Poème-France.com

Poeme : La Mort D Un AngeLa Mort D Un Ange

J étais juste de passage sur cette terre
Et je ne rejoindrais pas les cieux mère
Si sans cesse a cause de moi tu pleure
Couchée dans le berceau de ton cœur
Toutes tes nuits devenues blanches et malheureuse
J ai durant longtemps écouté résonner tes cris de douleur
O douce mère j aimerais pour pouvoir dormir en paix
Écouter de ta voix des douces berceuses
Des cantiques joyeux, des mélodies heureuses
Pour-que mon âme puisse sans regret prendre son envol
Et trouvé dans tes nuages de douleur le chemin du ciel
Mère dis a mon père et a mes futurs frères et sœurs
Que bien-que je n ai eu sur terre que trois jours de vie
J espères mériter une place dans leurs cœurs
Pour que mon souvenir ne disparait pas lui aussi

Ebenezer (dedié a meriem blh)
Poete Melancolique

PostScriptum

ton ange a rejoins les cieux
mais vivras toujours dans ton coeur


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒi etε ʒystə də pasaʒə syʁ sεtə teʁə
e ʒə nə ʁəʒwɛ̃dʁε pa lε sjø mεʁə
si sɑ̃ sεsə a kozə də mwa ty plœʁə
kuʃe dɑ̃ lə bεʁso də tɔ̃ kœʁ
tutə tε nɥi dəvənɥ blɑ̃ʃəz- e maləʁøzə
ʒi ε dyʁɑ̃ lɔ̃tɑ̃z- ekute ʁezɔne tε kʁi də dulœʁ
o dusə mεʁə ʒi εməʁε puʁ puvwaʁ dɔʁmiʁ ɑ̃ pε
ekute də ta vwa dε dusə bεʁsøzə
dε kɑ̃tik ʒwajø, dε melɔdiz- œʁøzə
puʁ kə mɔ̃n- amə pɥisə sɑ̃ ʁəɡʁε pʁɑ̃dʁə sɔ̃n- ɑ̃vɔl
e tʁuve dɑ̃ tε nɥaʒə də dulœʁ lə ʃəmɛ̃ dy sjεl
mεʁə di a mɔ̃ pεʁə e a mε fytyʁ fʁεʁəz- e sœʁ
kə bjɛ̃ kə ʒə εn ε y syʁ teʁə kə tʁwa ʒuʁ də vi
ʒi εspεʁə meʁite ynə plasə dɑ̃ lœʁ kœʁ
puʁ kə mɔ̃ suvəniʁ nə dispaʁε pa lɥi osi

əbənəzəʁ (dədje a məʁjεm bl)