Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Il M’A Été Enlevé

Poème Mort
Publié le 16/10/2004 13:00

L'écrit contient 195 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Moonlight Shadow

Il M’A Été Enlevé

Lorsque le soleil étend ses rayons sur les plaines chaques matins, mon cœur se met
À chanter une étrange mélodie mélancolique comme si rien au mônde pouvait
Le réchauffer et le sortir enfin de cette nuit qui l’enrobe depuis si longtemps.

Mes yeux, irrités par ces larmes que j’ai tant versées me brûlent dès que la douce
Lueur de l’aube vient caresser mon visage.

La brise, qui s’élève alors, passe lentement dans mes cheveux comme il le faisait
Autrefois.

Alors je fermes les yeux et je revois son visage tel une duce image mais qui n’est
Malheureusement plus qu’un tendre et pourtant si douloureux souvenir.

Il m’a été injustement enlevé pour aller rejoindre les étoiles où il brille de
Mille feux, tel une lumière céleste.

Lorsque le soleil se couche enfin, il se remet alors à briller et je reste des heures à
Le contempler en laissant mes larmes rouler lentement sur mes joues et je pense
Sans cesse au jour où je pourrais enfin briller à ses côtés.

Et je reste ainsi jusqu’à l’heure où le soleil reviens me l’enlever pour une autre
Journée.
 • Pieds Hyphénique: Il M’A Été Enlevé

  lors=que=le=so=leil=é=tend=ses=ray=ons=sur=les=plai=nes=cha=ques=ma=tins=mon=cœur=se=met 22
  à=chan=ter=uneé=tran=ge=mé=lo=die=mé=lan=co=li=que=com=me=si=rien=au=môn=de=pou=vait 23
  le=ré=chauf=fer=et=le=sor=tir=en=fin=de=cette=nuit=qui=len=ro=be=de=puis=si=long=temps 22

  mes=y=eux=ir=ri=tés=par=ces=lar=mes=que=jai=tant=ver=sées=me=brû=lent=dès=que=la=douce 22
  lueur=de=lau=be=vient=ca=res=ser=mon=vi=sa=ge 12

  la=brise=qui=sé=lè=vea=lors=pas=se=len=te=ment=dans=mes=che=veux=com=me=il=le=fai=sait 22
  au=tre=fois 3

  a=lors=je=fermes=les=yeux=et=je=re=vois=son=vi=sa=ge=tel=u=ne=du=ce=i=ma=ge=mais=qui=nest 25
  mal=heu=reu=se=ment=plus=quun=ten=dre=et=pour=tant=si=dou=lou=reux=sou=ve=nir 19

  il=ma=é=té=in=jus=te=ment=enle=vé=pour=al=ler=re=join=dre=les=é=toi=les=où=il=brille=de 24
  mil=le=feux=tel=u=ne=lu=mi=è=re=cé=leste 12

  lors=que=le=so=leil=se=coucheen=fin=il=se=re=met=a=lors=à=briller=et=je=res=te=des=heu=res=à 24
  le=con=tem=pler=en=lais=sant=mes=lar=mes=rou=ler=len=te=ment=sur=mes=joues=et=je=pen=se 22
  sans=ces=se=au=jour=où=je=pour=rais=en=fin=bril=ler=à=ses=cô=tés 17

  et=je=res=teain=si=jus=quà=lheure=où=le=so=leil=re=viens=me=len=le=ver=pour=u=ne=autre 22
  jour=née 2
 • Phonétique : Il M’A Été Enlevé

  lɔʁskə lə sɔlεj etɑ̃ sε ʁεjɔ̃ syʁ lε plεnə ʃak matɛ̃, mɔ̃ kœʁ sə mεt
  a ʃɑ̃te ynə etʁɑ̃ʒə melɔdi melɑ̃kɔlikə kɔmə si ʁjɛ̃ o mondə puvε
  lə ʁeʃofe e lə sɔʁtiʁ ɑ̃fɛ̃ də sεtə nɥi ki lɑ̃ʁɔbə dəpɥi si lɔ̃tɑ̃.

  mεz- iø, iʁite paʁ sε laʁmə- kə ʒε tɑ̃ vεʁse mə bʁyle dε kə la dusə
  lɥœʁ də lobə vjɛ̃ kaʁese mɔ̃ vizaʒə.

  la bʁizə, ki selεvə alɔʁ, pasə lɑ̃təmɑ̃ dɑ̃ mε ʃəvø kɔmə il lə fəzε
  otʁəfwa.

  alɔʁ ʒə fεʁmə- lεz- iøz- e ʒə ʁəvwa sɔ̃ vizaʒə tεl ynə dysə imaʒə mε ki nε
  maləʁøzəmɑ̃ plys kœ̃ tɑ̃dʁə e puʁtɑ̃ si duluʁø suvəniʁ.

  il ma ete ɛ̃ʒystəmɑ̃ ɑ̃ləve puʁ ale ʁəʒwɛ̃dʁə lεz- etwaləz- u il bʁijə də
  milə fø, tεl ynə lymjεʁə selεstə.

  lɔʁskə lə sɔlεj sə kuʃə ɑ̃fɛ̃, il sə ʁəmε alɔʁz- a bʁije e ʒə ʁεstə dεz- œʁz- a
  lə kɔ̃tɑ̃ple ɑ̃ lεsɑ̃ mε laʁmə- ʁule lɑ̃təmɑ̃ syʁ mε ʒuz- e ʒə pɑ̃sə
  sɑ̃ sεsə o ʒuʁ u ʒə puʁʁεz- ɑ̃fɛ̃ bʁije a sε kote.

  e ʒə ʁεstə ɛ̃si ʒyska lœʁ u lə sɔlεj ʁəvjɛ̃ mə lɑ̃ləve puʁ ynə otʁə
  ʒuʁne.
 • Pieds Phonétique : Il M’A Été Enlevé

  lɔʁskə=lə=sɔ=lεj=e=tɑ̃=sε=ʁε=jɔ̃=syʁ=lε=plε=nə=ʃak=ma=tɛ̃=mɔ̃=kœʁ=sə=mεt 20
  a=ʃɑ̃=te=ynə=e=tʁɑ̃=ʒə=me=lɔ=di=me=lɑ̃=kɔ=li=kə=kɔ=mə=si=ʁjɛ̃=o=mon=də=pu=vε 24
  lə=ʁe=ʃo=fe=e=lə=sɔʁ=tiʁ=ɑ̃=fɛ̃=də=sε=tə=nɥi=ki=lɑ̃=ʁɔ=bə=dəp=ɥi=si=lɔ̃=tɑ̃ 23

  mε=zi=ø=i=ʁi=te=paʁ=sε=laʁ=mə=kə=ʒε=tɑ̃=vεʁ=se=mə=bʁy=le=dε=kə=la=du=sə 23
  lɥœ=ʁə=də=lo=bə=vj=ɛ̃=ka=ʁe=se=mɔ̃=vi=za=ʒə 14

  la=bʁi=zə=ki=se=lε=və=a=lɔʁ=pa=sə=lɑ̃=tə=mɑ̃=dɑ̃=mε=ʃə=vø=kɔ=mə=il=lə=fə=zε 24
  o=tʁə=fwa 3

  a=lɔʁʒə=fεʁ=mə=lε=ziø=ze=ʒə=ʁə=vwa=sɔ̃=vi=za=ʒə=tεl=y=nə=dy=sə=i=ma=ʒə=mε=ki=nε 25
  ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=plys=kœ̃=tɑ̃=dʁə=e=puʁ=tɑ̃=si=du=lu=ʁø=su=və=niʁ 19

  il=ma=e=te=ɛ̃=ʒys=tə=mɑ̃=ɑ̃lə=ve=puʁ=a=leʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lε=ze=twa=lə=zu=il=bʁi=jə=də 24
  mi=lə=fø=tεl=y=nə=ly=mj=ε=ʁə=se=lεs=tə 13

  lɔʁskə=lə=sɔ=lεj=sə=ku=ʃə=ɑ̃=fɛ̃=il=səʁə=mε=a=lɔʁ=za=bʁi=je=e=ʒə=ʁεs=tə=dε=zœʁ=za 24
  lə=kɔ̃=tɑ̃=ple=ɑ̃=lε=sɑ̃=mε=laʁ=mə=ʁu=le=lɑ̃=tə=mɑ̃=syʁ=mε=ʒu=ze=ʒə=pɑ̃=sə 22
  sɑ̃=sε=sə=o=ʒuʁ=u=ʒə=puʁ=ʁε=zɑ̃=fɛ̃=bʁi=j=e=a=sε=ko=te 18

  e=ʒə=ʁεs=tə=ɛ̃=si=ʒys=ka=lœʁ=u=lə=sɔ=lεj=ʁə=vjɛ̃=mə=lɑ̃=lə=ve=puʁ=y=nə=o=tʁə 24
  ʒuʁ=ne 2

PostScriptum

Ce poême va peut être en surprendre plus d’un pour la simple raison qu’il n’est pas
écrit en vers et que, par conséquent, il n’a pas de rimes. . .

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/10/2004 00:00Angel-Of-The-Dark

Mais il est quand meme trop beau
bravo
Biz

Auteur de Poésie
13/11/2004 00:00Aï'liz

pareil. Je le trouve magnifique
Amitié