Poème-France.com

Poeme : FlorentFlorent

Laisse moi t’aimer,
Laisse moi voir ton visage quand je ferme les yeux
Laisse moi penser à toi
Laisse moi t’imaginer dans mes bras

Laisse moi pleurer ton abscence
Laisse moi me haire de t’aimer
Laisse moi y croire jusqu’au bout
Laisse moi me croire à toi

Laisse moi imaginé ma main dans tes cheveux
Laisse moi imaginé mon baiser sur ta joue
Laisse moi imaginé mon regard noyé dans tes yeux
Laisse moi simplement t’aimer

Tu veux me quitter
Va y je ne te merite pas
Je ne suis pas celle que tu crois
Je ne suis pas celle que tu vois

Je t’aime O mon amour
Je ne peux pas vivre sans toi
Alors je t’en supplie
Ne m’interdis pas de t’aimer

Rien que de t’imaginer
Cela me suffit
Je peux survivre avec ton ombre, avec ton souvenir
Laisse moi simplement t’aimer mon amour

Tu peux me rejeter
Me repousser, me renier, me blesser
Peut m’importe
Si tu me laisse t’aimer
Efyne

PostScriptum

on dit que pour être un vrai artiste, il faut avoir beaucoup souffert…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lεsə mwa tεme,
lεsə mwa vwaʁ tɔ̃ vizaʒə kɑ̃ ʒə fεʁmə lεz- iø
lεsə mwa pɑ̃se a twa
lεsə mwa timaʒine dɑ̃ mε bʁa

lεsə mwa pləʁe tɔ̃n- absɑ̃sə
lεsə mwa mə-εʁə də tεme
lεsə mwa i kʁwaʁə ʒysko bu
lεsə mwa mə kʁwaʁə a twa

lεsə mwa imaʒine ma mɛ̃ dɑ̃ tε ʃəvø
lεsə mwa imaʒine mɔ̃ bεze syʁ ta ʒu
lεsə mwa imaʒine mɔ̃ ʁəɡaʁ nwaje dɑ̃ tεz- iø
lεsə mwa sɛ̃pləmɑ̃ tεme

ty vø mə kite
va i ʒə nə tə məʁitə pa
ʒə nə sɥi pa sεllə kə ty kʁwa
ʒə nə sɥi pa sεllə kə ty vwa

ʒə tεmə o mɔ̃n- amuʁ
ʒə nə pø pa vivʁə sɑ̃ twa
alɔʁ ʒə tɑ̃ sypli
nə mɛ̃tεʁdi pa də tεme

ʁjɛ̃ kə də timaʒine
səla mə syfi
ʒə pø syʁvivʁə avεk tɔ̃n- ɔ̃bʁə, avεk tɔ̃ suvəniʁ
lεsə mwa sɛ̃pləmɑ̃ tεme mɔ̃n- amuʁ

ty pø mə ʁəʒəte
mə ʁəpuse, mə ʁənje, mə blese
pø mɛ̃pɔʁtə
si ty mə lεsə tεme