Poème-France.com

Poeme : PapaPapa

Papa est-tu toujours là ?
Je fais encore partis de ta vie ?
Je ne sais pas…
« Je t’aime » tu ne me l’a jamais dit.
J’aimerais pouvoir encore une fois au moins dans ma vie,
Te voir te réveiller le matin,
Ou t’apporter le petit déjeuner au lit,
Après t’avoir fais griller des tranches de pain,
Passer des dimanches après-midi devant la télé,
A rigoler, se reposer, ou critiquer,
Aller jouer au loto,
Qui sait, on gagnerait peut-être le grolo !
Mais tu ne me demanderais jamais de venir dormir chez toi,
Ça ne te vient pas à l’idée,
Mais moi j’attends que ça,
Et j’ai essayé comme j’ai pu de te le faire remarquer.
J’ai l’impression que je ne suis ta fille que quand sa te plait,
Mais dit toi bien qu’un jour mes plombs vont pétés,
Et que tu vas devoir courir pour me rattraper.
Émi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

papa ε ty tuʒuʁ la ?
ʒə fεz- ɑ̃kɔʁə paʁti də ta vi ?
ʒə nə sε pa…
« ʒə tεmə » ty nə mə la ʒamε di.
ʒεməʁε puvwaʁ ɑ̃kɔʁə ynə fwaz- o mwɛ̃ dɑ̃ ma vi,
tə vwaʁ tə ʁevεje lə matɛ̃,
u tapɔʁte lə pəti deʒəne o li,
apʁε tavwaʁ fε ɡʁije dε tʁɑ̃ʃə də pɛ̃,
pase dε dimɑ̃ʃəz- apʁε midi dəvɑ̃ la tele,
a ʁiɡɔle, sə ʁəpoze, u kʁitike,
ale ʒue o lɔto,
ki sε, ɔ̃ ɡaɲəʁε pø tεtʁə lə ɡʁɔlo !
mε ty nə mə dəmɑ̃dəʁε ʒamε də vəniʁ dɔʁmiʁ ʃe twa,
sa nə tə vjɛ̃ pa a lide,
mε mwa ʒatɑ̃ kə sa,
e ʒε esεje kɔmə ʒε py də tə lə fεʁə ʁəmaʁke.
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ʒə nə sɥi ta fijə kə kɑ̃ sa tə plε,
mε di twa bjɛ̃ kœ̃ ʒuʁ mε plɔ̃b vɔ̃ pete,
e kə ty va dəvwaʁ kuʁiʁ puʁ mə ʁatʁape.