Univers de poésie d'un auteur

Poème:Always Reach For The Holding Out Hand

Le Poème

We’ve known each other for so long
That for us, nothing is as strong.
Friendship is a great feeling
But there is always something wrong.

We may think we know everything
But that’s untrue. We keep seeking
For, from us he hides his sorrow
And from us he needs comforting.

No one has ever been so low
For in his mind words always flow.
But I think we can be helpful,
Pain shall fly away like a crow.

For once life shall not be painful.
Never again he’ll be fearful.
And to us he shall be thankful,
And to us he shall be grateful.

For Jas
05/21/00
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

For the one I really care about. He may not be my brother but I love him as if he was.

Poeme de Emma Lalonde

Poète Emma Lalonde

Emma Lalonde a publié sur le site 61 écrits. Emma Lalonde est membre du site depuis l'année 2002.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Always Reach For The Holding Out Handwe=ve=k=nown=ea=ch=o=ther=for=so=long 11
that=for=us=no=thing=is=as=strong 8
friend=ship=is=a=great=fee=ling 7
but=the=re=is=al=ways=some=thing=wrong 9

we=may=think=we=k=now=e=ve=ry=thing 10
but=thats=un=true=we=keep=see=king 8
for=from=us=he=hides=his=sor=row 8
and=from=us=he=needs=com=for=ting 8

no=one=has=e=ver=been=so=low 8
for=in=his=mind=words=al=ways=flow 8
but=i=think=we=can=be=help=ful 8
pain=shall=fly=a=way=like=a=crow 8

for=once=li=fe=shall=not=be=pain=ful 9
ne=ver=a=gain=hel=l=be=fear=ful 9
and=to=us=he=shall=be=thank=ful 8
and=to=us=he=shall=be=grate=ful 8

for=jas 2
zé=ro=cinq=s=la=sh=vingt=et=un=s=la=sh=zé=ro=zé=ro 16
Phonétique : Always Reach For The Holding Out Handwəvə knɔwn əak ɔtœʁ fɔʁ so lɔ̃
ta fɔʁ ys, nɔtiŋ is a stʁɔ̃ɡ.
fʁjɛ̃dʃip is a ɡʁəa filiŋ
byt təʁə is alwε sɔmεtiŋ wʁɔ̃ɡ.

wə mε tɛ̃k wə knɔw əvəʁitiŋ
byt tatεs œ̃tʁy. wə kip sikiŋ
fɔʁ, fʁɔm ys ə idəz- is sɔʁɔw
ɑ̃d fʁɔm ys ə nid kɔmfɔʁtiŋ.

no ɔnə-as əve bin so lɔw
fɔʁ ɛ̃ is mɛ̃d wɔʁdz- alwε flɔw.
byt i tɛ̃k wə kɑ̃ bə εlpfyl,
pɛ̃ ʃal fli awε likə a kʁɔw.

fɔʁ ɔ̃sə lifə ʃal no bə pɛ̃fyl.
nəve aɡɛ̃ əεl εl bə fəaʁfyl.
ɑ̃d to ys ə ʃal bə tɑ̃kfyl,
ɑ̃d to ys ə ʃal bə ɡʁatəfyl.

fɔʁ ʒas
zeʁo sɛ̃k slaʃ vɛ̃t- e œ̃ slaʃ zeʁo zeʁo
Syllabes Phonétique : Always Reach For The Holding Out Handwə=və=knɔwn=əak=ɔ=tœʁ=fɔʁ=so=lɔ̃ 9
ta=fɔʁ=ys=nɔ=tiŋ=is=a=stʁɔ̃ɡ 8
fʁjɛ̃d=ʃip=is=a=ɡʁə=a=fi=liŋ 8
byt=tə=ʁə=is=a=lwε=sɔ=mε=tiŋ=wʁɔ̃ɡ 10

wə=mε=tɛ̃k=wə=knɔw=ə=və=ʁi=tiŋ 9
byt=ta=tεsəœ̃=tʁy=wə=kip=si=kiŋ 8
fɔʁ=fʁɔm=ys=ə=idə=zis=sɔ=ʁɔw 8
ɑ̃d=fʁɔm=ys=ə=nid=kɔm=fɔʁ=tiŋ 8

no=ɔ=nə-as=ə=ve=bin=so=lɔw 9
fɔʁ=ɛ̃=is=mɛ̃d=wɔʁ=dza=lwε=flɔw 8
byt=i=tɛ̃k=wə=kɑ̃=bə=εl=pfyl 8
pɛ̃=ʃal=fli=a=wε=likə=a=kʁɔw 8

fɔʁ=ɔ̃sə=li=fə=ʃal=no=bə=pɛ̃=fyl 9
nə=ve=aɡɛ̃əεl=εl=bə=fə=aʁ=fyl 8
ɑ̃d=to=ys=ə=ʃal=bə=tɑ̃k=fyl 8
ɑ̃d=to=ys=ə=ʃal=bə=ɡʁatə=fyl 8

fɔʁ=ʒas 2
ze=ʁo=sɛ̃k=slaʃ=vɛ̃=te=œ̃=slaʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
22/08/2004 00:00Kugaiji

Wow! I didn’t know english was so beautiful to write!
You write really better than the others on this website!
Congratulations!

Auteur de Poésie
02/11/2004 00:00Moonlight Shadow

splendid, really. that changes to see an English poem on this site. A great cheer!

Auteur de Poésie
14/11/2004 00:00Titefille

Damn really koool i do not know that others people know english on this
website i wrote a english pom too named ’’Me’’ if u want u can go to see it and
tell me what u think about. . . . . 😉

val(K)xxx(K)

Auteur de Poésie
07/04/2005 15:17Lancu, Cooloost

Since i read you, I always wondered how you can express your felings that easily in english.
To tell the truth, I even wondered whether you were Canadian or an english native.
I may make mistakes ( no sure I do lol ) but in your poems I cannot tell.
Anyway, I really do appreciate your writings. Keep on it.

Auteur de Poésie
30/08/2005 22:22Darkvid

j’adore la facon dont tu écris ces rimes, qui sont vraiment tous placés de facon a ce que l’on ne se lasse jamais !
super 🙂