Poème-France.com

Poeme : ExilExil

Exil

Dryness weakens
Your Oasis of marvel
The power of water darkens
Can’t to carry you awaken
All the sand has invaded
Your universe that is ending
All this, can come back to my shelter
Again

L’orage est parti
L’ombre ennemi
Des steppes infinis
Ton élément revi
Des gouttes de pluie
T’exil

La sécheresse affaiblie
Ton Oasis de merveille
Le pouvoir de l’eau assombri
Ne pourra porter ton éveil
Tout le sable a envahi
Ton univers qui s’épuise
Tout pourra renaître à l’abri
Encore

L’orage est parti
L’ombre ennemi
Des murs infinis
Un élément revit
Tes gouttes de pluie
D’Exil

Dhahba essahebe
Eddile addoue
La motanahia
Elhaiete tadobe fika
Quatate matari manfa
Exil

L’orage a suivi
L’ombre qui fuit
La ronde infinie
Les éléments unis
Des gouttes de pluie
S’exilent

Djedje Khiter (Avril 2003)
Djedje Khiter

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εɡzil

dʁɛ̃εs wəakɛ̃
iuʁ ɔaziz- ɔf maʁvεl
tə pɔwœʁ ɔf wate daʁkɛ̃
kante to kaʁi iu awakɛ̃
al tə sɑ̃d-as ɛ̃vadεd
iuʁ ynivεʁsə ta is ɑ̃diŋ
al ti, kɑ̃ kɔmə bak to mi ʃεlte
aɡɛ̃

lɔʁaʒə ε paʁti
lɔ̃bʁə εnəmi
dε stεpəz- ɛ̃fini
tɔ̃n- elemɑ̃ ʁəvi
dε ɡutə də plɥi
tεɡzil

la seʃəʁεsə afεbli
tɔ̃n- ɔazi də mεʁvεjə
lə puvwaʁ də lo asɔ̃bʁi
nə puʁʁa pɔʁte tɔ̃n- evεj
tu lə sablə a ɑ̃vai
tɔ̃n- ynive ki sepɥizə
tu puʁʁa ʁənεtʁə a labʁi
ɑ̃kɔʁə

lɔʁaʒə ε paʁti
lɔ̃bʁə εnəmi
dε myʁz- ɛ̃fini
œ̃n- elemɑ̃ ʁəvi
tε ɡutə də plɥi
dεɡzil

daba esaəbə
εdilə adu
la mɔtanaja
εlεətə tadɔbə fika
katatə mataʁi mɑ̃fa
εɡzil

lɔʁaʒə a sɥivi
lɔ̃bʁə ki fɥi
la ʁɔ̃də ɛ̃fini
lεz- elemɑ̃z- yni
dε ɡutə də plɥi
sεɡzile

dʒεdʒə kitəʁ (avʁil dø milə tʁwas)