Poeme : Âme Perdue

Âme Perdue

Tu est une amie extraordinaire
Et surtout qui a un tres bon flair
Je t’adore beaucoup pour se que tu es
Car rien de chez toi ne me deplait

Je ne pourrais vivre sans ta présence
Crois moi, j’y pense
Peut etre que ton flair c’est tromper
Et jespere que j’ai bien rêvée

Tu a du mal comprendre se que je t’ai dit
Meme moi je ne me suis pas bien compris
J’aimerais revenir quelque jours en arriere
Pour évidament oublier cette derniere

Je pense avoir negligée ton amitié
Je l’ai surement trop negliger.
Et c’est se qui a tout gacher.
Je te demande selement de me pardonner.

Je ne veux vraiment pas te perdre
J’ai tout fait cette mer de
Je ne me le pardonnerai jamais
Car a cette amitié, j’y tenais

J’essaie de faire un effort
Au moin prouve que je n’ai pas tord
Montre moi que tu comprend
Sans sois, il me manque une partie de mon ame
Et je me retourne vers toi, et je le reclame

Alors jespere que tu prendre le temps
Ce poeme je l’ai ecrit a toi selement
Je l’ai fait pour sauvé notre amitié
Car je veux vraiment la garder

Pardonne moi pour tout mes actes
Je sais que se n’est pas un pacte
Car vraiment je t’aime beaucoup
Car je peut te parler de tout, tout, tout ! ! !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Âme Perdue

  tu=est=unea=mie=ex=tra=or=di=naire 9
  et=sur=tout=qui=a=un=tres=bon=flair 9
  je=ta=dore=beau=coup=pour=se=que=tu=es 10
  car=rien=de=chez=toi=ne=me=de=plait 9

  je=ne=pour=rais=vivre=sans=ta=pré=sence 9
  crois=moi=jy=pen=se 5
  peut=e=tre=que=ton=flair=cest=trom=per 9
  et=jes=pe=re=que=jai=bien=rê=vée 9

  tu=a=du=mal=compren=dre=se=que=je=tai=dit 11
  me=me=moi=je=ne=me=suis=pas=bien=com=pris 11
  jaime=rais=re=ve=nir=quel=que=jours=en=ar=riere 11
  pour=é=vi=dament=ou=blier=cet=te=der=niere 10

  je=pensea=voir=ne=gli=gée=ton=a=mi=tié 10
  je=lai=sure=ment=trop=ne=gli=ger 8
  et=cest=se=qui=a=tout=ga=cher 8
  je=te=de=mande=se=le=ment=de=me=par=don=ner 12

  je=ne=veux=vrai=ment=pas=te=perdre 8
  jai=tout=fait=cet=te=mer=de 7
  je=ne=me=le=par=donne=rai=ja=mais 9
  car=a=cettea=mi=tié=jy=te=nais 8

  jes=saie=de=fai=re=un=ef=fort 8
  au=moin=prouve=que=je=nai=pas=tord 8
  mon=tre=moi=que=tu=com=prend 7
  sans=sois=il=me=man=queune=par=tie=de=mon=ame 11
  et=je=me=re=tourne=vers=toi=et=je=le=re=clame 12

  a=lors=jes=pe=re=que=tu=prendre=le=temps 10
  ce=poe=me=je=lai=e=crit=a=toi=se=le=ment 12
  je=lai=fait=pour=sau=vé=notrea=mi=tié 9
  car=je=veux=vrai=ment=la=gar=der 8

  par=don=ne=moi=pour=tout=mes=actes 8
  je=sais=que=se=nest=pas=un=pacte 8
  car=vrai=ment=je=tai=me=beau=coup 8
  car=je=peut=te=par=ler=de=tout=tout=tout 10
 • Phonétique : Âme Perdue

  ty εt- ynə ami εkstʁaɔʁdinεʁə
  e syʁtu ki a œ̃ tʁə- bɔ̃ flεʁ
  ʒə tadɔʁə boku puʁ sə kə ty ε
  kaʁ ʁjɛ̃ də ʃe twa nə mə dəplε

  ʒə nə puʁʁε vivʁə sɑ̃ ta pʁezɑ̃sə
  kʁwa mwa, ʒi pɑ̃sə
  pø εtʁə kə tɔ̃ flεʁ sε tʁɔ̃pe
  e ʒεspəʁə kə ʒε bjɛ̃ ʁεve

  ty a dy mal kɔ̃pʁɑ̃dʁə sə kə ʒə tε di
  məmə mwa ʒə nə mə sɥi pa bjɛ̃ kɔ̃pʁi
  ʒεməʁε ʁəvəniʁ kεlkə ʒuʁz- ɑ̃n- aʁjəʁə
  puʁ evidame ublje sεtə dεʁnjəʁə

  ʒə pɑ̃sə avwaʁ nεɡliʒe tɔ̃n- amitje
  ʒə lε syʁəmɑ̃ tʁo nεɡliʒe.
  e sε sə ki a tu ɡaʃe.
  ʒə tə dəmɑ̃də sələmɑ̃ də mə paʁdɔne.

  ʒə nə vø vʁεmɑ̃ pa tə pεʁdʁə
  ʒε tu fε sεtə mεʁ də
  ʒə nə mə lə paʁdɔnəʁε ʒamε
  kaʁ a sεtə amitje, ʒi tənε

  ʒesε də fεʁə œ̃n- efɔʁ
  o mwɛ̃ pʁuvə kə ʒə nε pa tɔʁ
  mɔ̃tʁə mwa kə ty kɔ̃pʁɑ̃
  sɑ̃ swa, il mə mɑ̃kə ynə paʁti də mɔ̃n- amə
  e ʒə mə ʁətuʁnə vεʁ twa, e ʒə lə ʁəklamə

  alɔʁ ʒεspəʁə kə ty pʁɑ̃dʁə lə tɑ̃
  sə poəmə ʒə lε εkʁi a twa sələmɑ̃
  ʒə lε fε puʁ sove nɔtʁə amitje
  kaʁ ʒə vø vʁεmɑ̃ la ɡaʁde

  paʁdɔnə mwa puʁ tu mεz- aktə
  ʒə sε kə sə nε pa œ̃ paktə
  kaʁ vʁεmɑ̃ ʒə tεmə boku
  kaʁ ʒə pø tə paʁle də tu, tu, tu ! ! !
 • Syllabes Phonétique : Âme Perdue

  ty=ε=ty=nə=a=mi=εk=stʁa=ɔʁ=di=nε=ʁə 12
  e=syʁ=tu=ki=a=œ̃=tʁə=bɔ̃=flεʁ 9
  ʒə=ta=dɔ=ʁə=bo=ku=puʁ=sə=kə=ty=ε 11
  kaʁ=ʁj=ɛ̃=də=ʃe=twa=nə=mə=də=plε 10

  ʒə=nə=puʁ=ʁε=vi=vʁə=sɑ̃=ta=pʁe=zɑ̃sə 10
  kʁwa=mwa=ʒi=pɑ̃=sə 5
  pø=ε=tʁə=kə=tɔ̃=flεʁ=sε=tʁɔ̃=pe 9
  e=ʒεs=pə=ʁə=kə=ʒε=bj=ɛ̃=ʁε=ve 10

  ty=a=dy=mal=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=sə=kə=ʒə=tε=di 11
  mə=mə=mwaʒə=nə=mə=sɥi=pa=bjɛ̃=kɔ̃=pʁi 10
  ʒεmə=ʁε=ʁə=və=niʁ=kεl=kə=ʒuʁ=zɑ̃=na=ʁjə=ʁə 12
  puʁ=e=vi=da=me=u=blje=sεtə=dεʁ=njəʁə 10

  ʒə=pɑ̃səa=vwaʁ=nε=ɡli=ʒe=tɔ̃=na=mi=tje 10
  ʒə=lε=sy=ʁə=mɑ̃=tʁo=nε=ɡli=ʒe 9
  e=sε=sə=ki=a=tu=ɡa=ʃe 8
  ʒə=tə=də=mɑ̃də=sə=lə=mɑ̃=də=mə=paʁ=dɔ=ne 12

  ʒə=nə=vø=vʁε=mɑ̃=pa=tə=pεʁ=dʁə 9
  ʒε=tu=fε=sε=tə=mεʁ=də 7
  ʒə=nə=mə=lə=paʁ=dɔ=nə=ʁε=ʒa=mε 10
  kaʁ=a=sε=tə=a=mi=tje=ʒi=tə=nε 10

  ʒe=sε=də=fε=ʁə=œ̃=ne=fɔʁ 8
  o=mwɛ̃=pʁu=və=kə=ʒə=nε=pa=tɔʁ 9
  mɔ̃=tʁə=mwa=kə=ty=kɔ̃=pʁɑ̃ 7
  sɑ̃=swa=il=mə=mɑ̃kəy=nə=paʁ=ti=də=mɔ̃=namə 11
  e=ʒə=mə=ʁə=tuʁnə=vεʁ=twa=e=ʒə=lə=ʁə=klamə 12

  a=lɔʁ=ʒεspə=ʁə=kə=ty=pʁɑ̃=dʁə=lə=tɑ̃ 10
  sə=poə=mə=ʒə=lε=ε=kʁi=a=twa=sə=lə=mɑ̃ 12
  ʒə=lε=fε=puʁ=so=ve=nɔtʁə=a=mi=tje 10
  kaʁ=ʒə=vø=vʁε=mɑ̃=la=ɡaʁ=de 8

  paʁ=dɔ=nə=mwa=puʁ=tu=mε=zak=tə 9
  ʒə=sε=kə=sə=nε=pa=œ̃=pak=tə 9
  kaʁ=vʁε=mɑ̃=ʒə=tε=mə=bo=ku 8
  kaʁ=ʒə=pø=tə=paʁ=le=də=tu=tu=tu 10

PostScriptum

pour une amie que je ne veux pas perde, p-e que se poeme l’aidera a comprendre mes sentiments !

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/06/2005 18:05Rose_Noire

je souhaite pour toi que tu retrouve ton amie
-xx-

Auteur de Poésie
05/07/2005 16:03L'exentrick

Plein de courage pour retrouver ton amie, pour ce qui est du poème... rien à dire, ton amie devrait comprendre...

Auteur de Poésie
07/07/2005 16:04D3v!Ls

ta friends a vrm dla chance de tavoir pcq cest vrm bo si tu ressens vrm ce que tu as écrit je suis sur kelle va te pardonner...

Auteur de Poésie
09/07/2005 20:25Deadlife

wow pas de mot vraiment tres tres beau tres sentimental cest tres bien contniue
avenir a toi
deadlife...