Poeme : Les Cycles Du Dragon - 3. Lucifer Et Michel

Les Cycles Du Dragon - 3. Lucifer Et Michel

Je suis le porteur de lumiere, viens à moi, viens à la connaisance du bien et du mal,
J’ouvre les yeux et les esprits, j’ouvre vos corps aux délices de la souffrance.
Jaradanne ma belle danseuses, tu danseras pour notre dragon ce bel animal,
Tourne sa tête, tourne son cœur, qu’il nous rejoigne en notre longue errance.

Je suis le bras armé du tout haut, je suis Michel l’archange à l’èpèe flamboyante,
Général des armées de chérubins je mènerais l’ultime assaut contre l’hérétique.
Tomerasama cracheur de feu, armure inviolable, ta mission serat la plus éclatante,
Fonds sur la terre et de ton haleine ardente détruie Jaradanne cette rebelle féérique.

Si le dragon cède au mal tout les dragons le suivront et les anges tomberont en légion,
Si le dragon détruit la fleur des fées que lui servira alors de vivre encore une éternité ?
Si ce n’est dans la souffrance d’avoir détruit tout ce qui donnait un sens à ces actions,
Je suis le dragon et je suis libre de mon choix, devant moi s’ouvre une seule possibilité

Je choissisais l’amour, et Jaradanne fit de même pour moi,
Nous partimes fuyant les batailles, fuyant les deux camps.
Quel que soit le gagnant nous étions perdus cette fois,
A l’issue du combat nous serions maudits pour tout les temps

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Les Cycles Du Dragon - 3. Lucifer Et Michel

  je=suis=le=por=teur=de=lu=mie=re=viens=à=moi=viens=à=la=con=nai=san=ce=du=bien=et=du=mal 24
  jou=vre=les=y=eux=et=les=es=prits=jou=vre=vos=corps=aux=dé=li=ces=de=la=souf=fran=ce 22
  ja=ra=dan=ne=ma=bel=le=dan=seu=ses=tu=dan=se=ras=pour=no=tre=dra=gon=ce=bel=a=ni=mal 24
  tour=ne=sa=tê=te=tour=ne=son=cœur=quil=nous=re=joi=gne=en=no=tre=lon=gue=er=ran=ce 22

  je=suis=le=bras=ar=mé=du=tout=haut=je=suis=mi=chel=lar=chan=ge=à=lè=pèe=flam=boyan=te 22
  gé=né=ral=des=ar=mées=de=ché=ru=bins=je=mène=rais=lul=ti=me=as=saut=con=tre=l=hé=ré=tique 24
  tome=ra=sa=ma=cra=cheur=de=feu=ar=mu=rein=vio=la=ble=ta=mis=sion=se=rat=la=plus=é=cla=tante 24
  fonds=sur=la=terreet=de=ton=ha=lei=ne=ar=den=te=dé=truie=ja=ra=dan=ne=cet=te=re=bel=le=féé=rique 25

  si=le=dra=gon=cède=au=mal=tout=les=dra=gons=le=sui=vront=et=les=an=ges=tom=be=ront=en=lé=gion 24
  si=le=dra=gon=dé=truit=la=fleur=des=fées=que=lui=ser=vi=ra=a=lors=de=vivreen=co=re=u=ne=é=ter=ni=té 27
  si=ce=nest=dans=la=souf=fran=ce=da=voir=dé=truit=tout=ce=qui=don=nait=un=sens=à=ces=ac=ti=ons 24
  je=suis=le=dra=gon=et=je=suis=libre=de=mon=choix=de=vant=moi=sou=vreu=ne=seu=le=pos=si=bi=li=té 25

  je=chois=si=sais=la=mour=et=ja=ra=dan=ne=fit=de=mê=me=pour=moi 17
  nous=par=ti=mes=fu=y=ant=les=ba=tail=les=fuy=ant=les=deux=camps 16
  quel=que=soit=le=ga=gnant=nous=é=ti=ons=per=dus=cet=te=fois 15
  a=lis=sue=du=com=bat=nous=se=ri=ons=mau=dits=pour=tout=les=temps 16
 • Phonétique : Les Cycles Du Dragon - 3. Lucifer Et Michel

  ʒə sɥi lə pɔʁtœʁ də lymjəʁə, vjɛ̃z- a mwa, vjɛ̃z- a la kɔnεzɑ̃sə dy bjɛ̃ e dy mal,
  ʒuvʁə lεz- iøz- e lεz- εspʁi, ʒuvʁə vo kɔʁz- o delisə də la sufʁɑ̃sə.
  ʒaʁadanə ma bεllə dɑ̃søzə, ty dɑ̃səʁa puʁ nɔtʁə dʁaɡɔ̃ sə bεl animal,
  tuʁnə sa tεtə, tuʁnə sɔ̃ kœʁ, kil nu ʁəʒwaɲə ɑ̃ nɔtʁə lɔ̃ɡ eʁɑ̃sə.

  ʒə sɥi lə bʁaz- aʁme dy tu-o, ʒə sɥi miʃεl laʁʃɑ̃ʒə a lεpε flɑ̃bwajɑ̃tə,
  ʒeneʁal dεz- aʁme də ʃeʁybɛ̃ ʒə mεnəʁε lyltimə aso kɔ̃tʁə leʁetikə.
  tɔməʁazama kʁaʃœʁ də fø, aʁmyʁə ɛ̃vjɔlablə, ta misjɔ̃ səʁa la plysz- eklatɑ̃tə,
  fɔ̃ syʁ la teʁə e də tɔ̃-alεnə aʁdɑ̃tə detʁɥi ʒaʁadanə sεtə ʁəbεllə feeʁikə.

  si lə dʁaɡɔ̃ sεdə o mal tu lε dʁaɡɔ̃ lə sɥivʁɔ̃ e lεz- ɑ̃ʒə tɔ̃bəʁɔ̃ ɑ̃ leʒjɔ̃,
  si lə dʁaɡɔ̃ detʁɥi la flœʁ dε fe kə lɥi sεʁviʁa alɔʁ də vivʁə ɑ̃kɔʁə ynə etεʁnite ?
  si sə nε dɑ̃ la sufʁɑ̃sə davwaʁ detʁɥi tu sə ki dɔnε œ̃ sɑ̃sz- a sεz- aksjɔ̃,
  ʒə sɥi lə dʁaɡɔ̃ e ʒə sɥi libʁə də mɔ̃ ʃwa, dəvɑ̃ mwa suvʁə ynə sələ pɔsibilite

  ʒə ʃwasizε lamuʁ, e ʒaʁadanə fi də mεmə puʁ mwa,
  nu paʁtimə fyiɑ̃ lε batajə, fyiɑ̃ lε dø kɑ̃.
  kεl kə swa lə ɡaɲɑ̃ nuz- esjɔ̃ pεʁdys sεtə fwa,
  a lisɥ dy kɔ̃ba nu səʁjɔ̃ modi puʁ tu lε tɑ̃
 • Syllabes Phonétique : Les Cycles Du Dragon - 3. Lucifer Et Michel

  ʒə=sɥi=lə=pɔʁ=tœʁ=də=ly=mjə=ʁə=vjɛ̃=za=mwa=vjɛ̃=za=la=kɔ=nε=zɑ̃=sə=dy=bjɛ̃=e=dy=mal 24
  ʒu=vʁə=lε=zi=ø=ze=lε=zεs=pʁi=ʒu=vʁə=vo=kɔʁ=zo=de=li=sə=də=la=su=fʁɑ̃=sə 22
  ʒa=ʁa=da=nə=ma=bεl=lə=dɑ̃=sø=zə=ty=dɑ̃=sə=ʁa=puʁ=nɔ=tʁə=dʁa=ɡɔ̃=sə=bεl=a=ni=mal 24
  tuʁ=nə=sa=tε=tə=tuʁ=nə=sɔ̃=kœ=ʁə=kil=nu=ʁə=ʒwa=ɲə=ɑ̃=nɔ=tʁə=lɔ̃ɡ=e=ʁɑ̃=sə 22

  ʒə=sɥi=lə=bʁa=zaʁ=me=dy=tu-o=ʒə=sɥi=mi=ʃεl=laʁ=ʃɑ̃=ʒə=a=lε=pε=flɑ̃=bwa=j=ɑ̃=tə 24
  ʒe=ne=ʁal=dε=zaʁ=me=də=ʃe=ʁy=bɛ̃=ʒə=mε=nə=ʁε=lyl=ti=mə=a=so=kɔ̃=tʁə=le=ʁe=tikə 24
  tɔmə=ʁa=za=ma=kʁa=ʃœʁ=də=fø=aʁ=my=ʁəɛ̃=vjɔ=la=blə=ta=mi=sjɔ̃=sə=ʁa=la=plys=ze=kla=tɑ̃tə 24
  fɔ̃=syʁ=la=te=ʁəe=də=tɔ̃-a=lεnə=aʁ=dɑ̃=tə=det=ʁɥi=ʒa=ʁa=da=nə=sε=tə=ʁə=bεllə=fe=e=ʁikə 25

  silə=dʁa=ɡɔ̃=sε=də=o=mal=tu=lε=dʁa=ɡɔ̃=lə=sɥi=vʁɔ̃=e=lε=zɑ̃=ʒə=tɔ̃=bə=ʁɔ̃=ɑ̃=le=ʒjɔ̃ 24
  silə=dʁa=ɡɔ̃=det=ʁɥi=la=flœʁ=dε=fe=kə=lɥi=sεʁ=vi=ʁa=a=lɔʁ=də=vi=vʁəɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=e=tεʁ=ni=te 27
  si=sə=nε=dɑ̃=la=su=fʁɑ̃=sə=da=vwaʁ=det=ʁɥi=tu=sə=ki=dɔ=nε=œ̃=sɑ̃s=za=sε=zak=sj=ɔ̃ 24
  ʒə=sɥilə=dʁa=ɡɔ̃=e=ʒə=sɥi=li=bʁə=də=mɔ̃=ʃwa=də=vɑ̃=mwa=su=vʁəy=nə=sə=lə=pɔ=si=bi=li=te 25

  ʒə=ʃwa=si=zε=la=muʁ=e=ʒa=ʁa=da=nə=fi=də=mε=mə=puʁ=mwa 17
  nu=paʁ=ti=mə=fy=i=ɑ̃=lε=ba=ta=jə=fy=i=ɑ̃=lε=dø=kɑ̃ 17
  kεl=kə=swa=lə=ɡa=ɲɑ̃=nu=ze=sj=ɔ̃=pεʁ=dys=sε=tə=fwa 15
  a=lisɥ=dy=kɔ̃=ba=nu=sə=ʁj=ɔ̃=mo=di=puʁ=tu=lε=tɑ̃ 15

PostScriptum

 1. Lucifer et Michel

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/04/2004 00:00Tsilia

J’aime vraiment, c’est écrit avec tellement de talent!!Ya t-il un 4??
Bisous, et continue, je veux connaitre la suite!!!

Poème Amour
Publié le 03/04/2004 00:00

L'écrit contient 229 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Domgabillo

Texte des commentateurs