Poème-France.com

Poeme : Thanks To HimThanks To Him

I had felt love in all my dreams,
I had felt strong arms around me,
Lived all its beauties in my dreams
But today it’s all around me.

I can see myself through his eyes
As talented and beautiful.
I am comforted by his eyes
And so, life becomes beautiful.

He is by my side through hard times,
He’s always there to laugh with me.
He will always be within me
As a souvenir of good times.

Someone that helped me become me.
Someone that will have marked my life,
Made me see the beauties of life.
He showed me the power in me.

But today we are together
And I enjoy every moment.
We experience life together
Our love is blessed by these moments.

It has become reality,
I am finally filled with love :
A wonderful reality.
Now I know the feeling of love.

27/04/02
Emma Lalonde

PostScriptum

With the thought of my loved one. May our love last forever in our memories.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

i-ad fεlt lɔvə ɛ̃ al mi dʁəam,
i-ad fεlt stʁɔ̃ɡ aʁmz- aʁund mə,
livεd al its botiz- ɛ̃ mi dʁəam
byt tɔdε itεs al aʁund mə.

i kɑ̃ si mizεlf tʁuɡ is εj
a talɑ̃tεd ɑ̃d botifyl.
i am kɔmfɔʁtεd bi is εj
ɑ̃d so, lifə bəkɔmə botifyl.

ə is bi mi sidə tʁuɡ-aʁ timə,
əεs alwε təʁə to loɡ wit mə.
ə wij alwε bə witɛ̃ mə
a a suvəniʁ ɔf ɡud timə.

sɔməɔnə ta εlpεd mə bəkɔmə mə.
sɔməɔnə ta wij-avə maʁkεd mi lifə,
madə mə si tə botiz- ɔf lifə.
ə ʃɔwεd mə tə pɔwœʁ ɛ̃ mə.

byt tɔdε wə aʁə tɔʒεtœʁ
ɑ̃d i ɑ̃ʒwa əvəʁi mɔmɑ̃.
wə εkspəʁjɑ̃sə lifə tɔʒεtœʁ
uʁ lɔvə is blesεd bi təzə mɔmɑ̃.

it-as bəkɔmə ʁəaliti,
i am finali fijεd wit lɔvə :
a wɔ̃dεʁfyl ʁəaliti.
nɔw i knɔw tə filiŋ ɔf lɔvə.

vɛ̃t- sεt slaʃ zeʁo katʁə slaʃ zeʁo dø