Poème-France.com

Poeme : Je Ne Te Veux PasJe Ne Te Veux Pas

Besoin de toi,

Je ne te veux pas, je veux être à toi, t’appartenir,
Je ne veux pas te prendre, je veux me donner à toi.
Je ne te demande rien mais je veux tout te dire,
Cet amour qui étreint mon âme, est toute ma loi.

Je veux partager ces moments rares avec ta douceur,
Quand un geste un regard, plus que mille poèmes,
Expriment mieux tout ce que peut ressentir un cœur.
Je ne veux rien, je ne sais qu’une chose, je t’aime.

Je n’ose plus rien demander, moi le difforme, l’indigne,
Je n’ose plus rien espérer malgré tes mots si doux.
Je le sens de moi, de mon cœur chaque jour tu t’éloignes,
Et je reste la à te pleurer assis sur mes genoux.

Toujours l’amour me fuit comme court l’eau vive,
Tu es un torrent de sentiment et moi un galet.
Charrié par les courants ma douleur se ravive,
Roulé par la vie, je glisse comme un palet.

Je n’ai pas le cœur de ces preuxs chevaliers,
Je n’ai pas la force de rester droit et fier.
Je ne suis qu’un gueux plein d’humilité,
Je n’ai pas d’armure couverte d’or et de fer.

Tu es la grâce, tu es la muse faite femme,
Tu as le cœur rempli de tant de merveilles.
Tu es ce cri de joie qui fait chanter mon âme,
Tu es l’amour déesse pour moi sans pareille.
Domgabillo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

bəzwɛ̃ də twa,

ʒə nə tə vø pa, ʒə vøz- εtʁə a twa, tapaʁtəniʁ,
ʒə nə vø pa tə pʁɑ̃dʁə, ʒə vø mə dɔne a twa.
ʒə nə tə dəmɑ̃də ʁjɛ̃ mε ʒə vø tu tə diʁə,
sεt amuʁ ki etʁɛ̃ mɔ̃n- amə, ε tutə ma lwa.

ʒə vø paʁtaʒe sε mɔmɑ̃ ʁaʁəz- avεk ta dusœʁ,
kɑ̃t- œ̃ ʒεstə œ̃ ʁəɡaʁ, plys kə milə pɔεmə,
εkspʁime mjø tu sə kə pø ʁəsɑ̃tiʁ œ̃ kœʁ.
ʒə nə vø ʁjɛ̃, ʒə nə sε kynə ʃozə, ʒə tεmə.

ʒə nozə plys ʁjɛ̃ dəmɑ̃de, mwa lə difɔʁmə, lɛ̃diɲə,
ʒə nozə plys ʁjɛ̃ εspeʁe malɡʁe tε mo si du.
ʒə lə sɑ̃s də mwa, də mɔ̃ kœʁ ʃakə ʒuʁ ty telwaɲə,
e ʒə ʁεstə la a tə pləʁe asi syʁ mε ʒənu.

tuʒuʁ lamuʁ mə fɥi kɔmə kuʁ lo vivə,
ty ε œ̃ tɔʁe də sɑ̃timɑ̃ e mwa œ̃ ɡalε.
ʃaʁje paʁ lε kuʁɑ̃ ma dulœʁ sə ʁavivə,
ʁule paʁ la vi, ʒə ɡlisə kɔmə œ̃ palε.

ʒə nε pa lə kœʁ də sε pʁøks ʃəvalje,
ʒə nε pa la fɔʁsə də ʁεste dʁwa e fje.
ʒə nə sɥi kœ̃ ɡø plɛ̃ dymilite,
ʒə nε pa daʁmyʁə kuvεʁtə dɔʁ e də fεʁ.

ty ε la ɡʁasə, ty ε la myzə fεtə famə,
ty a lə kœʁ ʁɑ̃pli də tɑ̃ də mεʁvεjə.
ty ε sə kʁi də ʒwa ki fε ʃɑ̃te mɔ̃n- amə,
ty ε lamuʁ deεsə puʁ mwa sɑ̃ paʁεjə.