Poème-France.com

Poeme : Pourquoi Moi ?Pourquoi Moi ?

Je m’ennuie tellement de toi
J’en suis rendue folle, mais Pourquoi ?
Je ne sais même pas ton impression,
Je ne vois pas tes expressions !

Tu ne veux pas me voir,
Et je ne peux te croire !
Je suis si cruelle avec moi même
Mais c’est toi que j’aime !

Il n’y aura jamais de deuxième chance
Je n’ai sue attraper ta première lance
J’aimerais réentendre ton petit rire
De nouveau, te revoir sourire.

Tu ne sais rien de tout cela
Mon âme n’accepte pas
Seulement passer une soirée
Près de toi, toute collée

Je dois regarder dans mes rêves les plus profonds
Je te trouve si jolie garçon
Il n’y a aucune réciprocité
Parce que pour toi, tout est terminé
Je suis ruinée
Condamnée…
Blesser…
Doux Cheval

PostScriptum

un gars que j’aime encore… malgré une rupture assez blessante


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mɑ̃nɥi tεllmɑ̃ də twa
ʒɑ̃ sɥi ʁɑ̃dɥ fɔlə, mε puʁkwa ?
ʒə nə sε mεmə pa tɔ̃n- ɛ̃pʁesjɔ̃,
ʒə nə vwa pa tεz- εkspʁesjɔ̃ !

ty nə vø pa mə vwaʁ,
e ʒə nə pø tə kʁwaʁə !
ʒə sɥi si kʁyεllə avεk mwa mεmə
mε sε twa kə ʒεmə !

il ni oʁa ʒamε də døzjεmə ʃɑ̃sə
ʒə nε sɥ atʁape ta pʁəmjεʁə lɑ̃sə
ʒεməʁε ʁeɑ̃tɑ̃dʁə tɔ̃ pəti ʁiʁə
də nuvo, tə ʁəvwaʁ suʁiʁə.

ty nə sε ʁjɛ̃ də tu səla
mɔ̃n- amə naksεptə pa
sələmɑ̃ pase ynə swaʁe
pʁε də twa, tutə kɔle

ʒə dwa ʁəɡaʁde dɑ̃ mε ʁεvə lε plys pʁɔfɔ̃
ʒə tə tʁuvə si ʒɔli ɡaʁsɔ̃
il ni a okynə ʁesipʁɔsite
paʁsə kə puʁ twa, tut- ε tεʁmine
ʒə sɥi ʁɥine
kɔ̃damne…
blese…