Poeme : Jte Kiffe Trop Toi,

Jte Kiffe Trop Toi,

Jte kiffe trop, toi petit ouragan qui balaye ma vie,
Chaque jour j’attends un autre jour avec toi.
Jte kiffe trop, petite muse qui un jour m’a surpris,
En réveillant un cœur que je croyais froid.

Jte kiffe trop, toi et tes virevoltes sans fin,
Salomé tu danses pour moi dans mes rêves.
Jte Kiffe trop, toi et tes gestes coquins.
Quand ton regard brille de mille lueurs vives.

Jte Kiffe trop, toi qui tourne en dansant,
Dans chacun de mes songes.
Jte kiffe trop, tous ça pour dire rougissant,
Je t’aime mon petit ange.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Jte Kiffe Trop Toi,

  jte=kif=fe=trop=toi=pe=tit=ou=ra=gan=qui=ba=laye=ma=vie 15
  cha=que=jour=jat=tends=un=au=tre=jour=a=vec=toi 12
  jte=kif=fe=trop=pe=tite=muse=qui=un=jour=ma=sur=pris 13
  en=ré=veillant=un=cœur=que=je=cro=yais=froid 10

  jte=kif=fe=trop=toi=et=tes=vire=vol=tes=sans=fin 12
  sa=lo=mé=tu=danses=pour=moi=dans=mes=rêves 10
  jte=kif=fe=trop=toi=et=tes=ges=tes=co=quins 11
  quand=ton=re=gard=brille=de=mil=le=lueurs=vives 10

  jte=kif=fe=trop=toi=qui=tourne=en=dan=sant 10
  dans=cha=cun=de=mes=son=ges 7
  jte=kif=fe=trop=tous=ça=pour=dire=rou=gis=sant 11
  je=tai=me=mon=pe=tit=an=ge 8
 • Phonétique : Jte Kiffe Trop Toi,

  ʒtə kifə tʁo, twa pəti uʁaɡɑ̃ ki balεj ma vi,
  ʃakə ʒuʁ ʒatɑ̃z- œ̃n- otʁə ʒuʁ avεk twa.
  ʒtə kifə tʁo, pətitə myzə ki œ̃ ʒuʁ ma syʁpʁi,
  ɑ̃ ʁevεjɑ̃ œ̃ kœʁ kə ʒə kʁwajε fʁwa.

  ʒtə kifə tʁo, twa e tε viʁəvɔltə sɑ̃ fɛ̃,
  salɔme ty dɑ̃sə puʁ mwa dɑ̃ mε ʁεvə.
  ʒtə kifə tʁo, twa e tε ʒεstə kɔkɛ̃.
  kɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ bʁijə də milə lɥœʁ vivə.

  ʒtə kifə tʁo, twa ki tuʁnə ɑ̃ dɑ̃sɑ̃,
  dɑ̃ ʃakœ̃ də mε sɔ̃ʒə.
  ʒtə kifə tʁo, tus sa puʁ diʁə ʁuʒisɑ̃,
  ʒə tεmə mɔ̃ pəti ɑ̃ʒə.
 • Syllabes Phonétique : Jte Kiffe Trop Toi,

  ʒtə=kifə=tʁo=twa=pə=ti=u=ʁa=ɡɑ̃=ki=ba=lεj=ma=vi 14
  ʃa=kə=ʒuʁ=ʒa=tɑ̃=zœ̃=no=tʁə=ʒuʁ=a=vεk=twa 12
  ʒtə=kifə=tʁo=pə=ti=tə=my=zə=ki=œ̃=ʒuʁ=ma=syʁ=pʁi 14
  ɑ̃=ʁe=vε=j=ɑ̃=œ̃=kœʁ=kə=ʒə=kʁwa=jε=fʁwa 12

  ʒtə=kifə=tʁo=twa=e=tε=vi=ʁə=vɔl=tə=sɑ̃=fɛ̃ 12
  sa=lɔ=me=ty=dɑ̃=sə=puʁ=mwa=dɑ̃=mε=ʁε=və 12
  ʒtə=ki=fə=tʁo=twa=e=tε=ʒεs=tə=kɔ=kɛ̃ 11
  kɑ̃=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=bʁij=ə=də=mi=lə=lɥœʁ=vi=və 12

  ʒtə=ki=fə=tʁo=twa=ki=tuʁ=nə=ɑ̃=dɑ̃=sɑ̃ 11
  dɑ̃=ʃa=kœ̃=də=mε=sɔ̃=ʒə 7
  ʒtə=ki=fə=tʁo=tus=sa=puʁ=di=ʁə=ʁu=ʒi=sɑ̃ 12
  ʒə=tε=mə=mɔ̃=pə=ti=ɑ̃=ʒə 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/04/2004 00:00Domgabillo

Wouarf wouarf wouarf, oui merci je vais faire ca. . . . . . lol

Auteur de Poésie
05/11/2004 00:00Charmente(F) Algeria

c bon 😉

Poème Amour
Publié le 07/04/2004 00:00

L'écrit contient 98 mots qui sont répartis dans 3 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Domgabillo

Récompense

0
4
2

Texte des commentateurs