Poème-France.com

Poeme : Always Reach For The Holding Out HandAlways Reach For The Holding Out Hand

We’ve known each other for so long
That for us, nothing is as strong.
Friendship is a great feeling
But there is always something wrong.

We may think we know everything
But that’s untrue. We keep seeking
For, from us he hides his sorrow
And from us he needs comforting.

No one has ever been so low
For in his mind words always flow.
But I think we can be helpful,
Pain shall fly away like a crow.

For once life shall not be painful.
Never again he’ll be fearful.
And to us he shall be thankful,
And to us he shall be grateful.

For Jas
05/21/00
Emma Lalonde

PostScriptum

For the one I really care about. He may not be my brother but I love him as if he was.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

wəvə knɔwn əak ɔtœʁ fɔʁ so lɔ̃
ta fɔʁ ys, nɔtiŋ is a stʁɔ̃ɡ.
fʁjɛ̃dʃip is a ɡʁəa filiŋ
byt təʁə is alwε sɔmεtiŋ wʁɔ̃ɡ.

wə mε tɛ̃k wə knɔw əvəʁitiŋ
byt tatεs œ̃tʁy. wə kip sikiŋ
fɔʁ, fʁɔm ys ə idəz- is sɔʁɔw
ɑ̃d fʁɔm ys ə nid kɔmfɔʁtiŋ.

no ɔnə-as əve bin so lɔw
fɔʁ ɛ̃ is mɛ̃d wɔʁdz- alwε flɔw.
byt i tɛ̃k wə kɑ̃ bə εlpfyl,
pɛ̃ ʃal fli awε likə a kʁɔw.

fɔʁ ɔ̃sə lifə ʃal no bə pɛ̃fyl.
nəve aɡɛ̃ əεl εl bə fəaʁfyl.
ɑ̃d to ys ə ʃal bə tɑ̃kfyl,
ɑ̃d to ys ə ʃal bə ɡʁatəfyl.

fɔʁ ʒas
zeʁo sɛ̃k slaʃ vɛ̃t- e œ̃ slaʃ zeʁo zeʁo