Poème-France.com

Poeme : ExigeanceExigeance

Je suis hantée simplement par ton regard
J’ai l’impression que tu vas me tuer a coup de pognard
Quand je te vois, je n’arrête pas de souffrir
Quand je croise tes yeux, tu ne fais que rire

L’autre jour, je t’ai aperçue, et tu avais l’air perdu
Tu étais seul, j’avais l’impression que tu m’avais appeler
Et moi, comme tu as vu, je ne t’ai pas répondu
Aller te voir m’aurais complètement désarçonner

Quand je suis proche de toi, je perd tout mes moyens
Je suis remplis d’une joie qui se transforme en chagrin
Je veux te dire tout le mal que j’ai sur mon petit cœur
Mais il y en n’a trop, beaucoup trop de malheur

Te regarder face à face, pour moi c’est impossible
J’aimerais que tu me reparles, est-ce possible ?
La vie est pleine de surprise, et aussi de souffrance
Nous sommes séparés à cause de la différence,
Mais je sais que nous avons des ressemblance !

Je sais qu’un amour de jeunesse ne dure jamais
Mais jure moi, dit le moi que ce n’est pas vrai
Viens enlever le stresse qui m’obsède a cause de toi
Tout sa ce n’est que rêve, il sont beau, pourquoi ?

Je ne t’oublierais pas d’ici le prochain centenaire
Parce que tu es celui qui a su combler mon grand air
Peut-être que je ne pourrai plus jamais te parler
Les plus beau souvenirs, je vais toujours me les rappelés !
Doux Cheval

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi-ɑ̃te sɛ̃pləmɑ̃ paʁ tɔ̃ ʁəɡaʁ
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ty va mə tɥe a ku də pɔɲaʁ
kɑ̃ ʒə tə vwa, ʒə naʁεtə pa də sufʁiʁ
kɑ̃ ʒə kʁwazə tεz- iø, ty nə fε kə ʁiʁə

lotʁə ʒuʁ, ʒə tε apεʁsɥ, e ty avε lεʁ pεʁdy
ty etε səl, ʒavε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ty mavεz- apəle
e mwa, kɔmə ty a vy, ʒə nə tε pa ʁepɔ̃dy
ale tə vwaʁ moʁε kɔ̃plεtəmɑ̃ dezaʁsɔne

kɑ̃ ʒə sɥi pʁoʃə də twa, ʒə pεʁ tu mε mwajɛ̃
ʒə sɥi ʁɑ̃pli dynə ʒwa ki sə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃ ʃaɡʁɛ̃
ʒə vø tə diʁə tu lə mal kə ʒε syʁ mɔ̃ pəti kœʁ
mεz- il i ɑ̃ na tʁo, boku tʁo də malœʁ

tə ʁəɡaʁde fasə a fasə, puʁ mwa sεt- ɛ̃pɔsiblə
ʒεməʁε kə ty mə ʁəpaʁlə, ε sə pɔsiblə ?
la vi ε plεnə də syʁpʁizə, e osi də sufʁɑ̃sə
nu sɔmə sepaʁez- a kozə də la difeʁɑ̃sə,
mε ʒə sε kə nuz- avɔ̃ dε ʁəsɑ̃blɑ̃sə !

ʒə sε kœ̃n- amuʁ də ʒənεsə nə dyʁə ʒamε
mε ʒyʁə mwa, di lə mwa kə sə nε pa vʁε
vjɛ̃z- ɑ̃ləve lə stʁεsə ki mɔpsεdə a kozə də twa
tu sa sə nε kə ʁεvə, il sɔ̃ bo, puʁkwa ?

ʒə nə tubljəʁε pa disi lə pʁoʃɛ̃ sɑ̃tənεʁə
paʁsə kə ty ε səlɥi ki a sy kɔ̃ble mɔ̃ ɡʁɑ̃t- εʁ
pø tεtʁə kə ʒə nə puʁʁε plys ʒamε tə paʁle
lε plys bo suvəniʁ, ʒə vε tuʒuʁ mə lε ʁapəle !