Poème-France.com

Poeme : A Toi Ma SoeurA Toi Ma Soeur

A toi ma sœur de cœur, je te dis merci
Tu es ma force, mon courage, brave mes interdits
Tu me soutiens avec amitié et sincérité
Aujourd’hui, je veux dire ces mots, je veux m ’exprimer

Tu es arrivée chez moi a ouvert les portes de mon cœur
Nous avons parlé longtemps de toutes nos peurs
Les profondeurs de nos cœurs se sont ouvertes entre nous
A présent je peux dire que cette histoire là n ’appartient qu ’à nous

Nous ressentons les mêmes choses, les mêmes sentiments
Nous ne sommes maintenant plus seules, unies à présent
Quand l une de nous a mal l ’autre souffre également
Qu ’on ne me dise jamais que n existe pas les purs sentiments

Aujourd’hui ma sœur de cœur je te dis merci
Je suis sure que notre relation sera infinie
Et même si nous sommes loin l une de lautre par la vie
Par le cœur nous sommes et seront toujours réunies
Doodoo

PostScriptum

A toi ma soeur de coeur je t’aime à l infini Mille baisers DooDoo


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a twa ma sœʁ də kœʁ, ʒə tə di mεʁsi
ty ε ma fɔʁsə, mɔ̃ kuʁaʒə, bʁavə mεz- ɛ̃tεʁdi
ty mə sutjɛ̃z- avεk amitje e sɛ̃seʁite
oʒuʁdɥi, ʒə vø diʁə sε mo, ʒə vø mεkspʁime

ty ε aʁive ʃe mwa a uvεʁ lε pɔʁtə- də mɔ̃ kœʁ
nuz- avɔ̃ paʁle lɔ̃tɑ̃ də tutə no pœʁ
lε pʁɔfɔ̃dœʁ də no kœʁ sə sɔ̃t- uvεʁtəz- ɑ̃tʁə nu
a pʁezɑ̃ ʒə pø diʁə kə sεtə istwaʁə la napaʁtjɛ̃ ka nu

nu ʁəsɑ̃tɔ̃ lε mεmə ʃozə, lε mεmə sɑ̃timɑ̃
nu nə sɔmə mɛ̃tənɑ̃ plys sələ, yniz- a pʁezɑ̃
kɑ̃ εl ynə də nuz- a mal lotʁə sufʁə eɡaləmɑ̃
kɔ̃ nə mə dizə ʒamε kə εn εɡzistə pa lε pyʁ sɑ̃timɑ̃

oʒuʁdɥi ma sœʁ də kœʁ ʒə tə di mεʁsi
ʒə sɥi syʁə kə nɔtʁə ʁəlasjɔ̃ səʁa ɛ̃fini
e mεmə si nu sɔmə lwɛ̃ εl ynə də lotʁə paʁ la vi
paʁ lə kœʁ nu sɔməz- e səʁɔ̃ tuʒuʁ ʁeyni