Poeme-France : Lecture Écrit Enfant

Poeme : La Mort D Un Ange

Poème Enfant
Publié le 30/12/2011 20:20

L'écrit contient 141 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Poete Melancolique

La Mort D Un Ange

J étais juste de passage sur cette terre
Et je ne rejoindrais pas les cieux mère
Si sans cesse a cause de moi tu pleure
Couchée dans le berceau de ton cœur
Toutes tes nuits devenues blanches et malheureuse
J ai durant longtemps écouté résonner tes cris de douleur
O douce mère j aimerais pour pouvoir dormir en paix
Écouter de ta voix des douces berceuses
Des cantiques joyeux, des mélodies heureuses
Pour-que mon âme puisse sans regret prendre son envol
Et trouvé dans tes nuages de douleur le chemin du ciel
Mère dis a mon père et a mes futurs frères et sœurs
Que bien-que je n ai eu sur terre que trois jours de vie
J espères mériter une place dans leurs cœurs
Pour que mon souvenir ne disparait pas lui aussi

Ebenezer (dedié a meriem blh)
 • Pieds Hyphénique: La Mort D Un Ange

  j=é=tais=jus=te=de=pas=sa=ge=sur=cet=te=ter=re 14
  et=je=ne=re=join=drais=pas=les=cieux=mè=re 11
  si=sans=ces=se=a=cau=se=de=moi=tu=pleu=re 12
  cou=chée=dans=le=ber=ceau=de=ton=cœur 9
  tou=tes=tes=nuits=de=ve=nues=blan=ches=et=mal=heu=reu=se 14
  j=ai=du=rant=long=temps=é=cou=té=ré=son=ner=tes=cris=de=dou=leur 17
  o=douce=mè=re=j=ai=me=rais=pour=pou=voir=dor=mir=en=paix 15
  é=cou=ter=de=ta=voix=des=dou=ces=ber=ceu=ses 12
  des=can=ti=ques=joy=eux=des=mé=lo=dies=heu=reu=ses 13
  pour=que=mon=â=me=puisse=sans=re=gret=pren=dre=son=en=vol 14
  et=trou=vé=dans=tes=nu=ages=de=dou=leur=le=che=min=du=ciel 15
  mère=dis=a=mon=pè=reet=a=mes=fu=turs=frè=res=et=sœurs 14
  que=bien=que=je=n=ai=eu=sur=terre=que=trois=jours=de=vie 14
  j=es=pè=res=mé=ri=ter=u=ne=pla=ce=dans=leurs=cœurs 14
  pour=que=mon=sou=ve=nir=ne=dis=pa=rait=pas=lui=aus=si 14

  ebe=ne=zer=de=di=é=a=me=riem=blh 10
 • Phonétique : La Mort D Un Ange

  ʒi etε ʒystə də pasaʒə syʁ sεtə teʁə
  e ʒə nə ʁəʒwɛ̃dʁε pa lε sjø mεʁə
  si sɑ̃ sεsə a kozə də mwa ty plœʁə
  kuʃe dɑ̃ lə bεʁso də tɔ̃ kœʁ
  tutə tε nɥi dəvənɥ blɑ̃ʃəz- e maləʁøzə
  ʒi ε dyʁɑ̃ lɔ̃tɑ̃z- ekute ʁezɔne tε kʁi də dulœʁ
  o dusə mεʁə ʒi εməʁε puʁ puvwaʁ dɔʁmiʁ ɑ̃ pε
  ekute də ta vwa dε dusə bεʁsøzə
  dε kɑ̃tik ʒwajø, dε melɔdiz- œʁøzə
  puʁ kə mɔ̃n- amə pɥisə sɑ̃ ʁəɡʁε pʁɑ̃dʁə sɔ̃n- ɑ̃vɔl
  e tʁuve dɑ̃ tε nɥaʒə də dulœʁ lə ʃəmɛ̃ dy sjεl
  mεʁə di a mɔ̃ pεʁə e a mε fytyʁ fʁεʁəz- e sœʁ
  kə bjɛ̃ kə ʒə εn ε y syʁ teʁə kə tʁwa ʒuʁ də vi
  ʒi εspεʁə meʁite ynə plasə dɑ̃ lœʁ kœʁ
  puʁ kə mɔ̃ suvəniʁ nə dispaʁε pa lɥi osi

  əbənəzəʁ (dədje a məʁjεm bl)
 • Pieds Phonétique : La Mort D Un Ange

  ʒi=e=tε=ʒys=tə=də=pa=sa=ʒə=syʁ=sε=tə=te=ʁə 14
  e=ʒə=nə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁε=pa=lε=sj=ø=mεʁ=ə 12
  si=sɑ̃=sε=sə=a=ko=zə=də=mwa=ty=plœ=ʁə 12
  ku=ʃe=dɑ̃=lə=bεʁ=so=də=tɔ̃=kœ=ʁə 10
  tu=tə=tε=nɥi=də=vənɥ=blɑ̃=ʃə=ze=ma=lə=ʁøzə 12
  ʒi=ε=dy=ʁɑ̃=lɔ̃=tɑ̃=ze=ku=te=ʁe=zɔ=ne=tε=kʁidə=du=lœʁ 16
  o=dusə=mε=ʁə=ʒi=ε=mə=ʁε=puʁ=pu=vwaʁ=dɔʁ=miʁ=ɑ̃=pε 15
  e=ku=te=də=ta=vwa=dε=du=sə=bεʁ=sø=zə 12
  dε=kɑ̃=tik=ʒwa=jø=dε=me=lɔ=di=zœ=ʁø=zə 12
  puʁkə=mɔ̃=na=mə=pɥi=sə=sɑ̃=ʁə=ɡʁε=pʁɑ̃=dʁə=sɔ̃=nɑ̃=vɔl 14
  e=tʁu=ve=dɑ̃=tε=nɥ=aʒə=də=du=lœʁ=lə=ʃə=mɛ̃=dy=sjεl 15
  mεʁə=di=a=mɔ̃=pε=ʁəe=a=mε=fy=tyʁ=fʁε=ʁə=ze=sœʁ 14
  kə=bjɛ̃kə=ʒə=εn=ε=y=syʁ=te=ʁə=kə=tʁwa=ʒuʁ=də=vi 14
  ʒi=εs=pε=ʁə=me=ʁi=te=y=nə=pla=sə=dɑ̃=lœʁ=kœʁ 14
  puʁ=kə=mɔ̃=su=və=niʁ=nə=dis=pa=ʁε=pa=lɥi=o=si 14

  ə=bə=nə=zəʁ=də=dj=e=a=mə=ʁjεm=bl 11

PostScriptum

ton ange a rejoins les cieux
mais vivras toujours dans ton coeur

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/12/2011 06:40Moz

Poésie touchante...
Amicalement Moz...

Auteur de Poésie
31/12/2011 21:14Poete Melancolique

merci d etre venu me lire et bonne année a vous