Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Thanks To Him

Poème - Sans Thème -
Publié le 23/07/2002 00:00

L'écrit contient 150 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Emma Lalonde

Thanks To Him

I had felt love in all my dreams,
I had felt strong arms around me,
Lived all its beauties in my dreams
But today it’s all around me.

I can see myself through his eyes
As talented and beautiful.
I am comforted by his eyes
And so, life becomes beautiful.

He is by my side through hard times,
He’s always there to laugh with me.
He will always be within me
As a souvenir of good times.

Someone that helped me become me.
Someone that will have marked my life,
Made me see the beauties of life.
He showed me the power in me.

But today we are together
And I enjoy every moment.
We experience life together
Our love is blessed by these moments.

It has become reality,
I am finally filled with love :
A wonderful reality.
Now I know the feeling of love.

27/04/02
 • Pieds Hyphénique: Thanks To Him

  i=had=felt=lovein=all=my=dream=s 8
  i=had=felt=strong=arms=a=round=me 8
  li=ved=all=its=beau=ties=in=my=dream=s 10
  but=to=day=its=all=a=round=me 8

  i=can=see=my=self=through=his=eyes 8
  as=ta=len=ted=and=beau=ti=ful 8
  i=am=com=for=ted=by=his=eyes 8
  and=so=life=be=co=mes=beau=ti=ful 9

  he=is=by=my=side=through=hard=times 8
  hes=al=ways=the=re=to=laugh=wi=th=me 10
  he=will=al=ways=be=wi=thin=me 8
  as=a=sou=ve=nir=of=good=times 8

  so=meone=that=hel=ped=me=be=co=me=me 10
  so=meone=that=will=ha=ve=mar=ked=my=life 10
  made=me=see=the=beau=ties=of=life 8
  he=sho=wed=me=the=po=wer=in=me 9

  but=to=day=we=are=to=ge=ther 8
  and=i=en=joy=e=ve=ry=moment 8
  we=ex=pe=rience=li=fe=to=ge=ther 9
  our=love=is=bles=sed=by=the=se=moments 9

  it=has=be=co=me=rea=li=ty 8
  i=am=fi=nal=ly=filled=wi=th=love 9
  a=won=der=ful=rea=li=ty 7
  now=i=k=now=the=fee=ling=of=love 9

  vingt=sept=s=la=sh=zé=ro=quatre=s=la=sh=zé=ro=deux 14
 • Phonétique : Thanks To Him

  i-ad fεlt lɔvə ɛ̃ al mi dʁəam,
  i-ad fεlt stʁɔ̃ɡ aʁmz- aʁund mə,
  livεd al its botiz- ɛ̃ mi dʁəam
  byt tɔdε itεs al aʁund mə.

  i kɑ̃ si mizεlf tʁuɡ is εj
  a talɑ̃tεd ɑ̃d botifyl.
  i am kɔmfɔʁtεd bi is εj
  ɑ̃d so, lifə bəkɔmə botifyl.

  ə is bi mi sidə tʁuɡ-aʁ timə,
  əεs alwε təʁə to loɡ wit mə.
  ə wij alwε bə witɛ̃ mə
  a a suvəniʁ ɔf ɡud timə.

  sɔməɔnə ta εlpεd mə bəkɔmə mə.
  sɔməɔnə ta wij-avə maʁkεd mi lifə,
  madə mə si tə botiz- ɔf lifə.
  ə ʃɔwεd mə tə pɔwœʁ ɛ̃ mə.

  byt tɔdε wə aʁə tɔʒεtœʁ
  ɑ̃d i ɑ̃ʒwa əvəʁi mɔmɑ̃.
  wə εkspəʁjɑ̃sə lifə tɔʒεtœʁ
  uʁ lɔvə is blesεd bi təzə mɔmɑ̃.

  it-as bəkɔmə ʁəaliti,
  i am finali fijεd wit lɔvə :
  a wɔ̃dεʁfyl ʁəaliti.
  nɔw i knɔw tə filiŋ ɔf lɔvə.

  vɛ̃t- sεt slaʃ zeʁo katʁə slaʃ zeʁo dø
 • Pieds Phonétique : Thanks To Him

  i-ad=fεlt=lɔ=və=ɛ̃=al=mi=dʁə=am 10
  i-ad=fεlt=stʁɔ̃ɡ=aʁ=mza=ʁund=mə 8
  li=vεd=al=its=bo=ti=zɛ̃=mi=dʁə=am 10
  byt=tɔ=dε=i=tε=sə=al=a=ʁund=mə 10

  i=kɑ̃=si=mi=zεlf=tʁuɡ=is=εj 8
  a=ta=lɑ̃=tεd=ɑ̃d=bo=ti=fyl 8
  i=am=kɔm=fɔʁ=tεd=bi=is=εj 8
  ɑ̃d=so=li=fə=bə=kɔ=mə=bo=ti=fyl 10

  ə=is=bi=mi=si=də=tʁuɡ-aʁ=ti=mə 10
  ə=ε=sə=a=lwεtə=ʁə=to=loɡ=wit=mə 10
  ə=wij=a=lwε=bə=wi=tɛ̃=mə 8
  a=a=su=və=niʁ=ɔf=ɡud=ti=mə 9

  sɔməɔ=nə=ta=εl=pεd=mə=bə=kɔ=mə=mə 10
  sɔmə=ɔ=nə=ta=wij-avə=maʁ=kεd=mi=lifə 10
  ma=də=mə=si=tə=bo=ti=zɔf=li=fə 10
  ə=ʃɔ=wεd=mə=tə=pɔ=wœ=ʁə=ɛ̃=mə 10

  byt=tɔ=dε=wə=a=ʁə=tɔ=ʒε=tœ=ʁə 10
  ɑ̃d=i=ɑ̃=ʒwa=ə=və=ʁi=mɔ=mɑ̃ 9
  wə=εk=spə=ʁjɑ̃=sə=li=fə=tɔ=ʒε=tœʁ 10
  uʁ=lɔvə=is=ble=sεd=bi=tə=zə=mɔ=mɑ̃ 10

  it-as=bə=kɔ=mə=ʁə=a=li=ti 9
  i=am=fi=na=li=fi=jεd=wit=lɔ=və 10
  a=wɔ̃=dεʁ=fyl=ʁə=a=li=ti 8
  nɔw=i=knɔw=tə=fi=liŋ=ɔf=lɔ=və 9

  vɛ̃t=sεt=slaʃ=ze=ʁo=katʁə=slaʃ=ze=ʁo=dø 10

PostScriptum

With the thought of my loved one. May our love last forever in our memories.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/11/2004 00:00Moonlight Shadow

splendid poem, really.
It is felt that that leaves you, that you speak with your heart.
congratulation and continues like that
kiss

Auteur de Poésie
06/04/2005 01:39Lancu, Cooloost

To love is an easy thing but to be loved and to know love est tough....
I guess one desserves love, because love is a reward. May
you always desserve this reward...
It was a great pleasure reading you. May you keep on writing.
Cooloost.

Auteur de Poésie
07/04/2005 15:21Lancu, Cooloost

Too bad ! lol mdrr
To love is an easy thing but to be loved and to know love est tough.... !!!
To love is an easy thing but to be loved and to know love is tough !!!