Poème-France.com

Poeme : AvrilAvril

Avril m’est donné comme un souhait au lever,
Je prie que mars ne vienne jamais sans toi.
Avril m’est compté, mais je vais te retrouver,
C’est a tes cotés que changera ce mois.

Avril sera le mois du renouveau pour nous,
Et c’est ensembles que nous nous protégerons.
Des derniers frimas dans des draps si doux,
Collés l’un a l’autre nos corps s’épouseront.

Avril ne sera plus le mois de la malédiction,
Je briserai les sorts, je chasserai les démons.
Tu seras ma foi, nous aurons notre religion,
Celle de notre amour, ce sera notre sermon.

Avril sera le mois de ta nouvelle vie mon amour,
Le mois qui verrat naître les temps nouveaux.
Tu ne pleureras plus, pas même un seul jour,
Si ce n’est des larmes de bonheur comme un cadeau.
Domgabillo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

avʁil mε dɔne kɔmə œ̃ suε o ləve,
ʒə pʁi kə maʁs nə vjεnə ʒamε sɑ̃ twa.
avʁil mε kɔ̃te, mε ʒə vε tə ʁətʁuve,
sεt- a tε kɔte kə ʃɑ̃ʒəʁa sə mwa.

avʁil səʁa lə mwa dy ʁənuvo puʁ nu,
e sεt- ɑ̃sɑ̃blə kə nu nu pʁɔteʒəʁɔ̃.
dε dεʁnje fʁima dɑ̃ dε dʁa si du,
kɔle lœ̃n- a lotʁə no kɔʁ sepuzəʁɔ̃.

avʁil nə səʁa plys lə mwa də la malediksjɔ̃,
ʒə bʁizəʁε lε sɔʁ, ʒə ʃasəʁε lε demɔ̃.
ty səʁa ma fwa, nuz- oʁɔ̃ nɔtʁə ʁəliʒjɔ̃,
sεllə də nɔtʁə amuʁ, sə səʁa nɔtʁə sεʁmɔ̃.

avʁil səʁa lə mwa də ta nuvεllə vi mɔ̃n- amuʁ,
lə mwa ki veʁa nεtʁə lε tɑ̃ nuvo.
ty nə pləʁəʁa plys, pa mεmə œ̃ səl ʒuʁ,
si sə nε dε laʁmə- də bɔnœʁ kɔmə œ̃ kado.