Poème-France.com

Poeme : Tu Es BeauTu Es Beau

Tu es beau,
Beau comme l’eau,
La douce eau qui ruisselle sur les roches,
Comme une rose blanche pleine de rosée.
Cette journée était pleine de gaîté,
Comme chez elle la joie c’était installé,
Mais le destin en a décidé autrement,
Il a décidé que rien ne serait plus comme avant.
Il a eu raison,
Maintenant je ne vis que de poison.
Tu n’es plus là,
Pour que je te sers fort dans mes bras.
Veille sur moi,
Je t’en prie,
Soit mon 3ème œil, ma 2ème force de vivre et mon 2ème toi…
Émi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε bo,
bo kɔmə lo,
la dusə o ki ʁɥisεllə syʁ lε ʁoʃə,
kɔmə ynə ʁozə blɑ̃ʃə plεnə də ʁoze.
sεtə ʒuʁne etε plεnə də ɡεte,
kɔmə ʃez- εllə la ʒwa setε ɛ̃stale,
mε lə dεstɛ̃ ɑ̃n- a deside otʁəmɑ̃,
il a deside kə ʁjɛ̃ nə səʁε plys kɔmə avɑ̃.
il a y ʁεzɔ̃,
mɛ̃tənɑ̃ ʒə nə vis kə də pwazɔ̃.
ty nε plys la,
puʁ kə ʒə tə sεʁ fɔʁ dɑ̃ mε bʁa.
vεjə syʁ mwa,
ʒə tɑ̃ pʁi,
swa mɔ̃ tʁwaz- εmə œj, ma døz- εmə fɔʁsə də vivʁə e mɔ̃ døz- εmə twa…