Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Oublie Moi À Jamais

Poème Amour
Publié le 23/04/2004 00:00

L'écrit contient 393 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : Doodoo

Oublie Moi À Jamais

Oublie moi à jamais

La première fois je que t’ai rencontré
Tu n’as pas daigné me regarder
Trois mois se sont écoulés
Jamais tu ne m’as parlé

Puis un jour cet accident est arrivé
L’arcade sourcillière tu l’avais brisée
J’ai accepté de te soigner
Ce jour là tu m’as remercié

Une amitié a alors commencé
Je la croyais pour l’éternité
Puis tu es parti en vacances
Et tu m’as laissé un vide immense

Ta présence me manquait
Ma présence te manquait
A ton retour nous nous sommes aimés
L’amour a changé cette amitié

Puis trois années se sont passées
J’ai décidé de m’en aller
O n aurait jamais du changer cette amitié
Mais on ne corrige pas les erreurs du passé

Nous avons continué à nous rencontrer
Cet amour transformé à nouveau en amitié
Je te considérai comme mon grand - frère
Ces liens je ne voulais à aucun prix les défaire

Puis j’ai rencontré Le Net’et je me suis mise à l’aimer
J attendais le bon moment pour te l’annoncer
Je voulais te préserver, vu ta fragilité
Mais je me suis fait devancer, on te l a annoncé

Par cette femme qui n’a fait que se venger
Je la comprends, je comprends sa peine
JE ne lui en veux pas je n ai pas de haine
Aujour d’hui tu ne veux plus me parler

Aujourd’hui tu ne veux pas me pardonner
Je suis désolée mais cet amour je ne peux le laisser
Je suis désolée cette amitié est brisée à jamais
Tu as choisit de le faire sans m’écouter

Aujour d’hui tu peux m’oublier à jamais
Même si je pensais que c’était pour l’éternité
Jamais tu n’aurais du avoir cette arcade blessée
Comme ca cette amitié n’aurait jamais commencée

Mais tu préfères détruire cinq ans de complicité
Pour ma seule faute d’aimer et d’avoir voulu te préserver
JE ne voulais pas te faire souffrir
Mais ta solution est de me fuir

Aujourd’hui tu as décidé de ne plus me parler
Aujourd’hui moi je dis oublie moi à jamais
Tu ne m’empêcheras pas de continuer à l’aimer
Même si mon cœur continue de pleurer

(A Goblin, derniers mots de Moi pour Toi)
 • Pieds Hyphénique: Oublie Moi À Jamais

  ou=blie=moi=à=ja=mais 6

  la=pre=mi=è=re=fois=je=que=tai=ren=con=tré 12
  tu=nas=pas=dai=gné=me=re=gar=der 9
  trois=mois=se=sont=é=cou=lés 7
  ja=mais=tu=ne=mas=par=lé 7

  puis=un=jour=cet=ac=ci=dent=est=ar=ri=vé 11
  lar=ca=de=sour=cilli=è=re=tu=la=vais=bri=sée 12
  jai=ac=cep=té=de=te=soi=gner 8
  ce=jour=là=tu=mas=re=mer=ci=é 9

  u=ne=a=mi=ti=é=a=a=lors=com=men=cé 12
  je=la=cro=yais=pour=lé=ter=ni=té 9
  puis=tu=es=par=ti=en=va=can=ces 9
  et=tu=mas=lais=sé=un=vi=de=im=men=se 11

  ta=pré=sen=ce=me=man=quait 7
  ma=pré=sen=ce=te=man=quait 7
  a=ton=re=tour=nous=nous=som=mes=ai=més 10
  la=mour=a=chan=gé=cet=te=a=mi=ti=é 11

  puis=trois=an=nées=se=sont=pas=sées 8
  jai=dé=ci=dé=de=men=al=ler 8
  o=n=au=rait=ja=mais=du=chan=ger=cettea=mi=tié 12
  mais=on=ne=cor=rige=pas=les=er=reurs=du=pas=sé 12

  nous=a=vons=con=ti=nué=à=nous=ren=con=trer 11
  cet=a=mour=trans=for=mé=à=nou=veau=en=a=mi=tié 13
  je=te=con=si=dé=rai=com=me=mon=grand=frè=re 12
  ces=liens=je=ne=vou=lais=à=au=cun=prix=les=dé=faire 13

  puis=jai=ren=con=tré=le=ne=tet=je=me=suis=miseà=lai=mer 14
  j=at=ten=dais=le=bon=moment=pour=te=lan=non=cer 12
  je=vou=lais=te=pré=ser=ver=vu=ta=fra=gi=li=té 13
  mais=je=me=suis=fait=de=van=cer=on=te=l=a=an=non=cé 15

  par=cet=te=fem=me=qui=na=fait=que=se=ven=ger 12
  je=la=com=prends=je=com=prends=sa=pei=ne 10
  je=ne=lui=en=veux=pas=je=n=ai=pas=de=haine 12
  au=jour=d=hui=tu=ne=veux=plus=me=par=ler 11

  au=jourd=hui=tu=ne=veux=pas=me=par=don=ner 11
  je=suis=dé=so=lée=mais=cet=a=mour=je=ne=peux=le=lais=ser 15
  je=suis=dé=so=lée=cettea=mi=tié=est=bri=sée=à=ja=mais 14
  tu=as=choi=sit=de=le=fai=re=sans=mé=cou=ter 12

  au=jour=d=hui=tu=peux=mou=bli=er=à=ja=mais 12
  même=si=je=pen=sais=que=cé=tait=pour=lé=ter=ni=té 13
  ja=mais=tu=nau=rais=du=a=voir=cettear=ca=de=bles=sée 13
  comme=ca=cet=tea=mi=tié=nau=rait=ja=mais=com=men=cée 13

  mais=tu=pré=fères=dé=truire=cinq=ans=de=com=pli=ci=té 13
  pour=ma=seule=fau=te=dai=mer=et=da=voir=vou=lu=te=pré=ser=ver 16
  je=ne=vou=lais=pas=te=fai=re=souf=frir 10
  mais=ta=so=lu=ti=on=est=de=me=fu=ir 11

  au=jourdhui=tu=as=dé=ci=dé=de=ne=plus=me=par=ler 13
  au=jourd=hui=moi=je=dis=ou=blie=moi=à=ja=mais 12
  tu=ne=mem=pêche=ras=pas=de=con=ti=nuer=à=lai=mer 13
  mê=me=si=mon=cœur=con=ti=nue=de=pleu=rer 11

  a=go=blin=der=ni=ers=mots=de=moi=pour=toi 12
 • Phonétique : Oublie Moi À Jamais

  ubli mwa a ʒamε

  la pʁəmjεʁə fwa ʒə kə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  ty na pa dεɲe mə ʁəɡaʁde
  tʁwa mwa sə sɔ̃t- ekule
  ʒamε ty nə ma paʁle

  pɥiz- œ̃ ʒuʁ sεt aksidɑ̃ εt- aʁive
  laʁkadə suʁsijjεʁə ty lavε bʁize
  ʒε aksεpte də tə swaɲe
  sə ʒuʁ la ty ma ʁəmεʁsje

  ynə amitje a alɔʁ kɔmɑ̃se
  ʒə la kʁwajε puʁ letεʁnite
  pɥi ty ε paʁti ɑ̃ vakɑ̃sə
  e ty ma lεse œ̃ vidə imɑ̃sə

  ta pʁezɑ̃sə mə mɑ̃kε
  ma pʁezɑ̃sə tə mɑ̃kε
  a tɔ̃ ʁətuʁ nu nu sɔməz- εme
  lamuʁ a ʃɑ̃ʒe sεtə amitje

  pɥi tʁwaz- ane sə sɔ̃ pase
  ʒε deside də mɑ̃n- ale
  o εn oʁε ʒamε dy ʃɑ̃ʒe sεtə amitje
  mεz- ɔ̃ nə kɔʁiʒə pa lεz- eʁœʁ dy pase

  nuz- avɔ̃ kɔ̃tinye a nu ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  sεt amuʁ tʁɑ̃sfɔʁme a nuvo ɑ̃n- amitje
  ʒə tə kɔ̃sideʁε kɔmə mɔ̃ ɡʁɑ̃ fʁεʁə
  sε ljɛ̃ ʒə nə vulεz- a okœ̃ pʁi lε defεʁə

  pɥi ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe lə nəte ʒə mə sɥi mizə a lεme
  ʒi atɑ̃dε lə bɔ̃ mɔmɑ̃ puʁ tə lanɔ̃se
  ʒə vulε tə pʁezεʁve, vy ta fʁaʒilite
  mε ʒə mə sɥi fε dəvɑ̃se, ɔ̃ tə εl a anɔ̃se

  paʁ sεtə famə ki na fε kə sə vɑ̃ʒe
  ʒə la kɔ̃pʁɑ̃, ʒə kɔ̃pʁɑ̃ sa pεnə
  ʒə nə lɥi ɑ̃ vø pa ʒə εn ε pa də-εnə
  oʒuʁ dɥi ty nə vø plys mə paʁle

  oʒuʁdɥi ty nə vø pa mə paʁdɔne
  ʒə sɥi dezɔle mε sεt amuʁ ʒə nə pø lə lεse
  ʒə sɥi dezɔle sεtə amitje ε bʁize a ʒamε
  ty a ʃwazi də lə fεʁə sɑ̃ mekute

  oʒuʁ dɥi ty pø mublje a ʒamε
  mεmə si ʒə pɑ̃sε kə setε puʁ letεʁnite
  ʒamε ty noʁε dy avwaʁ sεtə aʁkadə blese
  kɔmə ka sεtə amitje noʁε ʒamε kɔmɑ̃se

  mε ty pʁefεʁə detʁɥiʁə sɛ̃k ɑ̃ də kɔ̃plisite
  puʁ ma sələ fotə dεme e davwaʁ vuly tə pʁezεʁve
  ʒə nə vulε pa tə fεʁə sufʁiʁ
  mε ta sɔlysjɔ̃ ε də mə fɥiʁ

  oʒuʁdɥi ty a deside də nə plys mə paʁle
  oʒuʁdɥi mwa ʒə di ubli mwa a ʒamε
  ty nə mɑ̃pεʃəʁa pa də kɔ̃tinɥe a lεme
  mεmə si mɔ̃ kœʁ kɔ̃tinɥ də pləʁe

  (a ɡɔblɛ̃, dεʁnje mo də mwa puʁ twa)
 • Pieds Phonétique : Oublie Moi À Jamais

  u=bli=mwa=a=ʒa=mε 6

  la=pʁə=mjε=ʁə=fwaʒə=kə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 10
  ty=na=pa=dε=ɲe=mə=ʁə=ɡaʁ=de 9
  tʁwa=mwa=sə=sɔ̃=te=ku=le 7
  ʒa=mε=ty=nə=ma=paʁ=le 7

  pɥi=zœ̃=ʒuʁ=sεt=ak=si=dɑ̃=ε=ta=ʁi=ve 11
  laʁ=kadə=suʁ=si=jjε=ʁə=ty=la=vε=bʁi=ze 11
  ʒε=ak=sεp=te=də=tə=swa=ɲe 8
  sə=ʒuʁ=la=ty=ma=ʁə=mεʁ=sj=e 9

  y=nə=a=mi=tje=a=a=lɔʁ=kɔ=mɑ̃se 10
  ʒə=la=kʁwa=j=ε=puʁ=le=tεʁ=ni=te 10
  pɥi=ty=ε=paʁ=ti=ɑ̃=va=kɑ̃=sə 9
  e=ty=ma=lε=se=œ̃=vi=də=i=mɑ̃sə 10

  ta=pʁe=zɑ̃=sə=mə=mɑ̃=kε 7
  ma=pʁe=zɑ̃=sə=tə=mɑ̃=kε 7
  a=tɔ̃=ʁə=tuʁ=nu=nu=sɔ=mə=zε=me 10
  la=muʁ=a=ʃɑ̃=ʒe=sε=tə=a=mi=tje 10

  pɥi=tʁwa=za=ne=sə=sɔ̃=pa=se 8
  ʒε=de=si=de=də=mɑ̃=na=le 8
  o=εn=o=ʁε=ʒa=mε=dy=ʃɑ̃=ʒe=sεtəa=mi=tje 12
  mε=zɔ̃nə=kɔ=ʁi=ʒə=pa=lε=ze=ʁœʁ=dy=pase 11

  nu=za=vɔ̃=kɔ̃=ti=ny=e=a=nu=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 12
  sεt=a=muʁ=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=a=nu=vo=ɑ̃=na=mi=tje 13
  ʒə=tə=kɔ̃=si=de=ʁε=kɔmə=mɔ̃=ɡʁɑ̃=fʁεʁə 10
  sε=ljɛ̃ʒə=nə=vu=lε=za=o=kœ̃=pʁi=lε=de=fεʁə 12

  pɥi=ʒε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=lə=nə=te=ʒə=mə=sɥi=mizəa=lε=me 14
  ʒi=a=tɑ̃=dεlə=bɔ̃=mɔ=mɑ̃=puʁ=tə=la=nɔ̃se 11
  ʒə=vu=lεtə=pʁe=zεʁ=ve=vy=ta=fʁa=ʒi=li=te 12
  mεʒə=mə=sɥi=fε=də=vɑ̃=se=ɔ̃=təεl=a=a=nɔ̃se 12

  paʁ=sεtə=fa=mə=ki=na=fε=kə=sə=vɑ̃=ʒe 11
  ʒə=la=kɔ̃=pʁɑ̃=ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=sa=pε=nə 10
  ʒə=nə=lɥi=ɑ̃=vø=paʒəεn=ε=pa=də-εnə 10
  o=ʒuʁ=dɥi=ty=nə=vø=plys=mə=paʁ=le 10

  o=ʒuʁ=dɥi=tynə=vø=pa=mə=paʁ=dɔ=ne 10
  ʒə=sɥi=de=zɔ=le=mε=sεt=a=muʁʒə=nə=pø=lə=lεse 13
  ʒə=sɥi=de=zɔ=le=sεtəa=mi=tje=ε=bʁi=ze=a=ʒa=mε 14
  ty=a=ʃwa=zidə=lə=fε=ʁə=sɑ̃=me=ku=te 11

  o=ʒuʁ=dɥi=ty=pø=mu=blje=a=ʒa=mε 10
  mεmə=si=ʒə=pɑ̃=sε=kə=se=tε=puʁ=le=tεʁ=ni=te 13
  ʒa=mε=ty=no=ʁε=dy=a=vwaʁ=sεtəaʁ=ka=də=ble=se 13
  kɔmə=ka=sε=təa=mi=tje=no=ʁε=ʒa=mε=kɔ=mɑ̃se 12

  mε=ty=pʁe=fεʁə=det=ʁɥiʁə=sɛ̃k=ɑ̃=də=kɔ̃=pli=si=te 13
  puʁ=masə=lə=fo=tə=dε=me=e=da=vwaʁ=vu=ly=tə=pʁe=zεʁ=ve 16
  ʒə=nə=vu=lε=pa=tə=fε=ʁə=su=fʁiʁ 10
  mε=ta=sɔ=ly=sjɔ̃=ε=də=mə=fɥ=iʁ 10

  o=ʒuʁ=dɥi=ty=a=de=si=de=də=nə=plys=mə=paʁ=le 14
  o=ʒuʁ=dɥi=mwaʒə=di=u=bli=mwa=a=ʒa=mε 11
  tynə=mɑ̃=pε=ʃə=ʁa=pa=də=kɔ̃=tin=ɥe=a=lε=me 13
  mε=mə=si=mɔ̃=kœʁ=kɔ̃=tinɥ=də=plə=ʁe 10

  a=ɡɔ=blɛ̃=dεʁ=nje=modə=mwa=puʁ=twa 10

PostScriptum

Ja i perdu mon meilleur ami pour la seule d ’aimer

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/06/2004 00:00Rachel Piguet

. . . Je suis dsl. . vraiment dsl. . . Tres tres beaux poème. . . j’espère que tu sera heureuse avec ton amoureux et ton fils!!!Bisous

Auteur de Poésie
25/07/2004 00:00Désespoir666

c tro bo com les 2 autre je sui dsl pour toi

Auteur de Poésie
28/07/2004 00:00Sushi

on ne devrait pas a choisir entre son amour et son meilleur ami c’est injuste et cruel de faire ca si ton meilleur ami l’ a mal pris c’est que p/e il a encore des sentiments envers toi?!? a voir
amitié gros bizous