Poème-France.com

Poeme : Tu N’Es Qu’Une Image.Tu N’Es Qu’Une Image.

Qui penses-tu être pour me faire souffrir ?
Et moi qui croyais qu’on avait tant à s’offrir !
Toi qui me semblais si tendre et attentionné
Tu n’est en fait qu’un jeune garçon intéressé
Ta souffrance à peut être caché ton cher cœur
Mais tes excuses n’empêcheront pas mes pleurs.
Car oui tu as brisé mon pauvre cœur de pierre.
Il l’est peut être mais tendre est cette pierre.
De diamant sont les larmes coulant de mes yeux
Et je sais pouvoir trouver facilement mieux.
Mais mes pensées se sont prises dans ton filet
Obligeant mon cœur à se faire mutiler
Par un homme sans cœur, sans pitié apparente
Enfin, nuit après nuit ton fantôme me hante
L’homme aimé n’est qu’une image donnée par toi
Douleur profonde que je ne dois qu’à toi.
Mon cœur pardonne plus vite que ma raison
D’un mot nous pourrions reprendre cette liaison.
06/07/00
Au con de francais !
Emma Lalonde

PostScriptum

Depuis j’ai trouvé bien mieux, et cette liaison ne peut plus être reprise !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ki pɑ̃sə ty εtʁə puʁ mə fεʁə sufʁiʁ ?
e mwa ki kʁwajε kɔ̃n- avε tɑ̃ a sɔfʁiʁ !
twa ki mə sɑ̃blε si tɑ̃dʁə e atɑ̃sjɔne
ty nεt- ɑ̃ fε kœ̃ ʒənə ɡaʁsɔ̃ ɛ̃teʁese
ta sufʁɑ̃sə a pø εtʁə kaʃe tɔ̃ ʃεʁ kœʁ
mε tεz- εkskyzə nɑ̃pεʃəʁɔ̃ pa mε plœʁ.
kaʁ ui ty a bʁize mɔ̃ povʁə kœʁ də pjeʁə.
il lε pø εtʁə mε tɑ̃dʁə ε sεtə pjeʁə.
də djamɑ̃ sɔ̃ lε laʁmə- kulɑ̃ də mεz- iø
e ʒə sε puvwaʁ tʁuve fasiləmɑ̃ mjø.
mε mε pɑ̃se sə sɔ̃ pʁizə dɑ̃ tɔ̃ filε
ɔbliʒɑ̃ mɔ̃ kœʁ a sə fεʁə mytile
paʁ œ̃n- ɔmə sɑ̃ kœʁ, sɑ̃ pitje apaʁɑ̃tə
ɑ̃fɛ̃, nɥi apʁε nɥi tɔ̃ fɑ̃tomə mə-ɑ̃tə
lɔmə εme nε kynə imaʒə dɔne paʁ twa
dulœʁ pʁɔfɔ̃də kə ʒə nə dwa ka twa.
mɔ̃ kœʁ paʁdɔnə plys vitə kə ma ʁεzɔ̃
dœ̃ mo nu puʁʁjɔ̃ ʁəpʁɑ̃dʁə sεtə ljεzɔ̃.
zeʁo si- slaʃ zeʁo sεt slaʃ zeʁo zeʁo
o kɔ̃ də fʁɑ̃kε !