Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Les Cycles Du Dragon - 5. Arkhanabar

Poème Amour
Publié le 05/04/2004 00:00

L'écrit contient 318 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Domgabillo

Les Cycles Du Dragon - 5. Arkhanabar

Arkhanabar, tel est mon nom, doyen du peuple ancien des dragons,
Depuis mille vies je veille aux destins du dragon maudit et de sa fée.
Volutes de fumées aux mille visages, j’ai vu tant de passion,
Perdue à travers les ages engloutie dans les limbes de l’éternité.

Tomerasama, toi le fier Dragon je t’ai vu gémir de désespoir au fil des jours,
Esclave sous le joug de Rome, Noble chevalier, épée rapide du roi Arthur.
Tu fus aussi le valet fidèle de maîtres infidèles et l’ouvrier aux bras lourds.
Mais jamais Tomerasama tu ne fus heureux dans le silence où tu te mures.

Car en toi coulait le sang brûlant des Dragons, comme un fleuve de feu,
Il te consumait ce sang chargé de passion, de cauchemars ardents.
L’amour, toujours ce maître cruel te fuyait, tu le manquais de si peu,
Et seul tu te morfondais vivant ainsi et un jour toujours seul en mourant.

Jaradanne fière amazone, je te vis tant de fois pleurer tes amours perdus,
Je te vis aimer tant d’hommes au cour de ces siècles sans espoir de salut.
Toujours tu brûlais croyant trouver en celui-ci ou encore celui-la,
L’image de ton grand amour, le souffle de ton puissant Tomerasama.

Mais toujours tu ne trouvas que peine et souffrance à chaque détour,
Vestale du temple, tu fus la fille de joie de Babylone aux mille eaux.
Mère battue et trahie, femme de cœur, femme en pleur toujours,
L’amour dont tu débordais jamais en nul homme ne trouva écho.

Aujourd’hui peut être le divin s’est il montré clément avec vos cœurs,
Aujourd’hui peut être le grand horloger pour vous accorde t’il le temps.
Marqué du sceau du Dragon tu as, ton corps Jaradanne comme une faveur,
Dragon tu vois à nouveau ou es ta place quel est ton rang d’amant.
 • Pieds Hyphénique: Les Cycles Du Dragon - 5. Arkhanabar

  ar=kha=na=bar=tel=est=mon=nom=doyen=du=peu=ple=an=ci=en=des=dra=gons 18
  de=puis=mil=le=vies=je=veilleaux=des=tins=du=dra=gon=mau=dit=et=de=sa=fée 18
  vo=lu=tes=de=fu=mées=aux=mil=le=vi=sa=ges=jai=vu=tant=de=pas=sion 18
  per=dueà=tra=vers=les=ages=en=glou=tie=dans=les=lim=bes=de=lé=ter=ni=té 18

  tome=ra=sa=ma=toi=le=fier=dra=gon=je=tai=vu=gé=mir=de=dé=ses=poir=au=fil=des=jours 22
  es=clave=sous=le=joug=de=ro=me=no=ble=che=va=lier=é=pée=ra=pi=de=du=roi=ar=thur 22
  tu=fus=aus=si=le=valet=fi=dè=le=de=maî=tres=in=fi=dè=les=et=lou=vrier=aux=bras=lourds 22
  mais=ja=mais=tome=ra=sa=ma=tu=ne=fus=heu=reux=dans=le=si=len=ceoù=tu=te=mures 20

  car=en=toi=cou=lait=le=sang=brû=lant=des=dra=gons=comme=un=fleu=ve=de=feu 18
  il=te=con=su=mait=ce=sang=char=gé=de=pas=sion=de=cau=che=mars=ar=dents 18
  la=mour=tou=jours=ce=maître=cruel=te=fu=y=ait=tu=le=man=quais=de=si=peu 18
  et=seul=tu=te=mor=fon=dais=vi=vant=ain=si=et=un=jour=tou=jours=seul=en=mou=rant 20

  ja=ra=danne=fiè=rea=ma=zo=ne=je=te=vis=tant=de=fois=pleu=rer=tes=a=mours=per=dus 21
  je=te=vis=ai=mer=tant=dhommes=au=cour=de=ces=siè=cles=sans=es=poir=de=sa=lut 19
  tou=jours=tu=brû=lais=croyant=trou=ver=en=ce=lui=ci=ou=en=core=ce=lui=la 18
  li=mage=de=ton=grand=a=mour=le=souf=fle=de=ton=puis=sant=to=me=ra=sa=ma 19

  mais=tou=jours=tu=ne=trou=vas=que=peine=et=souf=fran=ce=à=cha=que=dé=tour 18
  ves=tale=du=tem=ple=tu=fus=la=fille=de=joie=de=ba=by=lo=neaux=mille=eaux 18
  mè=re=bat=tue=et=tra=hie=fem=me=de=cœur=fem=me=en=pleur=tou=jours 17
  la=mour=dont=tu=dé=bor=dais=ja=mais=en=nul=hom=me=ne=trou=va=é=cho 18

  au=jourd=hui=peut=être=le=di=vin=sest=il=mon=tré=clé=ment=a=vec=vos=cœurs 18
  au=jourd=hui=peut=être=le=grand=hor=lo=ger=pour=vous=ac=cor=de=til=le=temps 18
  mar=qué=du=sceau=du=dra=gon=tu=as=ton=corps=ja=ra=danne=com=meu=ne=fa=veur 19
  dra=gon=tu=vois=à=nou=veau=ou=es=ta=pla=ce=quel=est=ton=rang=da=mant 18
 • Phonétique : Les Cycles Du Dragon - 5. Arkhanabar

  aʁkanabaʁ, tεl ε mɔ̃ nɔ̃, dwajɛ̃ dy pəplə ɑ̃sjɛ̃ dε dʁaɡɔ̃,
  dəpɥi milə vi ʒə vεjə o dεstɛ̃ dy dʁaɡɔ̃ modi e də sa fe.
  vɔlytə də fymez- o milə vizaʒə, ʒε vy tɑ̃ də pasjɔ̃,
  pεʁdɥ a tʁavεʁ lεz- aʒəz- ɑ̃ɡluti dɑ̃ lε lɛ̃bə də letεʁnite.

  tɔməʁazama, twa lə fje dʁaɡɔ̃ ʒə tε vy ʒemiʁ də dezεspwaʁ o fil dε ʒuʁ,
  εsklavə su lə ʒuɡ də ʁɔmə, nɔblə ʃəvalje, epe ʁapidə dy ʁwa aʁtyʁ.
  ty fy osi lə valε fidεlə də mεtʁəz- ɛ̃fidεləz- e luvʁje o bʁa luʁd.
  mε ʒamε tɔməʁazama ty nə fy œʁø dɑ̃ lə silɑ̃sə u ty tə myʁə.

  kaʁ ɑ̃ twa kulε lə sɑ̃ bʁylɑ̃ dε dʁaɡɔ̃, kɔmə œ̃ fləvə də fø,
  il tə kɔ̃symε sə sɑ̃ ʃaʁʒe də pasjɔ̃, də koʃəmaʁz- aʁdɑ̃.
  lamuʁ, tuʒuʁ sə mεtʁə kʁyεl tə fyiε, ty lə mɑ̃kε də si pø,
  e səl ty tə mɔʁfɔ̃dε vivɑ̃ ɛ̃si e œ̃ ʒuʁ tuʒuʁ səl ɑ̃ muʁɑ̃.

  ʒaʁadanə fjεʁə amazonə, ʒə tə vis tɑ̃ də fwa pləʁe tεz- amuʁ pεʁdys,
  ʒə tə vis εme tɑ̃ dɔməz- o kuʁ də sε sjεklə sɑ̃z- εspwaʁ də saly.
  tuʒuʁ ty bʁylε kʁwajɑ̃ tʁuve ɑ̃ səlɥi si u ɑ̃kɔʁə səlɥi la,
  limaʒə də tɔ̃ ɡʁɑ̃t- amuʁ, lə suflə də tɔ̃ pɥisɑ̃ tɔməʁazama.

  mε tuʒuʁ ty nə tʁuva kə pεnə e sufʁɑ̃sə a ʃakə detuʁ,
  vεstalə dy tɑ̃plə, ty fy la fijə də ʒwa də babilɔnə o milə o.
  mεʁə batɥ e tʁai, famə də kœʁ, famə ɑ̃ plœʁ tuʒuʁ,
  lamuʁ dɔ̃ ty debɔʁdε ʒamεz- ɑ̃ nyl ɔmə nə tʁuva eʃo.

  oʒuʁdɥi pø εtʁə lə divɛ̃ sεt- il mɔ̃tʁe klemɑ̃ avεk vo kœʁ,
  oʒuʁdɥi pø εtʁə lə ɡʁɑ̃t- ɔʁlɔʒe puʁ vuz- akɔʁdə til lə tɑ̃.
  maʁke dy so dy dʁaɡɔ̃ ty a, tɔ̃ kɔʁ ʒaʁadanə kɔmə ynə favœʁ,
  dʁaɡɔ̃ ty vwaz- a nuvo u ε ta plasə kεl ε tɔ̃ ʁɑ̃ damɑ̃.
 • Pieds Phonétique : Les Cycles Du Dragon - 5. Arkhanabar

  aʁ=ka=na=baʁ=tεl=ε=mɔ̃=nɔ̃=dwa=jɛ̃=dy=pə=plə=ɑ̃=sj=ɛ̃=dε=dʁa=ɡɔ̃ 19
  dəp=ɥi=mi=lə=vi=ʒə=vε=jə=o=dεs=tɛ̃=dy=dʁa=ɡɔ̃=mo=di=e=də=sa=fe 20
  vɔ=ly=tə=də=fy=me=zo=mi=lə=vi=za=ʒə=ʒε=vy=tɑ̃=də=pa=sj=ɔ̃ 19
  pεʁdɥ=a=tʁa=vεʁ=lε=za=ʒə=zɑ̃=ɡlu=ti=dɑ̃=lε=lɛ̃=bə=də=le=tεʁ=ni=te 19

  tɔmə=ʁa=za=ma=twa=lə=fje=dʁa=ɡɔ̃=ʒə=tε=vy=ʒe=miʁ=də=de=zεs=pwaʁ=o=fil=dε=ʒuʁ 22
  εs=klavə=su=lə=ʒuɡ=də=ʁɔ=mə=nɔ=blə=ʃə=va=lje=e=pe=ʁa=pi=də=dy=ʁwa=aʁ=tyʁ 22
  ty=fy=o=silə=va=lε=fi=dε=lə=də=mε=tʁə=zɛ̃=fi=dε=lə=ze=lu=vʁje=o=bʁa=luʁd 22
  mε=ʒa=mε=tɔmə=ʁa=za=ma=ty=nə=fy=œ=ʁø=dɑ̃=lə=si=lɑ̃=səu=ty=tə=myʁə 20

  kaʁ=ɑ̃=twa=ku=lε=lə=sɑ̃=bʁy=lɑ̃=dε=dʁa=ɡɔ̃=kɔ=mə=œ̃=flə=və=də=fø 19
  il=tə=kɔ̃=sy=mε=sə=sɑ̃=ʃaʁ=ʒe=də=pa=sj=ɔ̃=də=ko=ʃə=maʁ=zaʁ=dɑ̃ 19
  la=muʁ=tu=ʒuʁ=sə=mε=tʁə=kʁy=εl=tə=fy=i=ε=ty=lə=mɑ̃=kε=də=si=pø 20
  e=səl=ty=tə=mɔʁ=fɔ̃=dε=vi=vɑ̃=ɛ̃=si=e=œ̃=ʒuʁ=tu=ʒuʁ=səl=ɑ̃=mu=ʁɑ̃ 20

  ʒa=ʁa=danə=fjε=ʁəa=ma=zo=nə=ʒə=tə=vis=tɑ̃=də=fwa=plə=ʁe=tε=za=muʁ=pεʁ=dys 21
  ʒə=tə=vis=ε=me=tɑ̃=dɔ=mə=zo=kuʁ=də=sε=sjε=klə=sɑ̃=zεs=pwaʁ=də=sa=ly 20
  tu=ʒuʁ=ty=bʁy=lε=kʁwa=jɑ̃=tʁu=ve=ɑ̃=səl=ɥi=si=u=ɑ̃=kɔ=ʁə=səl=ɥi=la 20
  li=ma=ʒə=də=tɔ̃=ɡʁɑ̃=ta=muʁ=lə=su=flə=də=tɔ̃=pɥi=sɑ̃=tɔ=mə=ʁa=za=ma 20

  mε=tu=ʒuʁ=ty=nə=tʁu=va=kə=pε=nə=e=su=fʁɑ̃=sə=a=ʃa=kə=de=tuʁ 19
  vεs=talə=dy=tɑ̃=plə=ty=fy=la=fi=jə=də=ʒwa=də=ba=bi=lɔ=nəo=mi=lə=o 20
  mε=ʁə=batɥ=e=tʁa=i=fa=mə=də=kœ=ʁə=fa=mə=ɑ̃=plœʁ=tu=ʒuʁ 17
  la=muʁ=dɔ̃=ty=de=bɔʁ=dε=ʒa=mε=zɑ̃=nyl=ɔ=mə=nə=tʁu=va=e=ʃo 18

  o=ʒuʁ=dɥi=pø=ε=tʁə=lə=di=vɛ̃=sε=til=mɔ̃=tʁe=kle=mɑ̃=a=vεk=vo=kœ=ʁə 20
  o=ʒuʁ=dɥi=pø=ε=tʁə=lə=ɡʁɑ̃=tɔʁ=lɔ=ʒe=puʁ=vu=za=kɔʁ=də=til=lə=tɑ̃ 19
  maʁ=ke=dy=so=dy=dʁa=ɡɔ̃=ty=a=tɔ̃=kɔʁ=ʒa=ʁa=danə=kɔ=mə=y=nə=fa=vœʁ 20
  dʁa=ɡɔ̃=ty=vwa=za=nu=vo=u=ε=ta=pla=sə=kεl=ε=tɔ̃=ʁɑ̃=da=mɑ̃ 18

PostScriptum

 1. Arkhanabar
  C’est vrais il manquait quelque chose au 4. alors voila le 5em volet des cycles du dragon qui devrait corriger cela. . . . .

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/04/2004 00:00Tsilia

C’est clair que ça manquait!!!!Là c’est parfais!!!!!Je sens que c’est la fin et c’est bien dommage car j’ai pris un réel plaisir à lire Les cycles du dragon. . . Je ne sais pas comment tu as fais pour donner autant de vie et de sensibilité à ton texte, tes mots prennent tout leur sens avec ton talent, on se laisse emporter par tes histoires. . . J’ai beaucoup apprécié cette lecture, dommage qu’il n’y ai que 5 chapitre. . .
Bisous, Cécile.

Auteur de Poésie
05/04/2004 00:00Domgabillo

5 seulement, pas sur, pas sur du tout