Poème-France.com

Poeme : A Une AmieA Une Amie

Toi ma petite Natacha,
Tu souffres et je comprend ta douleur,
Il ne faut pas que tu baisses les bras,
Tu as toute la vie devant toi ce n’est pas encore ton heure.
Il faut que tu te battes,
Il faut que l’on se batte.

Toi ma petite Natacha,
Avec ton rire qui met le sourrire aux lèvres de tout le monde,
C’est vrai qu’il y a beaucoup de malheurs dans ce cruel monde,
Ton frêre n’aimerait pas te voir comme ça.

Toi ma petite Natacha,
Tu as de l’amitié à revendre,
Que tu t’arrêtes là,
Ce n’est pas la bonne décision à prendre.

Toi ma petite Natacha,
Il faut que tu tiennes le coup,
Je sais que c’est dur de ne plus retrouver la joie,
S’il te plait pense à nous.

Tu es adorable, attentionnée, gentille et rigolote,
Je sais ce que tu traverses crois-moi,
Je vis la même chose que toi.
Sache que je tiens à toi
Et que j’ai besoin de toi…
Émi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ma pətitə nataʃa,
ty sufʁəz- e ʒə kɔ̃pʁɑ̃ ta dulœʁ,
il nə fo pa kə ty bεsə lε bʁa,
ty a tutə la vi dəvɑ̃ twa sə nε pa ɑ̃kɔʁə tɔ̃n- œʁ.
il fo kə ty tə batə,
il fo kə lɔ̃ sə batə.

twa ma pətitə nataʃa,
avεk tɔ̃ ʁiʁə ki mεt lə suʁʁiʁə o lεvʁə- də tu lə mɔ̃də,
sε vʁε kil i a boku də malœʁ dɑ̃ sə kʁyεl mɔ̃də,
tɔ̃ fʁεʁə nεməʁε pa tə vwaʁ kɔmə sa.

twa ma pətitə nataʃa,
ty a də lamitje a ʁəvɑ̃dʁə,
kə ty taʁεtə la,
sə nε pa la bɔnə desizjɔ̃ a pʁɑ̃dʁə.

twa ma pətitə nataʃa,
il fo kə ty tjεnə lə ku,
ʒə sε kə sε dyʁ də nə plys ʁətʁuve la ʒwa,
sil tə plε pɑ̃sə a nu.

ty ε adɔʁablə, atɑ̃sjɔne, ʒɑ̃tijə e ʁiɡɔlɔtə,
ʒə sε sə kə ty tʁavεʁsə- kʁwa mwa,
ʒə vis la mεmə ʃozə kə twa.
saʃə kə ʒə tjɛ̃z- a twa
e kə ʒε bəzwɛ̃ də twa…