Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : A Toi Mon Amour

Poème Amour
Publié le 18/06/2004 00:00

L'écrit contient 277 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Doodoo

A Toi Mon Amour

Avec l amour, tu as fait de moi quelqu’un d ’autre que celle que j’étais
Tu m ’as ouvert les bras et je n’ ai pas cherché à fuir je voulais y rester
Avec ta douceur et ta patience infinie j ai appris à te faire confiance
Alors que j ’étais persuadée de rester seule à cause de ma méfiance

Quand nous échangeons nos regards c ’est l amour que je vois en toi
Quand nous sommes l un près de l autre c ’est l ’amour que je ressens en moi
Parfois sur mes joues glisse une larme, mélange de sentiments
Je l ’essuie très vite car je ne veux pas que tu saches ce que je ressens

Même si j ’ai le bonheur auprès de toi parfois mon cœur se serre
Car je n ’ai jamais eu autant et ca me fait mal de te voir si sincère
J ai peur qu ’un jour notre amour se termine, j ’en mourrai
Je voudrais tellement pouvoir te dire je t’aime toi mon adoré

Mais je n ’arrive pas à laisser échapper mes sentiments
Pourtant tout au fond de moi je sais ce que je ressens
Je voudrais finir ma vie avec toi, mourir avec toi
Je ne vois plus ma vie sans toi tu comptes trops pour moi

Tu es devenu mon ombre ma moitié une partie de mon âme
Tu supportes mes sauts d humeurs mes fous rire mes états d ’ âmes
Aujourd’hui à toi aussi je te dis merci d ’être entré dans ma vie
Et te dire mon amour ne me laisse pas je t’aime à l ’infini
 • Pieds Hyphénique: A Toi Mon Amour

  a=vec=l=a=mour=tu=as=fait=de=moi=quel=quun=dau=tre=que=cel=le=que=jé=tais 20
  tu=mas=ou=vert=les=bras=et=je=nai=pas=cher=ché=à=fu=ir=je=vou=lais=y=res=ter 21
  a=vec=ta=dou=ceur=et=ta=pa=tiencein=fi=nie=j=ai=ap=pris=à=te=fai=re=con=fiance 21
  a=lors=que=jé=tais=per=sua=dée=de=res=ter=seu=le=à=cau=se=de=ma=mé=fiance 20

  quand=nous=é=chan=geons=nos=re=gards=cest=l=a=mour=que=je=vois=en=toi 17
  quand=nous=som=mes=l=un=près=de=l=au=tre=cest=la=mour=que=je=res=sens=en=moi 20
  par=fois=sur=mes=joues=glis=se=u=ne=lar=me=mé=lan=ge=de=sen=ti=ments 18
  je=les=suie=très=vi=te=car=je=ne=veux=pas=que=tu=sa=ches=ce=que=je=res=sens 20

  mê=me=si=jai=le=bon=heur=au=près=de=toi=par=fois=mon=cœur=se=ser=re 18
  car=je=nai=ja=mais=eu=au=tant=et=ca=me=fait=mal=de=te=voir=si=sin=cè=re 20
  j=ai=peur=quun=jour=no=tre=a=mour=se=ter=mi=ne=jen=mour=rai 16
  je=vou=drais=tel=le=ment=pou=voir=te=di=re=je=tai=me=toi=mon=a=do=ré 19

  mais=je=nar=ri=ve=pas=à=lais=ser=é=chap=per=mes=sen=ti=ments 16
  pour=tant=tout=au=fond=de=moi=je=sais=ce=que=je=res=sens 14
  je=vou=drais=fi=nir=ma=vie=a=vec=toi=mou=rir=a=vec=toi 15
  je=ne=vois=plus=ma=vie=sans=toi=tu=comp=tes=trops=pour=moi 14

  tu=es=de=ve=nu=mon=om=bre=ma=moi=ti=é=u=ne=par=tie=de=mon=âme 19
  tu=sup=por=tes=mes=sauts=d=hu=meurs=mes=fous=ri=re=mes=é=tats=dâmes 17
  au=jourd=hui=à=toi=aus=si=je=te=dis=mer=ci=dê=tre=en=tré=dans=ma=vie 19
  et=te=di=re=mon=a=mour=ne=me=lais=se=pas=je=tai=me=à=lin=fi=ni 19
 • Phonétique : A Toi Mon Amour

  avεk εl amuʁ, ty a fε də mwa kεlkœ̃ dotʁə kə sεllə kə ʒetε
  ty ma uvεʁ lε bʁaz- e ʒə nε pa ʃεʁʃe a fɥiʁ ʒə vulεz- i ʁεste
  avεk ta dusœʁ e ta pasjɑ̃sə ɛ̃fini ʒi ε apʁiz- a tə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
  alɔʁ kə ʒetε pεʁsɥade də ʁεste sələ a kozə də ma mefjɑ̃sə

  kɑ̃ nuz- eʃɑ̃ʒɔ̃ no ʁəɡaʁd sε εl amuʁ kə ʒə vwaz- ɑ̃ twa
  kɑ̃ nu sɔmə εl œ̃ pʁε də εl otʁə sε lamuʁ kə ʒə ʁəsɛ̃z- ɑ̃ mwa
  paʁfwa syʁ mε ʒu ɡlisə ynə laʁmə, melɑ̃ʒə də sɑ̃timɑ̃
  ʒə lesɥi tʁε vitə kaʁ ʒə nə vø pa kə ty saʃə sə kə ʒə ʁəsɛ̃

  mεmə si ʒε lə bɔnœʁ opʁε də twa paʁfwa mɔ̃ kœʁ sə seʁə
  kaʁ ʒə nε ʒamεz- y otɑ̃ e ka mə fε mal də tə vwaʁ si sɛ̃sεʁə
  ʒi ε pœʁ kœ̃ ʒuʁ nɔtʁə amuʁ sə tεʁminə, ʒɑ̃ muʁʁε
  ʒə vudʁε tεllmɑ̃ puvwaʁ tə diʁə ʒə tεmə twa mɔ̃n- adɔʁe

  mε ʒə naʁivə pa a lεse eʃape mε sɑ̃timɑ̃
  puʁtɑ̃ tut- o fɔ̃ də mwa ʒə sε sə kə ʒə ʁəsɛ̃
  ʒə vudʁε finiʁ ma vi avεk twa, muʁiʁ avεk twa
  ʒə nə vwa plys ma vi sɑ̃ twa ty kɔ̃tə tʁɔp puʁ mwa

  ty ε dəvəny mɔ̃n- ɔ̃bʁə ma mwatje ynə paʁti də mɔ̃n- amə
  ty sypɔʁtə- mε so de ymœʁ mε fus ʁiʁə mεz- eta damə
  oʒuʁdɥi a twa osi ʒə tə di mεʁsi dεtʁə ɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi
  e tə diʁə mɔ̃n- amuʁ nə mə lεsə pa ʒə tεmə a lɛ̃fini
 • Pieds Phonétique : A Toi Mon Amour

  a=vεk=εl=a=muʁ=ty=a=fε=də=mwa=kεl=kœ̃=do=tʁə=kə=sεl=lə=kə=ʒe=tε 20
  ty=ma=u=vεʁ=lε=bʁa=ze=ʒə=nε=pa=ʃεʁ=ʃe=a=fɥ=iʁ=ʒə=vu=lε=zi=ʁεs=te 21
  a=vεk=ta=du=sœʁ=e=ta=pa=sjɑ̃səɛ̃=fi=ni=ʒi=ε=a=pʁi=za=tə=fε=ʁə=kɔ̃=fjɑ̃sə 21
  a=lɔʁ=kə=ʒe=tε=pεʁ=sɥa=de=də=ʁεs=te=sə=lə=a=ko=zə=də=ma=me=fjɑ̃sə 20

  kɑ̃=nu=ze=ʃɑ̃=ʒɔ̃=no=ʁə=ɡaʁd=sε=εl=a=muʁ=kə=ʒə=vwa=zɑ̃=twa 17
  kɑ̃=nu=sɔ=mə=εl=œ̃=pʁε=də=εl=o=tʁə=sε=la=muʁ=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=zɑ̃=mwa 20
  paʁ=fwa=syʁ=mε=ʒu=ɡli=sə=y=nə=laʁ=mə=me=lɑ̃=ʒə=də=sɑ̃=ti=mɑ̃ 18
  ʒə=les=ɥi=tʁε=vi=tə=kaʁ=ʒə=nə=vø=pa=kə=ty=sa=ʃə=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 20

  mε=mə=si=ʒε=lə=bɔ=nœ=ʁə=o=pʁε=də=twa=paʁ=fwa=mɔ̃=kœʁ=sə=se=ʁə 19
  kaʁ=ʒə=nε=ʒa=mε=zy=o=tɑ̃=e=ka=mə=fε=mal=də=tə=vwaʁ=si=sɛ̃=sε=ʁə 20
  ʒi=ε=pœ=ʁə=kœ̃=ʒuʁ=nɔ=tʁə=a=muʁ=sə=tεʁ=mi=nə=ʒɑ̃=muʁ=ʁε 17
  ʒə=vu=dʁε=tεl=lmɑ̃=pu=vwaʁ=tə=di=ʁə=ʒə=tε=mə=twa=mɔ̃=na=dɔ=ʁe 18

  mε=ʒə=na=ʁi=və=pa=a=lε=se=e=ʃa=pe=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 16
  puʁ=tɑ̃=tu=to=fɔ̃=də=mwa=ʒə=sε=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 14
  ʒə=vu=dʁε=fi=niʁ=ma=vi=a=vεk=twa=mu=ʁiʁ=a=vεk=twa 15
  ʒə=nə=vwa=plys=ma=vi=sɑ̃=twa=ty=kɔ̃=tə=tʁɔp=puʁ=mwa 14

  ty=ε=də=və=ny=mɔ̃=nɔ̃=bʁə=ma=mwa=tj=e=y=nə=paʁ=ti=də=mɔ̃=na=mə 20
  ty=sy=pɔʁ=tə=mε=so=de=y=mœ=ʁə=mε=fus=ʁi=ʁə=mε=ze=ta=da=mə 19
  o=ʒuʁ=dɥi=a=twa=o=si=ʒə=tə=di=mεʁ=si=dε=tʁə=ɑ̃=tʁe=dɑ̃=ma=vi 19
  e=tə=di=ʁə=mɔ̃=na=muʁ=nə=mə=lε=sə=pa=ʒə=tε=mə=a=lɛ̃=fi=ni 19

PostScriptum

A toi Patrik, ne me laisse jamais j ai tellement besoin de toi si tu savais. . . . . .

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.