Poeme : Exigeance

Exigeance

Je suis hantée simplement par ton regard
J’ai l’impression que tu vas me tuer a coup de pognard
Quand je te vois, je n’arrête pas de souffrir
Quand je croise tes yeux, tu ne fais que rire

L’autre jour, je t’ai aperçue, et tu avais l’air perdu
Tu étais seul, j’avais l’impression que tu m’avais appeler
Et moi, comme tu as vu, je ne t’ai pas répondu
Aller te voir m’aurais complètement désarçonner

Quand je suis proche de toi, je perd tout mes moyens
Je suis remplis d’une joie qui se transforme en chagrin
Je veux te dire tout le mal que j’ai sur mon petit cœur
Mais il y en n’a trop, beaucoup trop de malheur

Te regarder face à face, pour moi c’est impossible
J’aimerais que tu me reparles, est-ce possible ?
La vie est pleine de surprise, et aussi de souffrance
Nous sommes séparés à cause de la différence,
Mais je sais que nous avons des ressemblance !

Je sais qu’un amour de jeunesse ne dure jamais
Mais jure moi, dit le moi que ce n’est pas vrai
Viens enlever le stresse qui m’obsède a cause de toi
Tout sa ce n’est que rêve, il sont beau, pourquoi ?

Je ne t’oublierais pas d’ici le prochain centenaire
Parce que tu es celui qui a su combler mon grand air
Peut-être que je ne pourrai plus jamais te parler
Les plus beau souvenirs, je vais toujours me les rappelés !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Exigeance

  je=suis=han=tée=sim=ple=ment=par=ton=re=gard 11
  jai=lim=pres=sion=que=tu=vas=me=tuer=a=coup=de=po=gnard 14
  quand=je=te=vois=je=nar=rê=te=pas=de=souf=frir 12
  quand=je=croi=se=tes=y=eux=tu=ne=fais=que=ri=re 13

  lautre=jour=je=tai=a=per=çue=et=tu=a=vais=lair=per=du 14
  tu=é=tais=seul=ja=vais=limpres=sion=que=tu=ma=vais=ap=pe=ler 15
  et=moi=com=me=tu=as=vu=je=ne=tai=pas=ré=pon=du 14
  al=ler=te=voir=mau=rais=com=plè=te=ment=dé=sar=çon=ner 14

  quand=je=suis=pro=che=de=toi=je=perd=tout=mes=moyens 12
  je=suis=rem=plis=dune=joie=qui=se=trans=for=me=en=cha=grin 14
  je=veux=te=dire=tout=le=mal=que=jai=sur=mon=pe=tit=cœur 14
  mais=il=y=en=na=trop=beau=coup=trop=de=mal=heur 12

  te=re=gar=der=face=à=fa=ce=pour=moi=cest=im=pos=sible 14
  jai=me=rais=que=tu=me=re=par=les=est=ce=pos=si=ble 14
  la=vie=est=pleine=de=sur=pri=se=et=aus=si=de=souf=france 14
  nous=som=mes=sé=pa=rés=à=cau=se=de=la=dif=fé=rence 14
  mais=je=sais=que=nous=a=vons=des=res=sem=blan=ce 12

  je=sais=quun=a=mour=de=jeu=nes=se=ne=du=re=ja=mais 14
  mais=ju=re=moi=dit=le=moi=que=ce=nest=pas=vrai 12
  viens=enle=ver=le=stres=se=qui=mob=sè=dea=cau=se=de=toi 14
  tout=sa=ce=nest=que=rê=ve=il=sont=beau=pour=quoi 12

  je=ne=tou=blie=rais=pas=di=ci=le=pro=chain=cen=te=naire 14
  par=ce=que=tu=es=ce=lui=qui=a=su=com=bler=mon=grand=air 15
  peut=tê=tre=que=je=ne=pour=rai=plus=ja=mais=te=par=ler 14
  les=plus=beau=souve=nirs=je=vais=tou=jours=me=les=rap=pe=lés 14
 • Phonétique : Exigeance

  ʒə sɥi-ɑ̃te sɛ̃pləmɑ̃ paʁ tɔ̃ ʁəɡaʁ
  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ty va mə tɥe a ku də pɔɲaʁ
  kɑ̃ ʒə tə vwa, ʒə naʁεtə pa də sufʁiʁ
  kɑ̃ ʒə kʁwazə tεz- iø, ty nə fε kə ʁiʁə

  lotʁə ʒuʁ, ʒə tε apεʁsɥ, e ty avε lεʁ pεʁdy
  ty etε səl, ʒavε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ty mavεz- apəle
  e mwa, kɔmə ty a vy, ʒə nə tε pa ʁepɔ̃dy
  ale tə vwaʁ moʁε kɔ̃plεtəmɑ̃ dezaʁsɔne

  kɑ̃ ʒə sɥi pʁoʃə də twa, ʒə pεʁ tu mε mwajɛ̃
  ʒə sɥi ʁɑ̃pli dynə ʒwa ki sə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃ ʃaɡʁɛ̃
  ʒə vø tə diʁə tu lə mal kə ʒε syʁ mɔ̃ pəti kœʁ
  mεz- il i ɑ̃ na tʁo, boku tʁo də malœʁ

  tə ʁəɡaʁde fasə a fasə, puʁ mwa sεt- ɛ̃pɔsiblə
  ʒεməʁε kə ty mə ʁəpaʁlə, ε sə pɔsiblə ?
  la vi ε plεnə də syʁpʁizə, e osi də sufʁɑ̃sə
  nu sɔmə sepaʁez- a kozə də la difeʁɑ̃sə,
  mε ʒə sε kə nuz- avɔ̃ dε ʁəsɑ̃blɑ̃sə !

  ʒə sε kœ̃n- amuʁ də ʒənεsə nə dyʁə ʒamε
  mε ʒyʁə mwa, di lə mwa kə sə nε pa vʁε
  vjɛ̃z- ɑ̃ləve lə stʁεsə ki mɔpsεdə a kozə də twa
  tu sa sə nε kə ʁεvə, il sɔ̃ bo, puʁkwa ?

  ʒə nə tubljəʁε pa disi lə pʁoʃɛ̃ sɑ̃tənεʁə
  paʁsə kə ty ε səlɥi ki a sy kɔ̃ble mɔ̃ ɡʁɑ̃t- εʁ
  pø tεtʁə kə ʒə nə puʁʁε plys ʒamε tə paʁle
  lε plys bo suvəniʁ, ʒə vε tuʒuʁ mə lε ʁapəle !
 • Syllabes Phonétique : Exigeance

  ʒə=sɥi-ɑ̃=te=sɛ̃=plə=mɑ̃=paʁ=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 11
  ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=kə=ty=va=mə=tɥe=a=ku=də=pɔ=ɲaʁ 14
  kɑ̃=ʒə=tə=vwa=ʒə=na=ʁε=tə=pa=də=su=fʁiʁ 12
  kɑ̃=ʒə=kʁwa=zə=tε=zi=ø=ty=nə=fε=kə=ʁi=ʁə 13

  lo=tʁə=ʒuʁ=ʒə=tε=a=pεʁsɥ=e=ty=a=vε=lεʁ=pεʁ=dy 14
  ty=e=tε=səl=ʒa=vε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃kə=ty=ma=vε=za=pə=le 15
  e=mwa=kɔ=mə=ty=a=vy=ʒə=nə=tε=pa=ʁe=pɔ̃=dy 14
  a=le=tə=vwaʁ=mo=ʁε=kɔ̃=plε=tə=mɑ̃=de=zaʁ=sɔ=ne 14

  kɑ̃=ʒə=sɥi=pʁo=ʃə=də=twa=ʒə=pεʁ=tu=mε=mwa=jɛ̃ 13
  ʒə=sɥi=ʁɑ̃=pli=dynə=ʒwa=ki=sə=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=ɑ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 14
  ʒə=vøtə=di=ʁə=tu=lə=mal=kə=ʒε=syʁ=mɔ̃=pə=ti=kœʁ 14
  mε=zil=i=ɑ̃=na=tʁo=bo=ku=tʁo=də=ma=lœ=ʁə 13

  tə=ʁə=ɡaʁ=de=fasə=a=fa=sə=puʁ=mwa=sε=tɛ̃=pɔ=siblə 14
  ʒε=mə=ʁε=kə=ty=mə=ʁə=paʁ=lə=ε=sə=pɔ=si=blə 14
  la=vi=ε=plεnə=də=syʁ=pʁi=zə=e=o=si=də=su=fʁɑ̃sə 14
  nu=sɔ=mə=se=pa=ʁe=za=ko=zə=də=la=di=fe=ʁɑ̃sə 14
  mε=ʒə=sε=kə=nu=za=vɔ̃=dε=ʁə=sɑ̃=blɑ̃=sə 12

  ʒə=sε=kœ̃=na=muʁ=də=ʒə=nε=sə=nə=dy=ʁə=ʒa=mε 14
  mε=ʒy=ʁə=mwa=di=lə=mwa=kə=sə=nε=pa=vʁε 12
  vjɛ̃=zɑ̃lə=ve=lə=stʁε=sə=ki=mɔp=sε=dəa=ko=zə=də=twa 14
  tu=sa=sə=nε=kə=ʁε=və=il=sɔ̃=bo=puʁ=kwa 12

  ʒə=nə=tu=bljə=ʁε=pa=di=si=lə=pʁo=ʃɛ̃=sɑ̃=tə=nεʁə 14
  paʁsə=kə=ty=ε=səl=ɥi=ki=a=sy=kɔ̃=ble=mɔ̃=ɡʁɑ̃=tεʁ 14
  pø=tε=tʁə=kə=ʒə=nə=puʁ=ʁε=plys=ʒa=mε=tə=paʁ=le 14
  lε=plys=bo=suvə=niʁ=ʒə=vε=tu=ʒuʁ=mə=lε=ʁa=pə=le 14

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/09/2005 11:33**Linann**

J’aime bien!
JE trouve seulement dommage que le rythme ne soit pas toujours bien suivit, ça hache le poème par endroit, et certains vers sont trop longs (au-dessus de 12 pieds on a du mal à respirer). Certaines constructions de phrase pourraient être qualifiées de "maladroite".
Mais même malgré tout ça, il est très beau!
bonne continuation surtout! 😉

Poème - Sans Thème -
Publié le 11/09/2005 03:16

L'écrit contient 262 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Doux Cheval

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs