Poème-France.com

Poeme : Les AutresLes Autres

Les autres peuvent te le dire, moi je dois me taire,
Tous te crient leur amour, tous te chantent leurs chants.
Tu me dis ce n’est rien, tu me dis laisses faire,
Tu me dis c’est un secret, je dois cacher mes sentiments.

Pourtant les autres eux chantent sans cesse leur amour,
Et moi je me tais car je t’aime, n’est ce pas un comble ?
Je dois me taire, et regarder parader tous ces vautours,
Je dois me taire, muré dans le silence de rage je tremble.

Mais je me tais, je ravale ma rancœur, j’étouffe mon cœur,
Mais je me tais, je me prends à craindre tout ce que tu me tais.
Tes mystères, tes secrets, toutes ces attentions ces langueurs,
Et dans le silence que tu m’imposes je vis déjà de regrets.

Toujours tu m’encourages, toujours tu me dis ton amour,
Tu me dis confiance, tu me dis patience, tu me dis je t’aime.
Et moi, eh bien moi je me tais, j’essaie de faire le sourd,
Ne pas entendre le chant rythmé de toutes ces sirènes.

Mais chut maintenant, je dois me taire, faire silence.
Maintenant je retourne à l’obscurité, témoin silencieux,
Je vais te lire, je vais te regarder sans que tu ais conscience
Que moi, inconsolable de ton absence je reste malheureux.
Domgabillo

PostScriptum

J’en ai marre des autres


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lεz- otʁə- pəve tə lə diʁə, mwa ʒə dwa mə tεʁə,
tus tə kʁje lœʁ amuʁ, tus tə ʃɑ̃te lœʁ ʃɑ̃.
ty mə di sə nε ʁjɛ̃, ty mə di lεsə fεʁə,
ty mə di sεt- œ̃ sεkʁε, ʒə dwa kaʃe mε sɑ̃timɑ̃.

puʁtɑ̃ lεz- otʁəz- ø ʃɑ̃te sɑ̃ sεsə lœʁ amuʁ,
e mwa ʒə mə tε kaʁ ʒə tεmə, nε sə pa œ̃ kɔ̃blə ?
ʒə dwa mə tεʁə, e ʁəɡaʁde paʁade tus sε votuʁ,
ʒə dwa mə tεʁə, myʁe dɑ̃ lə silɑ̃sə də ʁaʒə ʒə tʁɑ̃blə.

mε ʒə mə tε, ʒə ʁavalə ma ʁɑ̃kœʁ, ʒetufə mɔ̃ kœʁ,
mε ʒə mə tε, ʒə mə pʁɑ̃z- a kʁɛ̃dʁə tu sə kə ty mə tε.
tε mistεʁə, tε sεkʁε, tutə sεz- atɑ̃sjɔ̃ sε lɑ̃ɡœʁ,
e dɑ̃ lə silɑ̃sə kə ty mɛ̃pozə ʒə vis deʒa də ʁəɡʁε.

tuʒuʁ ty mɑ̃kuʁaʒə, tuʒuʁ ty mə di tɔ̃n- amuʁ,
ty mə di kɔ̃fjɑ̃sə, ty mə di pasjɑ̃sə, ty mə di ʒə tεmə.
e mwa, ε bjɛ̃ mwa ʒə mə tε, ʒesε də fεʁə lə suʁ,
nə pa ɑ̃tɑ̃dʁə lə ʃɑ̃ ʁitme də tutə sε siʁεnə.

mε ʃy mɛ̃tənɑ̃, ʒə dwa mə tεʁə, fεʁə silɑ̃sə.
mɛ̃tənɑ̃ ʒə ʁətuʁnə a lɔpskyʁite, temwɛ̃ silɑ̃sjø,
ʒə vε tə liʁə, ʒə vε tə ʁəɡaʁde sɑ̃ kə ty εs kɔ̃sjɑ̃sə
kə mwa, ɛ̃kɔ̃sɔlablə də tɔ̃n- absɑ̃sə ʒə ʁεstə maləʁø.