Poeme : Ma Petite Muse

Ma Petite Muse

Les sorts que tu jettes a travers l’éther d’un geste plein de grace,
Sont les filets qui emprisonnent doucement ma volonté.
C’est dans un soupir que je rends les armes devant ton audace,
C’est dans un cris que je veux louer de ton âme la beautée.

Ma muse au cœur trop grand et aux yeux envoutants,
Laisses moi te protéger et a ta source me désalterer.
Tu seras mon inspiration le chemin vers le levant,
Je serais la pour te regarder bouger et danser.

C’est dans la toile de tes mots que tu me pris un beau jour,
C’est la prisonnier de l’araignée tissant sa toile,
Que je finirais probablement par mourir du mal d’amour,
Mais le cœur et la tête dans les étoiles.

Ma muse perdue dans une lointaine forêt inconnue,
Guide mon bras et mon cœur vers ton cœur.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Petite Muse

  les=sorts=que=tu=jettes=a=tra=vers=lé=ther=dun=ges=te=plein=de=grace 16
  sont=les=fi=lets=qui=em=pri=son=nent=dou=ce=ment=ma=vo=lon=té 16
  cest=dans=un=sou=pir=que=je=rends=les=ar=mes=de=vant=ton=au=dace 16
  cest=dans=un=cris=que=je=veux=lou=er=de=ton=â=me=la=beau=tée 16

  ma=mu=se=au=cœur=trop=grand=et=aux=y=eux=en=vou=tants 14
  laisses=moi=te=pro=té=ger=et=a=ta=sour=ce=me=dé=sal=te=rer 16
  tu=se=ras=mon=ins=pi=ra=ti=on=le=che=min=vers=le=le=vant 16
  je=se=rais=la=pour=te=re=gar=der=bou=ger=et=dan=ser 14

  cest=dans=la=toi=le=de=tes=mots=que=tu=me=pris=un=beau=jour 15
  cest=la=pri=son=ni=er=de=la=rai=gnée=tis=sant=sa=toi=le 15
  que=je=fi=ni=rais=pro=ba=ble=ment=par=mou=rir=du=mal=da=mour 16
  mais=le=cœur=et=la=tê=te=dans=les=é=toi=les 12

  ma=mu=se=per=due=dans=u=ne=loin=tai=ne=fo=rêt=in=con=nue 16
  gui=de=mon=bras=et=mon=cœur=vers=ton=cœur 10
 • Phonétique : Ma Petite Muse

  lε sɔʁ kə ty ʒεtəz- a tʁavεʁ letœʁ dœ̃ ʒεstə plɛ̃ də ɡʁasə,
  sɔ̃ lε filε ki ɑ̃pʁizɔne dusəmɑ̃ ma vɔlɔ̃te.
  sε dɑ̃z- œ̃ supiʁ kə ʒə ʁɑ̃ lεz- aʁmə- dəvɑ̃ tɔ̃n- odasə,
  sε dɑ̃z- œ̃ kʁi kə ʒə vø lwe də tɔ̃n- amə la bote.

  ma myzə o kœʁ tʁo ɡʁɑ̃t- e oz- iøz- ɑ̃vutɑ̃,
  lεsə mwa tə pʁɔteʒe e a ta suʁsə mə dezaltəʁe.
  ty səʁa mɔ̃n- ɛ̃spiʁasjɔ̃ lə ʃəmɛ̃ vεʁ lə ləvɑ̃,
  ʒə səʁε la puʁ tə ʁəɡaʁde buʒe e dɑ̃se.

  sε dɑ̃ la twalə də tε mo kə ty mə pʁiz- œ̃ bo ʒuʁ,
  sε la pʁizɔnje də laʁεɲe tisɑ̃ sa twalə,
  kə ʒə finiʁε pʁɔbabləmɑ̃ paʁ muʁiʁ dy mal damuʁ,
  mε lə kœʁ e la tεtə dɑ̃ lεz- etwalə.

  ma myzə pεʁdɥ dɑ̃z- ynə lwɛ̃tεnə fɔʁε ɛ̃kɔnɥ,
  ɡidə mɔ̃ bʁaz- e mɔ̃ kœʁ vεʁ tɔ̃ kœʁ.
 • Syllabes Phonétique : Ma Petite Muse

  lε=sɔʁkə=ty=ʒε=tə=za=tʁa=vεʁ=le=tœʁ=dœ̃=ʒεs=tə=plɛ̃=də=ɡʁasə 16
  sɔ̃=lε=fi=lε=ki=ɑ̃=pʁi=zɔ=ne=du=sə=mɑ̃=ma=vɔ=lɔ̃=te 16
  sε=dɑ̃=zœ̃=su=piʁ=kə=ʒə=ʁɑ̃=lε=zaʁ=mə=də=vɑ̃=tɔ̃=no=dasə 16
  sε=dɑ̃=zœ̃=kʁi=kə=ʒə=vø=lwe=də=tɔ̃=na=mə=la=bo=te 15

  ma=my=zə=o=kœ=ʁə=tʁo=ɡʁɑ̃=te=o=zi=ø=zɑ̃=vu=tɑ̃ 15
  lεsə=mwa=tə=pʁɔ=te=ʒe=e=a=ta=suʁ=sə=mə=de=zal=tə=ʁe 16
  ty=sə=ʁa=mɔ̃=nɛ̃s=pi=ʁa=sj=ɔ̃=lə=ʃə=mɛ̃=vεʁ=lə=lə=vɑ̃ 16
  ʒə=sə=ʁε=la=puʁ=tə=ʁə=ɡaʁ=de=bu=ʒe=e=dɑ̃=se 14

  sε=dɑ̃=la=twa=lə=də=tε=mo=kə=ty=mə=pʁi=zœ̃=bo=ʒuʁ 15
  sε=la=pʁi=zɔ=nj=e=də=la=ʁε=ɲe=ti=sɑ̃=sa=twa=lə 15
  kə=ʒə=fi=ni=ʁε=pʁɔ=ba=blə=mɑ̃=paʁ=mu=ʁiʁ=dy=mal=da=muʁ 16
  mε=lə=kœ=ʁə=e=la=tε=tə=dɑ̃=lε=ze=twa=lə 13

  ma=my=zə=pεʁdɥ=dɑ̃=zy=nə=lwɛ̃=tε=nə=fɔ=ʁε=ɛ̃=kɔ=nəɥ 15
  ɡi=də=mɔ̃=bʁa=ze=mɔ̃=kœ=ʁə=vεʁ=tɔ̃=kœʁ 11

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.