Univers de poésie d'un auteur

Poème:Je Ne Te Veux Pas

Le Poème

Besoin de toi,

Je ne te veux pas, je veux être à toi, t’appartenir,
Je ne veux pas te prendre, je veux me donner à toi.
Je ne te demande rien mais je veux tout te dire,
Cet amour qui étreint mon âme, est toute ma loi.

Je veux partager ces moments rares avec ta douceur,
Quand un geste un regard, plus que mille poèmes,
Expriment mieux tout ce que peut ressentir un cœur.
Je ne veux rien, je ne sais qu’une chose, je t’aime.

Je n’ose plus rien demander, moi le difforme, l’indigne,
Je n’ose plus rien espérer malgré tes mots si doux.
Je le sens de moi, de mon cœur chaque jour tu t’éloignes,
Et je reste la à te pleurer assis sur mes genoux.

Toujours l’amour me fuit comme court l’eau vive,
Tu es un torrent de sentiment et moi un galet.
Charrié par les courants ma douleur se ravive,
Roulé par la vie, je glisse comme un palet.

Je n’ai pas le cœur de ces preuxs chevaliers,
Je n’ai pas la force de rester droit et fier.
Je ne suis qu’un gueux plein d’humilité,
Je n’ai pas d’armure couverte d’or et de fer.

Tu es la grâce, tu es la muse faite femme,
Tu as le cœur rempli de tant de merveilles.
Tu es ce cri de joie qui fait chanter mon âme,
Tu es l’amour déesse pour moi sans pareille.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Domgabillo

Poète Domgabillo

Domgabillo a publié sur le site 54 écrits. Domgabillo est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Je Ne Te Veux Pasbe=soin=de=toi 4

je=ne=te=veux=pas=je=veux=être=à=toi=tap=par=te=nir 14
je=ne=veux=pas=te=pren=dre=je=veux=me=don=ner=à=toi 14
je=ne=te=de=man=de=rien=mais=je=veux=tout=te=di=re 14
cet=a=mour=qui=é=treint=mon=â=me=est=tou=te=ma=loi 14

je=veux=par=ta=ger=ces=moments=ra=res=a=vec=ta=dou=ceur 14
quand=un=ges=te=un=re=gard=plus=que=mil=le=po=è=mes 14
ex=pri=ment=mieux=tout=ce=que=peut=res=sen=tir=un=cœur 13
je=ne=veux=rien=je=ne=sais=quu=ne=cho=se=je=tai=me 14

je=nose=plus=rien=de=man=der=moi=le=dif=for=me=lin=digne 14
je=no=se=plus=rien=es=pé=rer=mal=gré=tes=mots=si=doux 14
je=le=sens=de=moi=de=mon=cœur=cha=que=jour=tu=té=loignes 14
et=je=res=te=la=à=te=pleu=rer=as=sis=sur=mes=ge=noux 15

tou=jours=la=mour=me=fuit=com=me=court=leau=vi=ve 12
tu=es=un=tor=rent=de=sen=ti=ment=et=moi=un=ga=let 14
char=ri=é=par=les=cou=rants=ma=dou=leur=se=ra=vi=ve 14
rou=lé=par=la=vie=je=glis=se=com=me=un=pa=let 13

je=nai=pas=le=cœur=de=ces=preuxs=che=va=li=ers 12
je=nai=pas=la=for=ce=de=res=ter=droit=et=fi=er 13
je=ne=suis=quun=gu=eux=plein=d=hu=mi=li=té 12
je=nai=pas=dar=mu=re=cou=ver=te=dor=et=de=fer 13

tu=es=la=grâ=ce=tu=es=la=mu=se=fai=te=fem=me 14
tu=as=le=cœur=rem=pli=de=tant=de=mer=vei=lles 12
tu=es=ce=cri=de=joie=qui=fait=chan=ter=mon=â=me 13
tu=es=la=mour=dées=se=pour=moi=sans=pa=rei=lle 12
Phonétique : Je Ne Te Veux Pasbəzwɛ̃ də twa,

ʒə nə tə vø pa, ʒə vøz- εtʁə a twa, tapaʁtəniʁ,
ʒə nə vø pa tə pʁɑ̃dʁə, ʒə vø mə dɔne a twa.
ʒə nə tə dəmɑ̃də ʁjɛ̃ mε ʒə vø tu tə diʁə,
sεt amuʁ ki etʁɛ̃ mɔ̃n- amə, ε tutə ma lwa.

ʒə vø paʁtaʒe sε mɔmɑ̃ ʁaʁəz- avεk ta dusœʁ,
kɑ̃t- œ̃ ʒεstə œ̃ ʁəɡaʁ, plys kə milə pɔεmə,
εkspʁime mjø tu sə kə pø ʁəsɑ̃tiʁ œ̃ kœʁ.
ʒə nə vø ʁjɛ̃, ʒə nə sε kynə ʃozə, ʒə tεmə.

ʒə nozə plys ʁjɛ̃ dəmɑ̃de, mwa lə difɔʁmə, lɛ̃diɲə,
ʒə nozə plys ʁjɛ̃ εspeʁe malɡʁe tε mo si du.
ʒə lə sɑ̃s də mwa, də mɔ̃ kœʁ ʃakə ʒuʁ ty telwaɲə,
e ʒə ʁεstə la a tə pləʁe asi syʁ mε ʒənu.

tuʒuʁ lamuʁ mə fɥi kɔmə kuʁ lo vivə,
ty ε œ̃ tɔʁe də sɑ̃timɑ̃ e mwa œ̃ ɡalε.
ʃaʁje paʁ lε kuʁɑ̃ ma dulœʁ sə ʁavivə,
ʁule paʁ la vi, ʒə ɡlisə kɔmə œ̃ palε.

ʒə nε pa lə kœʁ də sε pʁøks ʃəvalje,
ʒə nε pa la fɔʁsə də ʁεste dʁwa e fje.
ʒə nə sɥi kœ̃ ɡø plɛ̃ dymilite,
ʒə nε pa daʁmyʁə kuvεʁtə dɔʁ e də fεʁ.

ty ε la ɡʁasə, ty ε la myzə fεtə famə,
ty a lə kœʁ ʁɑ̃pli də tɑ̃ də mεʁvεjə.
ty ε sə kʁi də ʒwa ki fε ʃɑ̃te mɔ̃n- amə,
ty ε lamuʁ deεsə puʁ mwa sɑ̃ paʁεjə.
Syllabes Phonétique : Je Ne Te Veux Pasbə=zwɛ̃=də=twa 4

ʒə=nə=tə=vø=pa=ʒə=vø=zεtʁə=a=twa=ta=paʁ=tə=niʁ 14
ʒə=nə=vø=pa=tə=pʁɑ̃=dʁə=ʒə=vø=mə=dɔ=ne=a=twa 14
ʒə=nə=tə=də=mɑ̃=də=ʁjɛ̃=mε=ʒə=vø=tu=tə=di=ʁə 14
sεt=a=muʁ=ki=e=tʁɛ̃=mɔ̃=na=mə=ε=tu=tə=ma=lwa 14

ʒə=vø=paʁ=ta=ʒe=sε=mɔ=mɑ̃=ʁaʁə=za=vεk=ta=du=sœʁ 14
kɑ̃=tœ̃=ʒεs=tə=œ̃=ʁə=ɡaʁ=plys=kə=mi=lə=pɔ=ε=mə 14
εk=spʁi=me=mj=ø=tu=sə=kə=pø=ʁə=sɑ̃=tiʁ=œ̃=kœʁ 14
ʒə=nə=vø=ʁjɛ̃=ʒə=nə=sε=ky=nə=ʃo=zə=ʒə=tε=mə 14

ʒə=nozə=plys=ʁjɛ̃=də=mɑ̃=de=mwa=lə=di=fɔʁ=mə=lɛ̃=diɲə 14
ʒə=no=zə=plys=ʁjɛ̃=εs=pe=ʁe=mal=ɡʁe=tε=mo=si=du 14
ʒə=lə=sɑ̃s=də=mwa=də=mɔ̃=kœʁ=ʃa=kə=ʒuʁ=ty=te=lwaɲə 14
e=ʒə=ʁεstə=la=a=tə=plə=ʁe=a=si=syʁ=mε=ʒə=nu 14

tu=ʒuʁ=la=muʁ=mə=fɥi=kɔ=mə=kuʁ=lo=vi=və 12
ty=ε=œ̃=tɔ=ʁe=də=sɑ̃=ti=mɑ̃=e=mwa=œ̃=ɡa=lε 14
ʃa=ʁj=e=paʁ=lε=ku=ʁɑ̃=ma=du=lœʁ=sə=ʁa=vi=və 14
ʁu=le=paʁ=la=vi=ʒə=ɡli=sə=kɔ=mə=œ̃=pa=lε 13

ʒə=nε=pa=lə=kœ=ʁə=də=sε=pʁøks=ʃə=va=lj=e 13
ʒə=nε=pa=la=fɔʁ=sə=də=ʁεs=te=dʁwa=e=fj=e 13
ʒə=nə=sɥi=kœ̃=ɡø=plɛ̃=dy=mi=li=te 10
ʒə=nε=pa=daʁ=my=ʁə=ku=vεʁ=tə=dɔʁ=e=də=fεʁ 13

ty=ε=la=ɡʁa=sə=ty=ε=la=my=zə=fε=tə=fa=mə 14
ty=a=lə=kœ=ʁə=ʁɑ̃=pli=də=tɑ̃=də=mεʁ=vε=jə 13
ty=ε=sə=kʁi=də=ʒwa=ki=fε=ʃɑ̃=te=mɔ̃=na=mə 13
ty=ε=la=muʁ=de=ε=sə=puʁ=mwa=sɑ̃=pa=ʁε=jə 13

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
13/04/2004 00:00Domgabillo

merci ma chtite muse. . . gros bisoux

Poème Amour
Du 13/04/2004 00:00

L'écrit contient 252 mots qui sont répartis dans 7 strophes.