Poème-France.com

Poeme : J. J. (Version 2002)J. J. (Version 2002)

J. J.
(Version 2002)

(Jacqueline)
Dans ta bulle de lumière
Quand je ferme les paupières
Je vois le monde sous une autre forme
Dans les airs, j’abandonne au vide
Mes rêves sur ton bolide
Exercent en moi les voeux qui s’endorment
Je suis bien

(Djedje)
Quand tu me donnes ta lumière
Sur la route, tu me repères
Je vois le monde sous une autre forme
Et ta voix, me rend plus lucide
Mes rêves qui sont placides
Exerce en moi les marques qui s’endorment
Je suis bien

(Ensemble)
Reviens me voir
Toi qui n’est plus à côté de moi
Je ne t’ai plus que dans ma mémoire
Les jours s’écoulent et passent les mois
Je n’ai plus qu’ombre qui suit mes pas
Notre amitié demeure
Et se sent un moment de peine

(Djedje)
Dans ma bulle de lumière
Quand tu fermes tes paupières
Tu vois le monde sous une autre forme
(Jacqueline)
Quand ma voix, te rend plus lucide
Tes rêves sont moins placides
Exercent en toi les marques qui s’endorment
Tout va bien

(Ensemble)
Reviens me voir
Toi qui n’est plus à côté de moi
Je ne t’ai plus que dans ma mémoire
Les jours s’écoulent et passent les mois
Je n’ai plus qu’ombre qui suit mes pas
Notre amitié demeure
A distance on soigne nos plaies

Dans les airs abandonne au vide
Tes rêves sur ton bolide
Tes peurs et malheurs qui s’endorment
Tout va bien

Reviens me voir
Toi qui n’est plus à côté de moi
Je ne t’ai plus que dans ma mémoire
Les jours s’écoulent et passent les mois
Je n’ai plus qu’ombre qui suit mes pas
Notre amitié demeure
Les années à venir plus sereine

Djedje Khiter (Aout 2002)
Djedje Khiter

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒi. ʒi.
(vεʁsjɔ̃ dø milə døks)

(ʒakəlinə)
dɑ̃ ta bylə də lymjεʁə
kɑ̃ ʒə fεʁmə lε popjεʁə
ʒə vwa lə mɔ̃də suz- ynə otʁə fɔʁmə
dɑ̃ lεz- εʁ, ʒabɑ̃dɔnə o vidə
mε ʁεvə syʁ tɔ̃ bɔlidə
εɡzεʁse ɑ̃ mwa lε vø ki sɑ̃dɔʁme
ʒə sɥi bjɛ̃

(dʒεdʒə)
kɑ̃ ty mə dɔnə ta lymjεʁə
syʁ la ʁutə, ty mə ʁəpεʁə
ʒə vwa lə mɔ̃də suz- ynə otʁə fɔʁmə
e ta vwa, mə ʁɑ̃ plys lysidə
mε ʁεvə ki sɔ̃ plasidə
εɡzεʁsə ɑ̃ mwa lε maʁk ki sɑ̃dɔʁme
ʒə sɥi bjɛ̃

(ɑ̃sɑ̃blə)
ʁəvjɛ̃ mə vwaʁ
twa ki nε plysz- a kote də mwa
ʒə nə tε plys kə dɑ̃ ma memwaʁə
lε ʒuʁ sekule e pase lε mwa
ʒə nε plys kɔ̃bʁə ki sɥi mε pa
nɔtʁə amitje dəməʁə
e sə sɑ̃ œ̃ mɔmɑ̃ də pεnə

(dʒεdʒə)
dɑ̃ ma bylə də lymjεʁə
kɑ̃ ty fεʁmə- tε popjεʁə
ty vwa lə mɔ̃də suz- ynə otʁə fɔʁmə
(ʒakəlinə)
kɑ̃ ma vwa, tə ʁɑ̃ plys lysidə
tε ʁεvə sɔ̃ mwɛ̃ plasidə
εɡzεʁse ɑ̃ twa lε maʁk ki sɑ̃dɔʁme
tu va bjɛ̃

(ɑ̃sɑ̃blə)
ʁəvjɛ̃ mə vwaʁ
twa ki nε plysz- a kote də mwa
ʒə nə tε plys kə dɑ̃ ma memwaʁə
lε ʒuʁ sekule e pase lε mwa
ʒə nε plys kɔ̃bʁə ki sɥi mε pa
nɔtʁə amitje dəməʁə
a distɑ̃sə ɔ̃ swaɲə no plε

dɑ̃ lεz- εʁz- abɑ̃dɔnə o vidə
tε ʁεvə syʁ tɔ̃ bɔlidə
tε pœʁz- e malœʁ ki sɑ̃dɔʁme
tu va bjɛ̃

ʁəvjɛ̃ mə vwaʁ
twa ki nε plysz- a kote də mwa
ʒə nə tε plys kə dɑ̃ ma memwaʁə
lε ʒuʁ sekule e pase lε mwa
ʒə nε plys kɔ̃bʁə ki sɥi mε pa
nɔtʁə amitje dəməʁə
lεz- anez- a vəniʁ plys səʁεnə

dʒεdʒə kitəʁ (au dø milə døks)