Poème-France.com

Poeme : La Première FoisLa Première Fois

La première fois

Arrivée dans la chambre, après une douche
Tu prends la tienne, et moi j ’attends que tu te couches
Tu me déshabilles du regard, ce regard me gène
Tu éteinds sans me le demander tu as compris sans aucune peine
Uniquement de tes mains tu découvres mon corps

Je m’approche je te veux près de moi, plus fort
Sans parler, sans bouger, je me laisse faire
Je ferme les yeux et oui je me laisse faire
Soudain tu me prends par la main
Et tu me couvres de calins

Je referme mes yeux et me laisse faire
Jusque ou ca reste un mystère
Allongé sur moi tes carresses se font de plus en plus Douces
Sur ma poitrine tes mains se sont posées toujours douces
Sur mes lèvres doucement se sont glissées les tiennes

Et corps contre corps tes mains guident les miennes
Nous débutons cette chevauchée unique et merveilleuse
Je me laisse aller faisant l’amour en pleurs
Des pleurs qui sont liés au bonheur
Cette chevauchée sera notre première fois…
Doodoo

PostScriptum

Le plus beau souvenir de notre rencontre


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la pʁəmjεʁə fwa

aʁive dɑ̃ la ʃɑ̃bʁə, apʁεz- ynə duʃə
ty pʁɑ̃ la tjεnə, e mwa ʒatɑ̃ kə ty tə kuʃə
ty mə dezabijə dy ʁəɡaʁ, sə ʁəɡaʁ mə ʒεnə
ty etɛ̃d sɑ̃ mə lə dəmɑ̃de ty a kɔ̃pʁi sɑ̃z- okynə pεnə
ynikəmɑ̃ də tε mɛ̃ ty dekuvʁə- mɔ̃ kɔʁ

ʒə mapʁoʃə ʒə tə vø pʁε də mwa, plys fɔʁ
sɑ̃ paʁle, sɑ̃ buʒe, ʒə mə lεsə fεʁə
ʒə fεʁmə lεz- iøz- e ui ʒə mə lεsə fεʁə
sudɛ̃ ty mə pʁɑ̃ paʁ la mɛ̃
e ty mə kuvʁə- də kalɛ̃

ʒə ʁəfεʁmə mεz- iøz- e mə lεsə fεʁə
ʒyskə u ka ʁεstə œ̃ mistεʁə
alɔ̃ʒe syʁ mwa tε kaʁesə sə fɔ̃ də plysz- ɑ̃ plys dusə
syʁ ma pwatʁinə tε mɛ̃ sə sɔ̃ poze tuʒuʁ dusə
syʁ mε lεvʁə- dusəmɑ̃ sə sɔ̃ ɡlise lε tjεnə

e kɔʁ kɔ̃tʁə kɔʁ tε mɛ̃ ɡide lε mjεnə
nu debytɔ̃ sεtə ʃəvoʃe ynikə e mεʁvεjøzə
ʒə mə lεsə ale fəzɑ̃ lamuʁ ɑ̃ plœʁ
dε plœʁ ki sɔ̃ ljez- o bɔnœʁ
sεtə ʃəvoʃe səʁa nɔtʁə pʁəmjεʁə fwa…