Univers de poésie d'un auteur

Poème:A Une Amie

Le Poème

Toi ma petite Natacha,
Tu souffres et je comprend ta douleur,
Il ne faut pas que tu baisses les bras,
Tu as toute la vie devant toi ce n’est pas encore ton heure.
Il faut que tu te battes,
Il faut que l’on se batte.

Toi ma petite Natacha,
Avec ton rire qui met le sourrire aux lèvres de tout le monde,
C’est vrai qu’il y a beaucoup de malheurs dans ce cruel monde,
Ton frêre n’aimerait pas te voir comme ça.

Toi ma petite Natacha,
Tu as de l’amitié à revendre,
Que tu t’arrêtes là,
Ce n’est pas la bonne décision à prendre.

Toi ma petite Natacha,
Il faut que tu tiennes le coup,
Je sais que c’est dur de ne plus retrouver la joie,
S’il te plait pense à nous.

Tu es adorable, attentionnée, gentille et rigolote,
Je sais ce que tu traverses crois-moi,
Je vis la même chose que toi.
Sache que je tiens à toi
Et que j’ai besoin de toi…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Émi

Poète Émi

Émi a publié sur le site 23 écrits. Émi est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: A Une Amietoi=ma=pe=ti=te=na=ta=cha 8
tu=souf=fres=et=je=com=prend=ta=dou=leur 10
il=ne=faut=pas=que=tu=baisses=les=bras 9
tu=as=toute=la=vie=de=vant=toi=ce=nest=pas=en=co=re=ton=heure 16
il=faut=que=tu=te=bat=tes 7
il=faut=que=lon=se=ba=tte 7

toi=ma=pe=ti=te=na=ta=cha 8
a=vec=ton=rire=qui=met=le=sour=ri=reaux=lè=vres=de=tout=le=monde 16
cest=vrai=quil=y=a=beau=coup=de=malheurs=dans=ce=cruel=monde 13
ton=frêre=nai=me=rait=pas=te=voir=com=me=ça 11

toi=ma=pe=ti=te=na=ta=cha 8
tu=as=de=la=mi=tié=à=re=vendre 9
que=tu=tar=rê=tes=là 6
ce=nest=pas=la=bonne=dé=ci=sion=à=prendre 10

toi=ma=pe=ti=te=na=ta=cha 8
il=faut=que=tu=tien=nes=le=coup 8
je=sais=que=cest=dur=de=ne=plus=re=trou=ver=la=joie 13
sil=te=plait=pen=se=à=nous 7

tu=es=a=do=rable=at=ten=tion=née=gen=tilleet=ri=go=lote 14
je=sais=ce=que=tu=tra=verses=crois=moi 9
je=vis=la=même=cho=se=que=toi 8
sa=che=que=je=tiens=à=toi 7
et=que=jai=be=soin=de=toi 7
Phonétique : A Une Amietwa ma pətitə nataʃa,
ty sufʁəz- e ʒə kɔ̃pʁɑ̃ ta dulœʁ,
il nə fo pa kə ty bεsə lε bʁa,
ty a tutə la vi dəvɑ̃ twa sə nε pa ɑ̃kɔʁə tɔ̃n- œʁ.
il fo kə ty tə batə,
il fo kə lɔ̃ sə batə.

twa ma pətitə nataʃa,
avεk tɔ̃ ʁiʁə ki mεt lə suʁʁiʁə o lεvʁə- də tu lə mɔ̃də,
sε vʁε kil i a boku də malœʁ dɑ̃ sə kʁyεl mɔ̃də,
tɔ̃ fʁεʁə nεməʁε pa tə vwaʁ kɔmə sa.

twa ma pətitə nataʃa,
ty a də lamitje a ʁəvɑ̃dʁə,
kə ty taʁεtə la,
sə nε pa la bɔnə desizjɔ̃ a pʁɑ̃dʁə.

twa ma pətitə nataʃa,
il fo kə ty tjεnə lə ku,
ʒə sε kə sε dyʁ də nə plys ʁətʁuve la ʒwa,
sil tə plε pɑ̃sə a nu.

ty ε adɔʁablə, atɑ̃sjɔne, ʒɑ̃tijə e ʁiɡɔlɔtə,
ʒə sε sə kə ty tʁavεʁsə- kʁwa mwa,
ʒə vis la mεmə ʃozə kə twa.
saʃə kə ʒə tjɛ̃z- a twa
e kə ʒε bəzwɛ̃ də twa…
Syllabes Phonétique : A Une Amietwa=ma=pə=ti=tə=na=ta=ʃa 8
ty=sufʁə=ze=ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=ta=du=lœʁ 9
il=nə=fo=pakə=ty=bε=sə=lε=bʁa 9
ty=a=tutə=la=vi=də=vɑ̃=twa=sə=nε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=tɔ̃=nœʁ 16
il=fo=kə=ty=tə=ba=tə 7
il=fo=kə=lɔ̃=sə=ba=tə 7

twa=ma=pə=ti=tə=na=ta=ʃa 8
a=vεk=tɔ̃=ʁiʁə=ki=mεt=lə=suʁ=ʁi=ʁəo=lε=vʁə=də=tu=lə=mɔ̃də 16
sε=vʁε=kil=i=a=bokudə=ma=lœʁ=dɑ̃=sə=kʁy=εl=mɔ̃də 13
tɔ̃=fʁεʁə=nε=mə=ʁε=pa=tə=vwaʁ=kɔ=mə=sa 11

twa=ma=pə=ti=tə=na=ta=ʃa 8
ty=adə=la=mi=tje=a=ʁə=vɑ̃dʁə 8
kə=ty=ta=ʁε=tə=la 6
sə=nε=pa=labɔnə=de=si=zjɔ̃=apʁɑ̃dʁə 8

twa=ma=pə=ti=tə=na=ta=ʃa 8
il=fo=kə=ty=tjε=nə=lə=ku 8
ʒə=sεkə=sε=dyʁ=də=nə=plys=ʁə=tʁu=ve=la=ʒwa 12
sil=tə=plε=pɑ̃=sə=a=nu 7

ty=ε=a=dɔ=ʁablə=a=tɑ̃=sjɔ=ne=ʒɑ̃=ti=jəe=ʁi=ɡɔ=lɔtə 15
ʒə=sεsə=kə=ty=tʁa=vεʁ=sə=kʁwa=mwa 9
ʒə=vis=la=mεmə=ʃo=zə=kə=twa 8
sa=ʃə=kə=ʒə=tj=ɛ̃=za=twa 8
e=kə=ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
02/05/2004 00:00Sheron

bien mais essaye de mettre des Majuscule au prénom et de pas trop repeter toi sinon bien bisous

Auteur de Poésie
20/05/2004 00:00Rachel Piguet

J’aime bcp se poème. . . Il me touche. .
bravo bisous

Auteur de Poésie
11/01/2005 00:00Yannou

trés jolie poème l’amitier compte aussi beaucoup pour moi
j’ai aussi écrit deux poème sur l’amitier (enfin un est demi) c
(ma poule) et (écrire sa peine)
gros bisous a bientot dug

Poème Amitié
Du 12/04/2004 00:00

L'écrit contient 177 mots qui sont répartis dans 5 strophes.