Poème-France.com

Poeme : Lune MalheureuseLune Malheureuse

Toi, entourée d’étoiles,
Toi, la plus belle dans le ciel,
Toi, qui montre et dévoile
Ton amour mémoriel.

Je t’aime, comment te le dire,
Quand tu es prêt de moi,
Je n’ose te dire à toi.
Il me reste qu’une chose, écrire.

Luna disgraziato
Lune, d’un très beau manteau,
Charme qui m’envoûta,
Tu m’emmènes vers toi.
Dorten

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa, ɑ̃tuʁe detwalə,
twa, la plys bεllə dɑ̃ lə sjεl,
twa, ki mɔ̃tʁə e devwalə
tɔ̃n- amuʁ memɔʁjεl.

ʒə tεmə, kɔmɑ̃ tə lə diʁə,
kɑ̃ ty ε pʁε də mwa,
ʒə nozə tə diʁə a twa.
il mə ʁεstə kynə ʃozə, ekʁiʁə.

lyna dizɡʁazjato
lynə, dœ̃ tʁε bo mɑ̃to,
ʃaʁmə ki mɑ̃vuta,
ty mɑ̃mεnə vεʁ twa.