Poème-France.com

Poeme : Oublie Moi À JamaisOublie Moi À Jamais

Oublie moi à jamais

La première fois je que t’ai rencontré
Tu n’as pas daigné me regarder
Trois mois se sont écoulés
Jamais tu ne m’as parlé

Puis un jour cet accident est arrivé
L’arcade sourcillière tu l’avais brisée
J’ai accepté de te soigner
Ce jour là tu m’as remercié

Une amitié a alors commencé
Je la croyais pour l’éternité
Puis tu es parti en vacances
Et tu m’as laissé un vide immense

Ta présence me manquait
Ma présence te manquait
A ton retour nous nous sommes aimés
L’amour a changé cette amitié

Puis trois années se sont passées
J’ai décidé de m’en aller
O n aurait jamais du changer cette amitié
Mais on ne corrige pas les erreurs du passé

Nous avons continué à nous rencontrer
Cet amour transformé à nouveau en amitié
Je te considérai comme mon grand - frère
Ces liens je ne voulais à aucun prix les défaire

Puis j’ai rencontré Le Net’et je me suis mise à l’aimer
J attendais le bon moment pour te l’annoncer
Je voulais te préserver, vu ta fragilité
Mais je me suis fait devancer, on te l a annoncé

Par cette femme qui n’a fait que se venger
Je la comprends, je comprends sa peine
JE ne lui en veux pas je n ai pas de haine
Aujour d’hui tu ne veux plus me parler

Aujourd’hui tu ne veux pas me pardonner
Je suis désolée mais cet amour je ne peux le laisser
Je suis désolée cette amitié est brisée à jamais
Tu as choisit de le faire sans m’écouter

Aujour d’hui tu peux m’oublier à jamais
Même si je pensais que c’était pour l’éternité
Jamais tu n’aurais du avoir cette arcade blessée
Comme ca cette amitié n’aurait jamais commencée

Mais tu préfères détruire cinq ans de complicité
Pour ma seule faute d’aimer et d’avoir voulu te préserver
JE ne voulais pas te faire souffrir
Mais ta solution est de me fuir

Aujourd’hui tu as décidé de ne plus me parler
Aujourd’hui moi je dis oublie moi à jamais
Tu ne m’empêcheras pas de continuer à l’aimer
Même si mon cœur continue de pleurer

(A Goblin, derniers mots de Moi pour Toi)
Doodoo

PostScriptum

Ja i perdu mon meilleur ami pour la seule d ’aimer


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ubli mwa a ʒamε

la pʁəmjεʁə fwa ʒə kə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
ty na pa dεɲe mə ʁəɡaʁde
tʁwa mwa sə sɔ̃t- ekule
ʒamε ty nə ma paʁle

pɥiz- œ̃ ʒuʁ sεt aksidɑ̃ εt- aʁive
laʁkadə suʁsijjεʁə ty lavε bʁize
ʒε aksεpte də tə swaɲe
sə ʒuʁ la ty ma ʁəmεʁsje

ynə amitje a alɔʁ kɔmɑ̃se
ʒə la kʁwajε puʁ letεʁnite
pɥi ty ε paʁti ɑ̃ vakɑ̃sə
e ty ma lεse œ̃ vidə imɑ̃sə

ta pʁezɑ̃sə mə mɑ̃kε
ma pʁezɑ̃sə tə mɑ̃kε
a tɔ̃ ʁətuʁ nu nu sɔməz- εme
lamuʁ a ʃɑ̃ʒe sεtə amitje

pɥi tʁwaz- ane sə sɔ̃ pase
ʒε deside də mɑ̃n- ale
o εn oʁε ʒamε dy ʃɑ̃ʒe sεtə amitje
mεz- ɔ̃ nə kɔʁiʒə pa lεz- eʁœʁ dy pase

nuz- avɔ̃ kɔ̃tinye a nu ʁɑ̃kɔ̃tʁe
sεt amuʁ tʁɑ̃sfɔʁme a nuvo ɑ̃n- amitje
ʒə tə kɔ̃sideʁε kɔmə mɔ̃ ɡʁɑ̃ fʁεʁə
sε ljɛ̃ ʒə nə vulεz- a okœ̃ pʁi lε defεʁə

pɥi ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe lə nəte ʒə mə sɥi mizə a lεme
ʒi atɑ̃dε lə bɔ̃ mɔmɑ̃ puʁ tə lanɔ̃se
ʒə vulε tə pʁezεʁve, vy ta fʁaʒilite
mε ʒə mə sɥi fε dəvɑ̃se, ɔ̃ tə εl a anɔ̃se

paʁ sεtə famə ki na fε kə sə vɑ̃ʒe
ʒə la kɔ̃pʁɑ̃, ʒə kɔ̃pʁɑ̃ sa pεnə
ʒə nə lɥi ɑ̃ vø pa ʒə εn ε pa də-εnə
oʒuʁ dɥi ty nə vø plys mə paʁle

oʒuʁdɥi ty nə vø pa mə paʁdɔne
ʒə sɥi dezɔle mε sεt amuʁ ʒə nə pø lə lεse
ʒə sɥi dezɔle sεtə amitje ε bʁize a ʒamε
ty a ʃwazi də lə fεʁə sɑ̃ mekute

oʒuʁ dɥi ty pø mublje a ʒamε
mεmə si ʒə pɑ̃sε kə setε puʁ letεʁnite
ʒamε ty noʁε dy avwaʁ sεtə aʁkadə blese
kɔmə ka sεtə amitje noʁε ʒamε kɔmɑ̃se

mε ty pʁefεʁə detʁɥiʁə sɛ̃k ɑ̃ də kɔ̃plisite
puʁ ma sələ fotə dεme e davwaʁ vuly tə pʁezεʁve
ʒə nə vulε pa tə fεʁə sufʁiʁ
mε ta sɔlysjɔ̃ ε də mə fɥiʁ

oʒuʁdɥi ty a deside də nə plys mə paʁle
oʒuʁdɥi mwa ʒə di ubli mwa a ʒamε
ty nə mɑ̃pεʃəʁa pa də kɔ̃tinɥe a lεme
mεmə si mɔ̃ kœʁ kɔ̃tinɥ də pləʁe

(a ɡɔblɛ̃, dεʁnje mo də mwa puʁ twa)