Poème-France.com

Poeme : Anubis - Revivre EncoreAnubis - Revivre Encore

Je suis Anubis, le chacal du Nil, chantes mon nom
Je guide ceux qui m’attendent à leur jugement
Je suis Anubis, dans la lumière du grand Aton
Je marche insensible à vos tourments.

Sur ce fleuve souterrain, caché dans le Nil nocturne,
Ma barque lentement glisse sur les eaux noires.
Foule implorante je suis la lumière de l’astre diurne,
Le gouffre ou s’en vont sombrer tout vos espoirs.

J’arpente ces terres dans mon corps déjà mort
Attendant que d’un geste le grand osiris
Me délivre enfin de la plaie des remords
Afin que je baigne dans les eaux d’Isis.

Les gouffres éthèrés qui nous entourent
Sont les fondements de notre pyramide.
L’air qui souffle en ces lieux morts
C’est l’ultime frontère avant le vide.
Domgabillo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥiz- anybi, lə ʃakal dy nil, ʃɑ̃tə mɔ̃ nɔ̃
ʒə ɡidə sø ki matɑ̃de a lœʁ ʒyʒəmɑ̃
ʒə sɥiz- anybi, dɑ̃ la lymjεʁə dy ɡʁɑ̃t- atɔ̃
ʒə maʁʃə ɛ̃sɑ̃siblə a vo tuʁmɑ̃.

syʁ sə fləvə suteʁɛ̃, kaʃe dɑ̃ lə nil nɔktyʁnə,
ma baʁkə lɑ̃təmɑ̃ ɡlisə syʁ lεz- o nwaʁə.
fulə ɛ̃plɔʁɑ̃tə ʒə sɥi la lymjεʁə də lastʁə djyʁnə,
lə ɡufʁə u sɑ̃ vɔ̃ sɔ̃bʁe tu voz- εspwaʁ.

ʒaʁpɑ̃tə sε teʁə- dɑ̃ mɔ̃ kɔʁ deʒa mɔʁ
atɑ̃dɑ̃ kə dœ̃ ʒεstə lə ɡʁɑ̃t- oziʁi
mə delivʁə ɑ̃fɛ̃ də la plε dε ʁəmɔʁd
afɛ̃ kə ʒə bεɲə dɑ̃ lεz- o dizi.

lε ɡufʁəz- etεʁe ki nuz- ɑ̃tuʁe
sɔ̃ lε fɔ̃dəmɑ̃ də nɔtʁə piʁamidə.
lεʁ ki suflə ɑ̃ sε ljø mɔʁ
sε lyltimə fʁɔ̃tεʁə avɑ̃ lə vidə.