Poème-France.com

Poeme : Toi Mon Frère…Toi Mon Frère…

Toi mon frère que je n’ai plus,
Tu laisse en moi un vide comme je n’ai jamais eu,
Mais comment le combler ? Pourrais-je un jour le combler ?
Deux mois se sont écoulés,
Pour moi comme des années,
Douloureuse, tristes, ennuyeuses et contrariés…
Te savoir là-bas me remplissais de joie,
Mais maintenant te savoir là-haut me remplis de sanglots.
Evidente notre ressemblance était,
Prévu étaient nos projets pour l’été,
Mais quelqu’un en a décidé autrement,
Quelqu’un que le chagrin ne ressent,
Avait-il besoin de prendre un être tant innocent ?
Je ne t’aie pas beaucoup vu,
Peut-être aurais-je du t’écouter,
Passé plus de temps avec toi tellement j’aurais aimé,
En aucun ca ne m’aurais déplu,
Mon modèle tu représentais,
Une personne que j’aimais,
Ne te l’ai-je probablement pas assez dit,
Je t’aime à l’infini,
Toi mon fréro qui m’a tant appris,
M’aurais-t-on puni ?
T’oublier ca ne risque pas,
Toi que j’aimerais serrer fort dans mes bras,
Ne serais-ce qu’une dernière fois…
Émi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa mɔ̃ fʁεʁə kə ʒə nε plys,
ty lεsə ɑ̃ mwa œ̃ vidə kɔmə ʒə nε ʒamεz- y,
mε kɔmɑ̃ lə kɔ̃ble ? puʁʁε ʒə œ̃ ʒuʁ lə kɔ̃ble ?
dø mwa sə sɔ̃t- ekule,
puʁ mwa kɔmə dεz- ane,
duluʁøzə, tʁistə, ɑ̃nyiøzəz- e kɔ̃tʁaʁje…
tə savwaʁ la ba mə ʁɑ̃plisε də ʒwa,
mε mɛ̃tənɑ̃ tə savwaʁ la-o mə ʁɑ̃pli də sɑ̃ɡlo.
əvidɑ̃tə nɔtʁə ʁəsɑ̃blɑ̃sə etε,
pʁevy etε no pʁɔʒε puʁ lete,
mε kεlkœ̃ ɑ̃n- a deside otʁəmɑ̃,
kεlkœ̃ kə lə ʃaɡʁɛ̃ nə ʁəse,
avε til bəzwɛ̃ də pʁɑ̃dʁə œ̃n- εtʁə tɑ̃ inɔse ?
ʒə nə tε pa boku vy,
pø tεtʁə oʁε ʒə dy tekute,
pase plys də tɑ̃z- avεk twa tεllmɑ̃ ʒoʁεz- εme,
ɑ̃n- okœ̃ ka nə moʁε deply,
mɔ̃ mɔdεlə ty ʁəpʁezɑ̃tε,
ynə pεʁsɔnə kə ʒεmε,
nə tə lε ʒə pʁɔbabləmɑ̃ pa ase di,
ʒə tεmə a lɛ̃fini,
twa mɔ̃ fʁeʁo ki ma tɑ̃ apʁi,
moʁε te ɔ̃ pyni ?
tublje ka nə ʁiskə pa,
twa kə ʒεməʁε seʁe fɔʁ dɑ̃ mε bʁa,
nə səʁε sə kynə dεʁnjεʁə fwa…