur une table à deux couverts
Etre ensemble
Le vin et l’eau mélangés dans un verre
Etre ensemble
Deux gateaux sur un plateau dessert
Etre ensemble
Le café et la crème dans une cuillère
Rester ensemble

(Frederique)
Je suis ta petite friandise
(Djedje)
Mange mon nougat
(Frederique)
Ton boudoir dans ma crème s’enlise
(Djedje)
En toi

Etre ensemble
Sur une table à deux couverts
Etre ensemble
Le vin et l’eau mélangés dans un verre
Etre ensemble
La viande qui trempe dans la saucière
Etre ensemble
Les feuilles qui se mélangent en saladière
Rester ensemble
_

Etre ensemble
Sur une table à deux couverts
Etre ensemble
Le vin et l’eau mélangés dans un verre
Etre ensemble
Deux gateaux sur un plateau dessert
Etre ensemble
Le café et la crème dans une cuillère
Rester ensemble

Djedje Khiter (Aout 2003)
Djedje Khiter

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εtʁə ɑ̃sɑ̃blə

(fʁədəʁikə)
ʒə puʁʁε fɔ̃dʁə kɔmə la ɡlasə
u lə ʃɔkɔla ?
kɑ̃ tɔ̃ sɔlεj mə fε fasə
blɔke dɑ̃ tε bʁa
(dʒεdʒə)
ty ε ma pətitə fʁjɑ̃dizə
kɔmə œ̃ ʃɔkɔla
a mɔ̃ palεz- ε si εkskizə
kɑ̃ ʒə ɡutə a twa
(fʁədəʁikə e dʒεdʒə)
dɑ̃ tus noz- eba

εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
syʁ ynə tablə a dø kuvεʁ
εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
lə vɛ̃ e lo melɑ̃ʒe dɑ̃z- œ̃ veʁə
ʁεste ɑ̃sɑ̃blə

(fʁədəʁikə e dʒεdʒə)
ɔ̃ puʁʁε dekuvʁiʁ ajœʁ
lə ɡu dy nuɡa
no kɔʁz- ɔ̃ myltiplə savœʁ
dɑ̃ tus noz- eba
kɑ̃ ʒə ɡutəz- a twa

εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
syʁ ynə tablə a dø kuvεʁ
εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
lə vɛ̃ e lo melɑ̃ʒe dɑ̃z- œ̃ veʁə
εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
dø ɡato syʁ œ̃ plato desεʁ
εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
lə kafe e la kʁεmə dɑ̃z- ynə kɥjεʁə
ʁεste ɑ̃sɑ̃blə

(fʁədəʁikə)
ʒə sɥi ta pətitə fʁjɑ̃dizə
(dʒεdʒə)
mɑ̃ʒə mɔ̃ nuɡa
(fʁədəʁikə)
tɔ̃ budwaʁ dɑ̃ ma kʁεmə sɑ̃lizə
(dʒεdʒə)
ɑ̃ twa

εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
syʁ ynə tablə a dø kuvεʁ
εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
lə vɛ̃ e lo melɑ̃ʒe dɑ̃z- œ̃ veʁə
εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
la vjɑ̃də ki tʁɑ̃pə dɑ̃ la sosjεʁə
εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
lε fœjə ki sə melɑ̃ʒe ɑ̃ saladjεʁə
ʁεste ɑ̃sɑ̃blə
suliɲe

εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
syʁ ynə tablə a dø kuvεʁ
εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
lə vɛ̃ e lo melɑ̃ʒe dɑ̃z- œ̃ veʁə
εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
dø ɡato syʁ œ̃ plato desεʁ
εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
lə kafe e la kʁεmə dɑ̃z- ynə kɥjεʁə
ʁεste ɑ̃sɑ̃blə

dʒεdʒə kitəʁ (au dø milə tʁwas)