Poème-France.com

Poeme : Heureux, Triste DépartHeureux, Triste Départ

Oui, tu pars cher être aimé
Et je ne te retiendrai.
Tu vas vivre enfin ton rêve ;
Puiss-tu le vivre sans trêves…

Une aventure t’attend
Et emporté par le vent,
Tu t’éloigneras de moi,
Tu vivras ta vie sans moi…

A ton bonheur, je souri.
Vie tes rêves, vie ta vie ;
Tu me dirais la mêm chose.
Tu me dirais : « Ma Chere, Ose ! ».

Tu me pousse à être forte ;
Aujourd’hui j’ose être forte.
Je te regarde partir
Marchant vers ton avenir…

Sur ma joue desséchée, perle
Une larme douce et frêle.
Une première vrai larme,
Mais de joie, est cette larme…

Sans chagrin, sans amertume.
De joie mon esprit s’embrume
A la pensée d’aventures
A l’idée de ton futur…

Tu pars, tu me laisses seule ;
Seule face à ce destin.
Tu pars, tu resteras seul ;
Seul face à notre destin…

Mais la vie est devant nous,
Peut-être survivrons-nous…
Emma Lalonde

PostScriptum

Encore au laboratoire.
A celui qui part afin de réaliser son rêve. Une entrée majestueuse dans le monde adulte.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ui, ty paʁ ʃεʁ εtʁə εme
e ʒə nə tə ʁətjɛ̃dʁε.
ty va vivʁə ɑ̃fɛ̃ tɔ̃ ʁεvə,
pɥis ty lə vivʁə sɑ̃ tʁεvə…

ynə avɑ̃tyʁə tatɑ̃
e ɑ̃pɔʁte paʁ lə vɑ̃,
ty telwaɲəʁa də mwa,
ty vivʁa ta vi sɑ̃ mwa…

a tɔ̃ bɔnœʁ, ʒə suʁi.
vi tε ʁεvə, vi ta vi,
ty mə diʁε la mεm ʃozə.
ty mə diʁε : « ma ʃəʁə, ozə ! ».

ty mə pusə a εtʁə fɔʁtə,
oʒuʁdɥi ʒozə εtʁə fɔʁtə.
ʒə tə ʁəɡaʁdə paʁtiʁ
maʁʃɑ̃ vεʁ tɔ̃n- avəniʁ…

syʁ ma ʒu deseʃe, pεʁlə
ynə laʁmə dusə e fʁεlə.
ynə pʁəmjεʁə vʁε laʁmə,
mε də ʒwa, ε sεtə laʁmə…

sɑ̃ ʃaɡʁɛ̃, sɑ̃z- amεʁtymə.
də ʒwa mɔ̃n- εspʁi sɑ̃bʁymə
a la pɑ̃se davɑ̃tyʁə
a lide də tɔ̃ fytyʁ…

ty paʁ, ty mə lεsə sələ,
sələ fasə a sə dεstɛ̃.
ty paʁ, ty ʁεstəʁa səl,
səl fasə a nɔtʁə dεstɛ̃…

mε la vi ε dəvɑ̃ nu,
pø tεtʁə syʁvivʁɔ̃ nu…